Служба в органам місцевого самоврядування

Главная - Для роботи - Разъяснения - Служба в органам місцевого самоврядування

Перелік типових запитань стосовно проходження служби в органах місцевого самоврядування

Який порядок складання Присяги особами, які вперше зараховуються (обираються) на посади в органи місцевого самоврядування?

 Особи, які вперше зараховуються (обираються) на посади в органи місцевого самоврядування мають скласти Присягу і підписати її текст, визначений у статті 11 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”. Новообрані сільські, селищні, міські голови, голови обласних, районних, районних у містах рад складають Присягу на сесії відповідної ради. Підписаний посадовою особою місцевого самоврядування текст Присяги зберігається в її особовій справі. Про складання Присяги робиться запис у графі 3 розділу трудової книжки “Відомості про роботу” із зазначенням порядкового номеру запису та дати складання Присяги.

 

Чи має право міський голова на компенсацію за невикористання відпустки за кілька років у разі звільнення через закінчення повноважень?

Згідно зі ст.48 КЗпП України, в разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки. Оскільки на посадових осіб місцевого самоврядування поширюються норми чинного законодавства України, що не протирічать Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", міському голові має бути виплачено грошову компенсацію за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

 

Чи надається відпустка особі, яка звільняється у зв’язку із закінченням терміну повноважень?

Згідно зі ст.2 Закону України "Про відпустки" право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Статтею 24 цього Закону визначено, що в разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки.

 

Які гарантії передбачено для сільських, селищних, міських голів, які звільняються у зв’язку із закінченням терміну повноважень та одержують пенсію?

Згідно зі ст.12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені Законом України "Про статус депутатів місцевих рад", якщо інше не встановлене законодавством.

Відповідно до п.2 ст. 33 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", депутату місцевої ради, який працював у раді на постійних засадах, після закінчення таких повноважень, надається попередня робота (посада), а за її відсутності – інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата,  на іншому підприємстві, в установі, організації.

У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом місцевої ради зберігається (не більш як шість місяців) середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді в раді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету.

Чинним законодавством не встановлено обмежень щодо збереження середньої заробітної плати за особами, які одержують пенсії, призначені відповідно до законів України "Про пенсійне забезпечення", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" тощо.

 

Чи має право секретар сільської ради на збереження середньої заробітної плати протягом шести місяців на період працевлаштування?

Згідно зі ст.50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропозицією сільського, селищного, міського голови відповідною радою з числа її депутатів та працює в раді на постійних засадах.

Отже, секретар сільської ради має право на збереження середньої заробітної плати протягом шести місяців на період працевлаштування відповідно до ст.33 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад".

 

Який порядок присвоєння рангів посадовим особам органів місцевого самоврядування?Чи може бути посадова особа місцевого самоврядування позбавлена рангу?

Порядок присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування визначений статтею 15 Закону України  «Про службу в органах місцевого самоврядування». Ранги  посадовим особам місцевого самоврядування присвоюються в індивідуальному порядку відповідно до займаної  посади, рівня професійної кваліфікації та результатів роботи.

Ранги присвоюються одночасно з прийняттям (обранням) на службу в органи місцевого самоврядування або призначенням (обранням) на вищу посаду.

Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги присвоюються після його закінчення, за результатами роботи.

Відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” ранги, які відповідають посадам першої та другої категорії, а також ранги сільським, селищним, міським головам, головам районних, районних у містах рад присвоюються за рішенням відповідної ради в межах відповідної категорії посад.

   Ранги, які відповідають посадам третьої – сьомої категорії, присвоюються відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, районної, районної у місті ради.

   Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи. Особам, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, присвоюється, як правило, найнижчий ранг, передбачений для відповідних категорій посад.

Особам, які призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, надбавка за ранг у період випробувального строку проводиться відповідно до цих рангів.

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно відпрацювати на займаній посаді не менш як два роки з урахуванням часу присвоєння попереднього рангу державного службовця.

Черговий ранг не може бути присвоєний посадовій особі, до якої протягом останнього року застосовувалися дисциплінарні стягнення, а також у період перебування під слідством.

Затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року може застосовуватися як захід дисциплінарного впливу.

За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах відповідної категорії посад.

При призначенні посадової особи місцевого самоврядування на більш високу посаду їй присвоюється ранг у межах категорії посади, яку вона зайняла. У разі, коли посадова особа займає більш високу посаду в межах однієї категорії посад, їй може бути залишений попередній або присвоєний більш високий ранг у межах цієї категорії посад з урахуванням професійної кваліфікації та результатів роботи.

Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена на посаду нижчої категорії або залишила службу в органі місцевого самоврядування,  за нею зберігається присвоєний ранг.

За сумлінну працю посадовій особі місцевого самоврядування при звільненні зі служби у зв’язку з виходом на пенсію може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної категорії посад, якщо вона має найвищий ранг у цій категорії посад не менше двох років.

У розділі трудової книжки “Відомості про роботу” посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її відповідного рангу із зазначенням порядкового номеру запису, дати внесення запису, підстави для внесення запису (розпорядження керівника, дати його видання і номеру).

Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена рангу лише за вироком суду. При виявленні порушень Закону при присвоєнні рангів, вони мають бути усунені рішенням сесії відповідної ради або розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

 

Який порядок прийняття на службу осіб за строковим договором (контрактом) на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування?

Відповідно до статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Тобто, при потребі виконання роботи тимчасово-відсутньої посадової особи (довготермінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка, тощо), на час її відсутності може бути прийнята інша особа на умовах контракту (без конкурсу). Особи, прийняті на роботу в органи місцевого самоврядування на умовах контракту не складають Присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи державної служби.

 

Чи є  рішення конкурсної комісії обов’язковим для керівника органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування ?

Конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців проводиться відповідно до Закону України «Про державну службу»,  постанови Кабінету Міністрів України  № 169 від 15.02.2002 року «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців».

Відповідно до зазначеного порядку  рішення конкурсної комісії носить рекомендаційний характер і не є безумовно обов’язковим  для  керівника. Воно є лише підставою для прийняття керівником рішення  про укладення трудового договору з переможцем конкурсу, але не зобов’язує  його  укладати  трудовий договір з переможцем конкурсу, якщо керівник вважає недоцільним приймати на роботу переможця конкурсу.

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад, рішення керівника може бути оскаржене у порядку, визначеному  законодавством.

 

За постановою Кабінету Міністрів України умови й розміри оплати праці секретарів і керуючих справами виконкомів рад міст районного значення однакові. Чи віднесено посаду керуючого справами таких рад до п'ятої категорії посад посадових осіб місцевого самоврядування (як і секретарів рад)?

  У зв'язку з ухваленням Закону України «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 12 січня 2005 року посади секретарів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад віднесено до V категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посади керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів міських (міст районного значення) сільських, селищних рад віднесено до VI категорії посад в органах місцевого самоврядування.

 

Чи має право посадова особа органу місцевого самоврядування, якій призначено пенсію державного службовця по інвалідності, працювати на виборній посаді в цьому органі і одержувати зарплату та пенсію ?

Частиною 12 статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" передбачено, що посадовим особам місцевого самоврядування, яких у період перебування на службі в цих органах визнано інвалідами І і ІІ груп, незалежно від причини інвалідності, пенсії по інвалідності призначаються у розмірах, передбачених законодавством України про державну службу, після припинення ними служби в органах місцевого самоврядування за наявності стажу служби в органах місцевого самоврядування чи державної служби не менше як 10 років і загального трудового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення".

 

Чи буде зараховано до стажу служби в органах місцевого самоврядування час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо у відпустку для догляду за нею особа пішла з посади секретаря сільради, але під час перебування в ній її не було обрано депутатом сільради, а отже вона , після закінчення відпустки не мала права обійняти посаду секретаря сільради ?

Згідно зі ст.22 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування" до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється чинність цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи на яких зараховується до стажу державної служби.

Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.1994 р. № 283 та додатка до нього, до стажу державної служби зараховується час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а у виняткових випадках, якщо за медичними показаннями дитині потрібен домашній догляд, період додаткової відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більш ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

Таким чином, час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування.

 

Чи можуть бути прийняті на посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради особи, які досягли граничного віку? 

 Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" встановлено граничний вік перебування на службі в цих органах (60 років для чоловіків і 55 років для жінок). Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади. До виборних посад відносяться посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою. Обмеження за віком не поширюються лише на посадових осіб, які обираються на посади, а не на всі виборні посади. Таким чином, прийняття (затвердження) на посади заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради має здійснюватись з обов'язковим дотриманням вимог статей 10 (затвердження відповідною радою) та 18 (граничний вік перебування на службі) Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 

Чи має право орган місцевого самоврядування прийняти за  трудовою  угодою (недержавна служба) на роботу працівника на тимчасово вивільнену посаду (на період  відпустки працівника  по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку)? 

Відповідно до статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень, можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Тобто, при потребі виконання роботи тимчасово відсутньої посадової особи (довготермінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка, тощо), на час її відсутності може бути прийнята інша особа на умовах контракту (без конкурсу). Особи, прийняті на роботу на умовах контракту в органи місцевого самоврядування, не набувають статусу посадових осіб місцевого самоврядування. Вони не складають присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування.

Прийняття на вакантні посади керівників відділів, управлінь, спеціалістів місцевих рад здійснюється шляхом призначення відповідно міським, селищним, сільським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

На період відсутності основного працівника у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до трьох років, на займану ним посаду може бути прийнята інша особа шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

 

Чи належить посада бухгалтера до посадових осіб органів місцевого самоврядування? Чи зараховується до стажу, що дає право на надбавку за вислугу років, період роботи в централізованій бухгалтерії на посадах головного бухгалтера, бухгалтера? 

Період роботи на посаді бухгалтера централізованої бухгалтерії не зараховується до стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, оскільки централізована бухгалтерія створювалася для ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах і організаціях і за своїм статусом до органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування не належить. Саме тому період роботи в централізованій бухгалтерії не зараховується також до стажу, що дає право на виплату надбавки за вислугу років.

