организация работы местного совета

Організація роботи місцевої ради
Главная - Документы - Разъяснения - Государственная служба - организация работы местного совета

 


Організація роботи виконавчих органів місцевих рад

1. Регламентація діяльності виконавчих органів місцевих рад

 

Виконавчим органом сільської, селищної, міської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради затверджується радою за пропозицією сільського, селищного, міського голови— за пропозицією голови відповідної ради.

Відповідно до частини 5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280 (зі змінами) до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на їх утримання.

Типові штати виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад затверджені постановою Кабінету Міністрів України «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» від 03.12.1997р. № 1349. ( додаток 1) 

Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно:

1.            сільського, селищного, міського голови — голови відповідної ради;

2.            заступника (заступників) сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради; (в разі наявності відповідної кількості населення передбаченої постановою Кабінету Міністрів України «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» від 03.12.1997р. № 1349)

3.            керуючого справами (секретаря для сільських, селищних рад) виконавчого комітету;

4.            керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради (в разі їх створення);

5.            спеціалістів відповідних рад;

6.            інших осіб, що не мають статусу посадових осіб місцевого самоврядування.

До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради входить також за посадою секретар відповідної ради.

Очолює виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради відповідно сільський, селищний, міський голова, районної у місті ради — голова відповідної ради. У виконавчому комітеті сільської ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради не можуть входити депутати відповідної ради, крім секретаря ради. ( ч. 9 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування»)

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування» секретар сільської, селищної, міської ради у випадку, дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови, чи неможливістю виконання ним своїх повноважень з інших причин здійснює повноваження сільського, селищного, міського голови.

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті ради), а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції — заступником сільського, селищного міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (районної у місті ради — заступником голови ради) в міру потреби, але не рідше як один раз на місяць і є правомочними, якщо в них бере участь більш як половина від загального складу вико­навчого комітету.

Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень орга­нів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2. Повноваження сільського, селищного, міського голови

 

Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків достроко­вого припинення його повноважень.

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування».

Ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування»:

1. Повноваження сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті.

2. Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

Повноваження сільського, селищного, міського голови за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

4. Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови приймається сільською, селищною, міською радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу.

5. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського, селищного, міського голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільського, селищного, міського голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського, селищного, міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною сільською, селищною, міською радою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

 

2. Сільський, селищний, міський голова:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо канди­датури на посаду секретаря ради;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;  

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівни­ків відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до ко­мунальної власності відповідних територіальних громад;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою;

14) представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та орга­нізацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

1. Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

2. При здійсненні наданих повноважень сільський, селищний, міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради сільський, селищний, міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який визначений ними термін.

 

3. Повноваження та функціональні обов'язки
секретарів сільських, селищних рад

 

І. Секретар сільської, селищної ради:

-         скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні" повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради. питання, які передбачається внести на розгляд ради;

-         веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні";

-         організовує підготовку сесій ради, питань, що виносяться на розгляд ради;

-         забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;

-         за дорученням сільського, селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

-         сприяє депутатам відповідної ради у здійсненні їх повноважень;

-         організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;

-         забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб. яким це право надано у встановленому законом порядку;

-         вирішує за дорученням сільського, селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

2. Секретар сільської, селищної ради може за рішенням ради одночасно виконувати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

3. Повноваження секретаря сільської, селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

4. Секретар сільської, селищної ради несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

5. Під час здійснення наданих законом повноважень секретар сільської, селищної ради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед відповідною радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

5. Методичні рекомендації
щодо визначення критеріїв встановлення кількості посад спеціалістів-землевпорядників у штатах сільських та селищних рад

 

Зазначені рекомендації розроблено Держкомземом України відповідно до підпункту "д" пункту 4 Розділу IХ "Прикінцеві положення" Земельного кодексу України та підпункту 4 пункту 3 протоколу № 1 від 22 травня 2002 року Міжвідомчої комісії з питань місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України і які не є нормативно-правовим документом.

Статтею 12 Земельного кодексу України та статтею 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" визначені повноваження сільських та селищних рад у галузі земельних відносин.

Для виконання власних (самоврядних) та делегованих повноважень у сфері регулювання земельних відносин сільськими та селищними радами у склад їх виконавчих органів можуть вводиться посади спеціалістів-землевпорядників.

Основними критеріями під час прийняття рішення сільською та селищною радою про введення до виконавчого органу посад спеціалістів-землевпорядників та встановлення їх кількості є:

-         площа земель відповідної сільської та селищної ради згідно з проектом формування території і встановлення меж сільської (селищної) ради;

-         кількість землевласників та землекористувачів згідно з даними статистичної звітності "Звіт з кількісного обліку земель України".

Проект формування територій і встановлення меж сільських, селищних рад складаються з метою створення територіальних умов для самостійного вирішення сільськими селищними радами та їх органами усіх питань місцевого життя.

Проект формування території і встановлення меж сільських рад погоджується сільськими радами і затверджується районною радою.

Проект формування території і встановлення меж селищних рад погоджується селищними і районними радами і затверджується обласною радою, або за її дорученням районною радою.

 Кількість землевласників та землекористувачів констатується щорічно у формі 6-зем, "Звіт про наявність земель та розподіл їх за власниками землі, землекористувачами, угіддями та видами економічної діяльності" (розділ 1, 13).