Якщо посада бухгалтера відповідає вимогам ст.2 Закону "Про службу в органах місцевого самоврядування", вона належить до категорії посадових осіб місцевого самоврядування


Чи може особа перебувати на службі в органах місцевого самоврядування на посаді землевпорядника, якщо сільським головою обрано її чоловіка ? 

 За ст.20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників органів місцевого самоврядування не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих органів рад, інших секретарів, крім працівників патронатної служби.

Водночас ст. 12 цього Закону встановлено обмеження, пов'язані з проходженням служби в органах місцевого самоврядування, зокрема  щодо проходження служби в органах місцевого самоврядування особами, які будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є близькими родичами чи свояками.

Виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі чи недотримання вимог, пов'язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування є підставою для припинення служби в органах місцевого самоврядування.

Оскільки землевпорядник сільської ради безпосередньо підпорядкований голові цієї ради  і є його дружиною, він має бути звільнений з цієї посади за власним бажанням на підставі ст. 20 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

 

Якими правами користується депутат місцевої ради ?

 Статус депутата місцевої ради визначається Конституцією України, Законами України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеве самоврядування» та іншими законами.

Його повноваження починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків  виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень.

Права депутата місцевої ради у раді та її органах :

Депутат має право  ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу  яких його обрано.

Він має право обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

- офіційно представляти  виборців у відповідній раді та її органах;

- пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

- вносити  пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів;

- вносити  на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них,  висловлюватися щодо персонального складу утворювальних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються,  призначаються або затверджуються радою.

- порушувати питання про недовіру  сільському, селищному, міському голові, розпуск органів, утворених радою та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

- брати участь у дебатах, звертатися із запитами, вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу  або посадової особи, підзвітних або підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради,  інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

- порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій;

-  виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки,  ознайомлюватися з текстами виступів у стенограмах чи протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

- оголошувати на засіданнях ради  та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об»єднань, якщо вони мають суспільне значення;

- об’єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту;

 У виборчому окрузі депутат має право:

- офіційно представляти виборців свого виборчого органу та інтереси територіальної громади в місцевих органах  виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до  відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня;

-  брати участь  з правом дорадчого голосу у засіданнях інших місцевих рад та її органів, загальних зборах громадян за місцем проживання,

засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах території його виборчого округу;

-   порушувати перед органами , організаціями, посадовими особами, а також керівниками правоохоронних  та  контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси виборців, вимагати їх вирішення;

- доступу до засобів масової інформації комунальної власності з метою оприлюднення  результатів власної депутатської діяльності та інформування про роботу ради;

- вносити на розгляд органів і організацій, посадових осіб пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатськими повноваженнями у виборчому окрузі , брати участь у їх вирішенні;

При здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має право на депутатське звернення, запит, запитання, на невідкладний прийом , а також вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

 

Які обов’язки депутата місцевої ради ?

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, несе обов’язки  перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат місцевої ради  зобов’язаний : дотримуватися Конституції  та Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, регламенту ради та інших нормативно – правових актів, що  визначають порядок діяльності ради та її органів; брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.

У виборчому окрузі депутат  місцевої ради зобов’язаний  підтримувати зв’язок з виборцями,  трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, розташованими на  відповідній території, вивчати громадську думку і потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи брати участь у їх вирішенні.

Депутати не рідше одного разу на півріччя повинні  інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного  і соціального розвитку, місцевого бюджету, рішень ради і  доручень виборців.

Він повинен брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, виконувати доручення виборців, вивчати громадську думку, потреби виборців і  інформувати  про них раду та її органи, брати участь у їх вирішенні.

Не рідше одного разу на місяць вести  прийом  виборців, розглядати пропозиції, заяви і скарги громадян, вживати заходи для їх вирішення.

Періодично, але не рідше одного разу на рік, депутат зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.

 

Що таке депутатська етика? 

Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу та член ради, здійснюючи свої повноваження, повинен дотримуватися  правил поведінки депутатської етики:

 - депутат зобов’язаний керуватися загальнодержавними інтересами та інтересами  територіальної  громади  чи виборців свого виборчого округу;

- не використовувати депутатський мандат в особистих  інтересах чи корисливих цілях;

- керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

- не розголошувати відомостей, що становлять державну  або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядаються на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом чи стали йому відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках; 

- не допускати образливих  висловлювань, не використовувати у публічних виступах недостовірні  або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ , і організацій , їх керівників та інших посадових чи службових осіб ;

- не брати будь-яких гонорарів, подарунків, винагород за дії, пов’язані зі здійсненням депутатських повноважень.

 

Які існують підстави  для відкликання депутата місцевої ради ?

Підставами для відкликання виборцями  обраного ними  депутата місцевої ради можуть бути.

- порушення депутатом  положень Конституції і Законів України, що встановлено судом;

- пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів;

- невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми.

 

 

Документы
Документы раздела "Для роботи"
^