Враховуючи практику обслуговування сільських та селищних рад та виходячи із площі територіальних громад та кількості землевласників і землекористувачів розрахунок кількості спеціалістів - землевпорядників доцільно здійснювати за зазначеними критеріями:

 

Кількість землевласників, землекористувачів на території ради
(осіб)

Кількість спеціалістів-землевпорядників
у складі виконавчого органу ради
(штатних одиниць)

1

2

до 1500

0,5

від 1500 до 3000

1

від 3000 до 4500

1,5

від 4500 до 6000

2

від 6000 до 7500

2,5

від 7500 до 9000

3

 

У разі, якщо площа сільської (селищної) ради перевищує 5000 га. при розрахунку кількості посад спеціалістів-землевпорядників вводиться підвищуючий коефіцієнт 0.2 на кожну 1000 га понад 5000 га.

У штаті виконавчого комітету сільських і селищних рад пропонується визначати кількість спеціалістів-землевпорядників за розрахунковою кількістю (графа 2 таблиці 1), але не менше 0,5 штатної одиниці. У разі, якщо за розрахунком кількість штатних одиниць більше 0,5 але менше ніж 1, округлення здійснювати до одиниці.

Питання щодо визначення остаточної чисельності спеціалістів-землевпорядників згідно із підпунктом 3 пункту 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та пунктом 1 частини 1 статті 88 Бюджетного кодексу України вирішується виключно на пленарних засіданнях сільської та селищної ради з врахуванням можливостей покриття пов'язаних з цим додаткових видатків у межах фонду заробітної плати згідно з кошторисом на відповідний період.

 

 

6. Посадові інструкції працівників сільських рад

 

Функціональні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування сільської ради повинні бути викладені у посадовій інструкції, яка затверджується сільським головою.

Посадова інструкція - документ, що видається з метою регламентації організаційно-правового статусу працівника, його конкретних завдань та обов'язків, прав, відповідальності, забезпечує умови для його ефективної роботи.

У посадовій інструкції мають бути чітко окреслені місце та роль державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування) в діяльності підрозділу ( органу влади), межі його повноважень та відповідальності.

Підготовка та періодичне уточнення посадових інструкцій мають забезпечувати раціональний розподіл та необхідну кооперацію праці державних службовців (посадових осіб місцевого самоврядування) при виконанні завдань та функцій відповідного підрозділу ( органу влади).

Як інструмент для оцінки результатів діяльності, посадові інструкції використовуються при атестації спеціалістів, посадових переміщеннях, формуванні резерву, висуненні на керівні посади, заохоченні.

При розробці посадових інструкцій необхідно забезпечити єдиний підхід до їх побудови, формулювання змісту розділів, послідовності їх викладу. При цьому вони повинні відображати все коло посадових обов'язків, повноважень і відповідальності працівника, мати чіткі й короткі формулювання, бути гнучкими й динамічними.

Текст посадової інструкції, як правило, складається з наступних розділів:

- Загальні положення.

- Завдання та обов'язки.

- Права.

- Відповідальність.

- Взаємовідносини (зв'язки) за посадою.

У правому куті першої сторінки інструкції розташовується слово "Затверджено", вказуються посада керівника, ініціали та прізвище, підпис керівника про її затвердження, а також дата затвердження.

У заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади та структурного підрозділу.

 

Загальні положення

 

Розділ включає:

- найменування посади із зазначенням структурного підрозділу та основну мету діяльності працівника (наприклад: "Секретар колегії міністерства забезпечує організацію засідань колегії");

- підпорядкованість працівника (вказується посада посадової особи, якій безпосередньо підпорядковується працівник);

- порядок призначення на посаду та припинення виконання посадових обов'язків;

- перелік нормативних, методичних та інших документів, якими керується працівник, що займає дану посаду;

- кваліфікаційні вимоги (рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом, відповідний стаж державної служби, інші вимоги);

- вимоги до спеціальних знань і навичок (зазначається, що працівник повинен вміти працювати на комп'ютері та знати програмні засоби, знати законодавство з питань охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці).

У цьому ж розділі рекомендується мати пункт про те, кого відповідальний працівник заміщує на час відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо), а також хто заміщує його.

 

Завдання та обов'язки

 

У розділі встановлюється конкретний зміст діяльності працівника, зокрема зазначається:

- відносно самостійна ділянка роботи відповідно до положення про підрозділ. Ділянка роботи може визначатися або тематично, або шляхом виділення групи питань з відповідних напрямів, або закріпленням за працівником переліку самостійних питань;

- перелік видів робіт, з яких складаються функції, що виконуються. При встановленні видів робіт слід визначати їх за організаційно-юридичними ознаками (здійснює, організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь, готує тощо);

Завдання та обов'язки працівника мають відповідати завданням і функціям підрозділу та вимогам професійно-кваліфікаційної характеристики відповідної посади.

При переліку обов'язків їх слід розбити на групи:

- обов'язки з розробки, підготовки або участі в складанні документів з конкретних питань, що знаходяться в компетенції працівника (наказів, інструкцій і т. п.);

- обов'язки зі своєчасного і якісного збору, обробки, аналізу і використання інформації (узагальнень, звітів, правок, усної інформації і т. п.);

- обов'язки з використання працівником організаційних, методичних, інструкторських, контрольно-інспекційних та інших форм роботи (виїзди на місця, скликання нарад або участь у них, проведення семінарів, консультацій, т. п.);

- обов'язки з дотримання термінів виконання конкретних завдань.

Також у цьому розділі зазначається, що працівник зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку. Виконує інші доручення керівника структурного підрозділу.

 

Права

 

У розділі визначаються засоби, за допомогою яких працівник має забезпечувати у процесі своєї діяльності виконання покладених на нього завдань та обов'язків. Наприклад, вносити пропозиції керівнику з відповідних питань та покращення роботи, приймати певні рішення, узгоджувати проекти документів, візувати у межах своєї компетенції окремі документи, виконувати обов'язки представництва підрозділу з певних питань, брати участь у нарадах і проводити їх, проводити у межах своєї компетенції перевірки, готувати інформаційні матеріали, отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від відповідних установ і підрозділів, долучати до роботи спеціалістів, необхідних для виконання поставленого завдання.

 

Відповідальність

 

У розділі зазначаються критерії оцінки роботи і ступінь персональної відповідальності працівника. Критеріями оцінки є об'єктивні показники, що характеризують якість і своєчасність виконання роботи, використання наданих прав.

Державний службовець несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 

Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 

У розділі зазначається: від кого, в які терміни і яку інформацію одержує працівник; кому, яку і в які терміни представляє; з ким погоджує проекти документів, що готуються; з ким спільно готує документи, а також розглядаються інші питання інформаційних взаємозв'язків працівника з підрозділами, особами, організаціями, установами.

 

Посадову інструкцію підписує керівник структурного підрозділу.

Датою введення в дію посадової інструкції є дата її затвердження.

Після затвердження посадова інструкція передається працівнику, який проставляє на ній: "З інструкцією ознайомлений", дата, підпис.

Обов'язковими реквізитами посадової інструкції є: найменування установи, дата, заголовок до тексту, візи узгодження, підпис, гриф затвердження.

Посадові інструкції повинні бути замінені і наново затверджені в наступних випадках:

- при зміні назви установи, (організації, підприємства) або структурного підрозділу;

- при зміні назви посади.

 

 

Зразки посадових інструкцій посадових осіб місцевого самоврядування:

 

 

 

 

Секретар сільської ради:

„Затверджую”

_____________ сільський голова

______________ ___________

“___”___________ 200__ року

 

П О С А Д О В А    І Н С Т Р У К Ц І Я

секретаря

_______________ сільської ради

_________________________________

 

1. Загальні положення

 

1.1. Посада секретаря________________ сільської ради _________________ (далі Секретар) відноситься до п’ятої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

1.2. Секретар підпорядковується сільському голові.

1.3. Секретар в межах своєї компетенції забезпечує правове, організаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності сільської ради, підготовку аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень голови сільської ради.

1.4. Секретар сільської ради обирається за пропозицією сільського голови відповідною радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. Секретар сільської ради за рішенням ради одночасно здійснює повноваження секретаря виконавчого комітету ради.

1.5. Секретар у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Сільської ради та розпорядженнями голови сільської ради і цією Посадовою інструкцією. 

1.6. Секретар відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в разі відсутності сільського голови або неможливості виконання  ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження сільського голови.

 

2. Завдання та обов’язки

 

Секретар  відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Виконує покладені на нього повноваження згідно з Законом України      «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2.2. Забезпечує в межах своїх повноважень підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд;

2.3. Забезпечує в межах своїх повноважень доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

2.4. В межах своєї компетенції організує надання сільському голові допомоги у здійсненні ним своїх повноважень;
2.5. Бере участь у забезпеченні гласності у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

2.6. Координує діяльність виконавчого комітету ради; 

2.7. Бере участь в організації та проведенні конференцій, семінарів з питань соціально-економічного та іншого розвитку території;

2.8. Організовує роботу виконавчого комітету сільської ради;

2.9. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд сільського голови;

2.10. Відповідає за стан діловодства, архівної справи, обліку і звітності в сільській раді;

2.11. Веде кадрову роботу в сільській раді;

2.12. Забезпечує технічне та матеріальне забезпечення діяльності сільської ради.

2.13. Вчиняє нотаріальні дії, реєструє акти громадянського стану відповідно до законодавства;

2.15. Веде облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;

2.16. Приймає, веде облік та контроль за розглядом листів, скарг і заяв громадян, особисто веде прийом.

2.17. Вирішує інші питання, доручені йому сільською радою, та сільським головою.

3. Права

Секретар сільської ради має право:

3.1. Представляти інтереси територіальної громади села з питань, що належать до його компетенції, в органах виконавчої влади, в інших установах і організаціях за рішенням сільської ради.

3.2. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи ради, її виконавчого комітету.

           3.4. Отримувати у встановленому порядку від підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування інформацію, документи та інші матеріали, що необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3.5. Брати участь у нарадах, семінарах, конференціях з питань, пов’язаних з діяльністю виконавчого комітету сільської ради.

 

4. Відповідальність.

 

4.1. Секретар сільської ради відповідно до Кодексу законів про працю України, законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про боротьбу з корупцією” несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов¢язків та завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмеження, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.

4.2. Секретар сільської ради в разі неналежного виконання своїх обов¢язків несе дисциплінарну відповідальність згідно з Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексом законів про працю України.

 

5. Взаємодія

 

Секретар сільської ради взаємодіє з :

 

5.1. Державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями відповідно до його компетенції, що знаходяться на території відповідного регіону.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений:

 

Секретар сільської ради_________________________________

„___”_____________2008 р.

 

 

 

Головний бухгалтер сільської (селищної) ради:

 

„Затверджую”

_____________ сільський голова

______________ ___________

“___”___________ 200__ року

 

П О С А Д О В А    І Н С Т Р У К Ц І Я

 

Головного бухгалтера

_______________ сільської ради

_________________________________

 

1. Загальні положення.

1.1. Посада головного бухгалтера ________________ сільської ради _________________ (далі головний бухгалтер) відноситься до сьмої категорії посад в органах місцевого самоврядування. 

1.2. Головний бухгалтер сільської ради  забезпечує організацію бухгалтерського обліку сільської ради і контроль за раціональним, ефективним використанням матеріальних та фінансових  ресурсів.

1.3. Головний бухгалтер у своїй діяльності керується чинними нормативно-правовими актами України, рішеннями сесій сільської ради, розпорядженнями сільського голови  і цією Посадовою інструкцією.

1.4. Головний бухгалтер підпорядковується сільському голові.

1.5. Головний бухгалтер призначається на посаду та звільнюється з посади сільським головою на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

1.6 Головний бухгалтер повинен володіти:

- знаннями з бухгалтерського обліку та адміністрування;

- навиками роботи на комп`ютері;

   - мати знання основних засад діловодства та правил ділового етикету;

- державною мовою.

1.7. Повинен знати:

 - Конституцію України;

   - Бюджетний кодекс України

   - закони України “Про місцеве самоврядування”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, „Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні”, інші акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та бюджетно-фінансової  діяльності;

   - правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.8. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування .

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням особливостей діяльності сільської ради і технології ведення облікових даних.

2.2. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання законів України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Указів, розпоряджень Президента України, постанов та інструктивних матеріалів Міністерства фінансів України та інших міністерств і відомств, розпоряджень районної ради та районної держадміністрації, в частині, що стосується обов`язків та повноважень головного бухгалтера сільської ради.

2.3. Планує та розробляє сільський бюджет, поточні плани асигнувань на утримання установ сільської ради, складає кошторис витрат, розраховує та організовує їх фінансування, готує бюджетну пропозицію на наступний рік.

2.4. Застосовує затверджені в установленому порядку типові форми первинної облікової документації.

2.5. Здійснює облік грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей, забезпечує контроль за правильним використанням коштів у відповідності з цільовим призначенням згідно затверджених кошторисів витрат.

2.6. Забезпечує складання достовірної фінансової та статистичної звітності на підставі первинних документів та подання їх у відповідні органи в установлені терміни, використання фонду оплати праці, дотримання встановлених правил обліку та проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, списання  у  встановлені терміни дебіторської та  кредиторської заборгованості, дотримання фінансової дисципліни, правильність нарахування та перерахування  податків до державного бюджету та інших платежів.

2.7. Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам. Систематизує та забезпечує зберігання документів бухгалтерського обліку та звітності.

 

3. Права

            Головний бухгалтер має право:

 

3.1. Представляти інтереси сільської ради з питань, що належать до його компетенції, в органах виконавчої влади, та інших установах і організаціях.

3.2. Готувати запити та отримувати у встановленому законодавством порядку необхідні матеріали і документи, що відносяться до фінансово-облікових питань діяльності сільської ради.

3.3. Вимагати та оперативно отримувати інформацію та документи необхідні для виконання своїх посадових обов'язків та завдань від керівників організацій, установ, що фінансуються з відповідного місцевого бюджету.

3.4. На забезпечення копіями розпоряджень сільського голови, рішень сільської ради про встановлення і зміну умов оплати праці та преміювання працівників сільської ради.

3.5. За дорученням сільського голови розпоряджатися фінансовими ресурсами і підписувати грошові, розрахункові та інші фінансові документи з дотриманням вимог чинного законодавства.

3.6. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи  служби бухгалтерського обліку, звітності та контролю.

 

4. Відповідальність.

4.1. Головний бухгалтер відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про боротьбу з корупцією” несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов¢язків та завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмеження, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.

4.2.Головний бухгалтер відповідає:

 - за порушення ведення  бухгалтерського обліку і звітності по виконанню кошторисних витрат, порядку ведення касових операцій, несвоєчасність проведення розрахунків з працівниками сільської ради,  недостовірну бухгалтерську звітність;

- за порушення порядку списання  з балансу товаро-матеріальних та грошових цінностей;

- за порушення термінів зберігання документів щодо бухгалтерського обліку та звітності.

- за порушення термінів подання фінансової і статистичної звітності;

- за інші порушення положень з організації бухгалтерського обліку.

4.3. Головний бухгалтер в разі неналежного виконання своїх обов¢язків несе дисциплінарну відповідальність згідно з Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексом законів про працю України.

4.4. Головний бухгалтер є матеріально відповідальним працівником.

 

5. Взаємодія.

Головний бухгалтер взаємодіє з:

 

5.1. Фінансовими і контрольно-ревізійними органами району, області, іншими  установами  і організаціями.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений:

 

Головний бухгалтер сільської ради_________________________________

„___”_____________2008 р.

 

                        Спеціаліст – землевпорядник сільської ради:

 

„Затверджую”

_____________ сільський голова

______________ ___________

“___”___________ 200__ року

 

П О С А Д О В А    І Н С Т Р У К Ц І Я

Спеціаліста - землевпорядника

_______________ сільської ради

_________________________________

 

1. Загальні положення

 

1.1. Посада спеціаліста – землевпорядника ________________ сільської ради _________________ (далі спеціаліст-землевпорядник) відноситься до сьмої категорії посад в органах місцевого самоврядування.

1.2. З Спеціаліст-землевпорядник реалізує на території сільської  ради державну політику у використанні, та охороні земель, проведенні земельної реформи.

1.3. Спеціаліст-землевпорядник у своїй діяльності керується чинними нормативно-правовими актами України, рішеннями сесій сільської ради, розпорядженнями сільського голови наказами районного управління (відділу) земельних ресурсів і цією Посадовою інструкцією.

1.4. Спеціаліст-землевпорядник сільської  ради підпорядкований безпосередньо сільському  голові та підзвітний та підконтрольний начальнику районного управління (відділу) земельних ресурсів.

1.5. Спеціаліст-землевпорядник сільської ради призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою за погодженням з начальником районного  управління (відділу) земельних ресурсів  відповідно до чинною законодавства. Призначення на посаду здійснюється на конкурсній основі або за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

1.6. Спеціаліст-землевпорядник повинен володіти:

 - питаннями державної політики в галузі земельних відносин;

 - навиками роботи на комп`ютері;

 - мати знання основних засад діловодства та правил ділового етикету;

 - державною мовою.

1.7. Повинен знати:

- Конституцію України;

  - земельний кодекс України

  - закони України “Про місцеве самоврядування”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, “Про боротьбу з корупцією”, „Про землеустрій”, інші акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та землевпорядної  діяльності;

   - правила та норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.8. Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта за напрямком підготовки "Геодезія, картографія та землевпорядкування", спеціальністю "землевпорядкування та кадастр", "землевпорядкування" або іншою близькою до "землевпорядкування" спеціальністю за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст або магістр.

 

2. Завдання та обов’язки.

 

2.1. Виконує основні обов'язки, передбачені ст.8 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

2.2. Бере участь у встановлені та погоджені меж земельних ділянок у натурі при оформлені документів, що посвідчують право власності або користування ними.

2.3. Бере участь у реалізації державних програм, раціонального використання та охорони земель, відновлення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.

2.4. Реалізує на території сільської  ради державну політику у використанні, та охороні земель, проведенні земельної реформи, готує і подає районному управлінню (відділу) земельних ресурсів пропозиції щодо удосконалення законодавства з питань регулювання земельних відносин.

2.5. Готує та вносить на розгляд ради пропозиції щодо:

-         встановлення ставки земельного податку;

-         передачі земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб;

-         надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;

-         викупу земельних ділянок для суспільних потреб відповідної територіальної громади села.

2.6. За дорученням сільської  ради інформує населення щодо вилучення (викупу), надання земельних ділянок.

2.7. Здійснює контроль за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням  землевласниками  та землекористувачами земельного та екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання.

2.8. Здійснює на землях комунальної власності відповідної території моніторинг земель, організовує здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей земельних ділянок.

2.9. Бере участь у підготовці матеріалів для оформлення договорів оренди, та здійснює їх реєстрацію в сільській  раді.

2.11. Подає районному  управлінню (відділу) земельних ресурсів інформацію щодо земельних ділянок на території сільської ради для ведення державного земельного кадастру, в тому числі державної реєстрації земельних ділянок.

2.12. За дорученням районного управління (відділу) земельних ресурсів здійснює на території сільської ради облік і звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель та подає її в установлені терміни до районного управління (відділу) земельних ресурсів.

2.13. Вносить пропозиції сільській  раді та готує проект звернення до районної ради щодо встановлення і зміни меж сіл та селищ.

2.14. Бере участь у складанні планово-картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.

2.15. Подає районному  управлінню (відділу) земельних ресурсів інформацію щодо земельних ділянок на території сільської  ради для ведення державного земельного кадастру, в тому числі державної реєстрації земельних ділянок.

2.16. Здійснює на території сільської  ради нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об'єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель.

2.17. Бере участь у розгляді земельних спорів та вносить пропозиції відповідній раді щодо їх вирішення та порядку виконання.

2.18. За дорученням сільського голови розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти висновків згідно з вимогами Закону України "Про звернення громадян".

2.19. Подає районному управлінню (відділу) земельних ресурсів, виконкому сільської  ради інформацію про хід здійснення земельної реформи на території сільської  ради.

2.20. Вносить сільському  голові і начальнику районного управління (відділу) земельних ресурсів пропозиції щодо покращення організації робіт, пов'язаних з регулюванням земельних відносин на території ради.

2.21. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань у відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування".

2.22. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію меліорованих і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об'єктів, що будуються на території сільської ради з метою раціонального використання та охорони земель.

2.23. Вирішує інші питання, доручені йому сільською радою;

2.24. Вирішує інші питання за дорученням Сільського голови.

 

3. Права.

           Спеціаліст – землевпорядник має право:

3.1 Перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, у тому числі на військових та оборонних об'єктах, об'єктах органів внутрішніх справ, служби безпеки, додержання вимог земельного законодавства на землях комунальної власності.

3.2. Вносити головному державному інспектору по використанню і охороні земель на території району подання про зупинення рішень ради, їх дій або бездіяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування або місцевих органів виконавчої влади з питань регулювання земельних відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею комунальної власності у випадках, передбачених Земельним кодексом України, щодо притягнення до адміністративної  відповідальності порушників земельного законодавства, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель.

3.3. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.4. Вносити пропозиції сільському голові щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення геологорозвідувальних, пошукових, агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням земельного законодавства або можуть негативно впливати на стан земельних ресурсів.

3.5. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що відноситься до його компетенції.

 

4. Відповідальність 

 

4.1. Спеціаліст-землевпорядник відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України „Про службу в органах місцевого самоврядування” та „Про боротьбу з корупцією” несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових обов¢язків та завдань, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмеження, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.

4.2. Спеціаліст-землевпорядник в разі неналежного виконання своїх обов¢язків несе дисциплінарну відповідальність згідно з Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та Кодексом законів про працю України.

 

5. Взаємодія

 

Спеціаліст-землевпорядник взаємодіє з :

 

5.1. державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями відповідно до його компетенції.

 

З посадовою інструкцією ознайомлений:

 

Спеціаліст-землевпорядник сільської ради____________________________

„___”_____________2008 р.

 

Розділ ІІ. Обрання та прийняття на службу в органи місцевого самоврядування

 

1 Особливості обрання посадових осіб місцевого самоврядування

 

Відповідно до Конституції в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування. Засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, умови реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого самоврядування, гарантії їх соціального захисту, здійснення механізму обрання, затвердження і призначення на посади в органи місцевого самоврядування визначаються Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування" та "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

 

Обрання сільського, селищного, міського голови

 

Відповідно до статті 12 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Згідно із статтею 42 цього Закону повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

У трудовій книжці сільського, селищного, міського голови у розділі "Відомості про роботу" робиться запис про обрання на відповідну посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (номер і дата протоколу територіальної виборчої комісії та сесії ради, де його було оголошено), порядкового номеру запису.

 

Обрання секретаря сільської, селищної, міської ради

 

Згідно із статтею 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" секретар сільської, селищної, міської ради обирається за пропозицією сільського, селищного, міського голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради і працює в раді на постійній основі. Секретар сільської ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.

У трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради у розділі "Відомості про роботу" робиться запис про обрання на посаду із зазначенням дати обрання, підстави для внесення запису (рішення сесії ради, його дата і номер) та порядкового номеру запису.

 

.

2. Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування

 

Частиною другою статті 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" визначено, що проведення конкурсу при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

Враховуючи зазначене, органи місцевого самоврядування при проведенні конкурсу мають керуватися Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. N 169, а при проведенні іспитів - Загальним порядком проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим спільним наказом Головного управління державної служби України та Української Академії державного управління при Президентові України від 10.05.2002 р. N 30/84, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.05.2002 р. за N 446/6734, з урахуванням особливостей проходження служби в органах місцевого самоврядування, визначених Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в сільській раді:

 

 - розпорядженням сільського голови створюється конкурсна комісія, що складається з голови, секретаря та членів конкурсної комісії; головою є, як правило, секретар відповідної сільської ради. До складу конкурсної комісії можуть включатися депутати відповідної ради;

  - розробляється свій порядок проведення конкурсу, який затверджується сільським головою (п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 №169)

  - розробляється свій порядок проведення іспиту та перелік питань з оцінювання знання Конституції України, законів України «Про державну службу» «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про боротьбу з корупцією» та законодавство з урахуванням специфіки посади на яку здійснюється конкурсне випробування.

  - розробляються та затверджуються білети для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад (в білеті має міститися 5 питань та не менше 15 білетів на кожну посад).

 

Конкурс проводиться поетапно. Рішення про проведення конкурсу приймається сільським головою за наявності вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування.

Перший етап - публікація у пресі та поширення через інші засоби масової інформації відомостей про конкурс на заміщення вакантних посад та умови конкурсу не пізніше як за 30 днів до проведення конкурсу.

 

Другий етап - прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають на ім'я голови конкурсної комісії заяву, до якої додаються особовий листок обліку кадрів, автобіографія, копія документів про освіту, декларація про доходи, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі і за кордоном, щодо себе і членів своєї сім'ї за формою, затверджуваною Міністерством фінансів України. Секретар відповідного органу місцевого самоврядування перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування. Якщо зазначені документи кандидатів не відповідають встановленим вимогам, то за рішенням голови конкурсної комісії вони до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.

Іспит складають кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування. Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Третій етап - проведення іспиту та відбір кандидатів. З метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад в органах місцевого самоврядування конкурсною комісією органу місцевого самоврядування, в якому оголошено конкурс, проводиться іспит.

Секретар за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про державну службу", "Про боротьбу з корупцією", а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посади на яку здійснюється конкурсне випробування.

 Кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву в цьому органі місцевого самоврядування і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

Рішення конкурсної комісії та результати іспиту можуть бути оскаржені у порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року N 169 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців".

Кожне рішення конкурсної комісії повинно оформлюватися протоколом відповідної конкурсної комісії, який вважається правомочним, коли підписаний не менше 2/3 від загального складу конкурсної комісії

 

  

Приклад оформлення розпорядчих документів щодо організації конкурсного випробування в органах місцевого самоврядування. 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від «__» ________ 200_року                                                                        №___

с. _________

 

Про порядок проведення конкурсу

та іспиту кандидатів на заміщення 

 вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування

_________сільської ради, склад

конкурсної комісії

 

 

Керуючись ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 169, Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого спільним наказом Головного управління державної служби України та Української Академії державного управління при Президентові України від 10.05.2002 р.             № 30/84, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 24.05.2002 р. за № 446/6734:

 

1.              Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в _________ Сільській раді (додається).

2.              Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в  _________ Сільській раді (додається).

3.              Для проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування в _________ Сільській раді затвердити перелік питань для перевірки та оцінки їх знань Конституції України, Законів України “Про державну службу”, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  “Про боротьбу з корупцією”, а також перелік питань для перевірки їх знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень працівників Сільської ради згідно з додатком  №1.

4.              Затвердити конкурсну комісію ________ Сільської ради в складі згідно з додатком №2.

5.              Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                                                  ________

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

Сільського голови

    від _______  №  __

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу

 на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування _______ Сільської ради

 

Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування __________ Сільської ради.

 

Умови проведення конкурсу

 

1. Рішення про проведення конкурсу приймається Сільським головою за наявності вакантної посади посадової призначуваної посадової особи місцевого самоврядування _________ Сільської ради..

2. До участі у конкурсі не допускаются особи, які:

досягли встановленого законодавством граничного віку перебування на державній службі;

визнані в установленному порядку недієздатними;

мають судимость, що є несумісною із зайняттям посади державного службовця;

у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, які є їх близькими родичами чи свояками;

позбавлені права займати відповідні посади в установленному законом порядку на визначений термін;

в інших випадках, установлених законами.

3. Особи, які подали необхідні документи до Сільської ради для участі у конкурсі, є кандидатами на зайняття вакантної посади державного службовця (далі - кандидати).

4. Конкурс проводиться поетапно:

1) публікація оголошення державного органу про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня посади;

3) проведення іспиту та відбір кандидатів.

 

Оголошення про конкурс 

 

5. Сільська рада зобов’язана опублікувати оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку.

6. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:

1) найменування державного органу із зазначенням його місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;

3) основні вимоги до кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно - кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб місцевого самоврядування;

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про службу в органах місцевого самоврядування.

7. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення про призначення осіб згідно з пунктом 5 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 р. № 169 в межах одного державного органу конкурс не оголошується.

 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі 

 

8. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії Сільської ради такі документи:

заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби ( служби в органах місцевого самоврядування);

заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;

відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою.

Особи, які працюють у Сільській раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.

9. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступення або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

10. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

11. Секретар Сільської ради перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи місцевого самоврядування.

12. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

13. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у секретаря Сільської ради.

Проведення іспиту та відбір кандидатів 

 

14. Іспит проводиться конкурсною комісією Сільської ради, з метою об'єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду державних службовців.

15. Секретар за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

16. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

17. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

18. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву Сільської ради і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу.

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву.

19. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, оголошується повторний конкурс.

20. Засідання конкурсної комісії вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.

21. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

У рішенні комісії, що подається Сільському голові, обов'язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.

22. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії і подається керівникові не пізніше ніж через два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку.

23. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.

24. Рішення про призначення на посаду посадову особу місцевого самоврядування та зарахування до кадрового резерву приймає Сільський голова на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.

25. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене Сільському голові протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.

26. Рішення Сільського голови може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

сільського голови

    від _______  №  __

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб  місцевого самоврядування __________ сільської ради

 

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування ___________ сільської ради (далі – сільська рада).

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб сільської ради (далі - кандидати).

1.2.   Іспит проводиться конкурсною комісією сільської ради.

1.3. Іспит проходять кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється секретарем сільської ради з відповідним обгрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

1.4. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, кількість питань у білеті, підрахунок результатів тощо ) та відкритістю інформації про них, єдиним критерієм оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України “Про державну службу”, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  “Про боротьбу з корупцією”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень посади на яку претендує кандидат.

1.6. Цей Порядок і переліки питань обов’язково надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.7. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку  до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії.

До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закону України "Про державну службу" (в частині, що регулює питання служби в органах місцевого самоврядування), Закону України "Про боротьбу з корупцією" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень працівників Сільської ради - всього п'ять питань.

1.8. Питання 1-3 у екзаменаційних білетах мають містити питання з Конституції України, Законів України “Про державну службу”, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  “Про боротьбу з корупцією а питання  4-5 у екзаменаційних білетах мають містити питання із законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень працівників Сільської ради.

1.9. Екзаменаційні білети формуються у комплекти відповідно до специфіки функціональних повноважень працівників Сільської ради.

1.10. Кількість білетів у комплекті має бути не менше 15.

1.11. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1)                     організаційна підготовка до іспиту;

2)                     складання іспиту;

3)                     оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

 

2. Організаційна підготовка до іспиту 

 

2.1. Після закінчення терміну подання документів на участь у конкурсі конкурсна комісія Сільської ради приймає рішення про  кандидатів, допущених до іспиту, та осіб, які не допущені до іспиту через невідповідність їхніх документів встановленим вимогам з відповідним обгрунтуванням. Одночасно у рішенні визначається  дату, час і місце проведення іспиту. Рішення конкурсної комісії сільської ради оформлюється протоколом.

Секретар Сільської ради повідомляє кандидатів та осіб, недопущених до іспиту, про рішення конкурсної комісії.

2.2. В день проведення іспиту секретар конкурсної комісії Сільської ради інформує усіх кандидатів про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар конкурсної комісії Сільської ради відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони можуть бути розв’язані головою конкурсної комісії Сільської ради.

 

3. Складання іспиту 

 

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії Сільської ради.

3.2. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета.

3.3. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.2 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.4. Під час підготовки відповідей кандидатам забороняється користуватися будь-якими джерелами інформації, а також самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит,  до його закінчення. У разі порушення цих умов кандидат вважається таким, що не склав іспит, про що у  графі “Загальна сума балів” в екзаменаційній відомості робиться запис “Порушив умови складання іспиту”.

3.5. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором  і відкриваються у присутності кандидатів під час складання іспиту.

3.6.  При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші (аркушах) із штампом кадрової служби Сільської ради, або печаткою сільської ради. Перед відповіддю обов’язково вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені у білеті.

Після підготовки відповідей на останньому аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7.   Загальний час для письмової підготовки відповіді становить не більше 60 хвилин. Після закінчення цього часу аркуші з відповідями кандидати здають комісії.

3.8. Для вивчення професійних і ділових якостей члени конкурсної комісії Сільської ради проводять усну співбесіду з  кожним кандидатом, що успішно склав іспит.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту 

 

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.

        П’ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України “Про державну службу”, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  “Про боротьбу з корупцією”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень працівників Сільської ради.

       Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України “Про державну службу”, «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  “Про боротьбу з корупцією”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень працівників Сільської ради.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється  кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, члени комісії заслуховують відповіді кандидата на питання екзаменаційного білета і проводять перевірку відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії.

Члени конкурсної  комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів у екзаменаційну відомість, форма якої додається. 

З результатами іспиту кандидат ознайомлюється.

4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у секретаря Сільської ради.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією Сільської ради для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії.

 

                   

_______________ сільська рада

 

                                      ЗАТВЕРДЖУЮ

                                      Голова конкурсної комісії

                                      _________________________

 

                                      "__" _____________ 200___ р.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого самоврядування

 

     1. Питання на перевірку знання Конституції України.

     2. Питання на перевірку знання Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  державну службу».

     3. Питання на перевірку знання Закону України "Про боротьбу з корупцією".

     4-5. Питання на перевірку знання законодавства з  урахуванням специфіки   функціональних   повноважень працівника  __________ сільської ради на посаду якого проводиться конкурс.

 

 

Відомість

Про проведення   іспиту   кандидатів   на  заміщення  вакантних  посад посадових осіб місцевого самоврядування конкурсною комісією ___________ сільської ради

 

від "___" ____________ 200_ р.,

 

згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим   ________________________   

                                    (розпорядчий документ сільської ради)

від "___" ____________ 200__ р.

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада на яку претендує кандидат

Категорія посади

Номер білету

Загальна сума балів

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 Голова комісії    _____________             ______________________

                     (підпис)                     (П.І.Б.)

 Секретар комісії  _____________             ______________________

                     (підпис)                     (П.І.Б.)

 Член  комісії     _____________             ______________________

                     (підпис)                     (П.І.Б.)

 Член комісії      _____________             ______________________

                     (підпис)                     (П.І.Б.)

Член комісії      _____________             ______________________

                     (підпис)                     (П.І.Б.)

 

 

 

Відомість

 

Про ознайомлення з результатами іспиту, який "__" _________200__р., складали претенденти на на  заміщення  вакантних  посад посадових осіб місцевого самоврядування ___________ сільської ради

 

від "___" ____________ 200_ р.,

 

згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим   ________________________   

                                    (розпорядчий документ сільської ради)

від "___" ____________ 200__ р.

 

 

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Номер білета

Загальна сума балів

Підпис

(дата)

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Голова комісії    _____________             ______________________

                     (підпис)                     (П.І.Б.)

 Секретар комісії  _____________             ______________________

                     (підпис)                     (П.І.Б.)

 Член  комісії     _____________             ______________________

                     (підпис)                     (П.І.Б.)

 Член комісії      _____________             ______________________

                     (підпис)                     (П.І.Б.)

Член комісії      _____________             ______________________

                     (підпис)                     (П.І.Б.)

 

 

 

Додаток 1

затверджено 

розпорядженням

сільського голови

    від _______  №  __

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

для перевірки та оцінки знань кандидатів на заміщення вакантних посад

посадових осіб  місцевого самоврядування _______ сільської ради

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України (254к/96-ВР )

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65 - 68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу»

 

* у випадках відсутності біля номеру статті назви Закону

мається на увазі Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

1. Поняття служби в органах місцевого самоврядування, посадової особи місцевого самоврядування і посади за Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (статті 1, 2, 3).

2. Право на службв в органах місцевого самоврядування (стаття 5).

3. Основні принципи державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (стаття 3 ЗУ « Про державну службу» та ст. 4 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування).

4. Основні напрями державної політики щодо служби в ораганх місцевого самоврядування (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців та посадової особи місцевого самоврядування  (стаття 10 ЗУ «Про державну службу та стаття 8 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

6. Основні права державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11 ЗУ «Про державну службу» та стаття 9 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в орагани місцевого самоврядування та проходженням служби (стаття 12).

8. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22 Закону України «Про державну службу»).

11. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (статті 15, 14).

12. правовий статус Рад, як представників територіальних громад (стаття 10 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»).

13. Виконавчі органи Рад (стаття 11).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28 «Про місцеве самоврядування в Україні»).

15. Підстави припинення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування(стаття 30 ЗУ «Про державну службу» та стаття 20 ЗУ « Про службу в органах місцевого самоврядування).

16. Повноваження Рад (глава 1 розділу ІІ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

17. Оплата праці посадової осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

18. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36 Закону України «Про державну службу»).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37 ЗУ «Про державну службу та ст. 21 ЗУ «Про службу в органах місцевого самоврядування»).

20. Відповідальність за порушення законодавства про про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23).

21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5 ЗУ «Про державну службу).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про боротьбу з корупцією»

 

1. Поняття корупції та корупційних діянь (стаття 1).

2. Суб'єкти корупційних діянь та інших правопорушень, пов'язаних з корупцією (стаття 2).

3. Межі дії Закону України "Про боротьбу з корупцією" (стаття 3).

4. Органи, які ведуть боротьбу з корупцією (стаття 4).

5. Спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження корупції (стаття 5).

6. Декларування доходів осіб, уповноважених на виконання функцій держави (стаття 6, стаття 13 Закону України "Про державну службу").

7. Відповідальність за вчинення корупційних діянь (стаття 7).

8. Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених на виконання функцій держави (стаття 8).

9. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю (стаття 9).

10. Відповідальність керівників за невжиття заходів по боротьбі з корупцією (стаття 10).

11. Відповідальність за умисне невиконання своїх обов'язків по боротьбі з корупцією (стаття 11).

12. Підстави і порядок адміністративного провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією (стаття 12).

13. Відшкодування збитків, заподіяних державі, підприємству, установі, організації (стаття 13).

14. Скасування неправомірних нормативно-правових актів та рішень, прийнятих внаслідок корупційних діянь (стаття 14).

15. Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією (стаття 16).

 

ІV. Питання з урахуванням особливості функціональних повноважень посади на яку проводиться конкурс

 

1. для головного  бухгалтера

 

1. Основні завдання  головного бухгалтера.

2. Основні функції  бухгалтерського обліку.

3. Заробітна плата посадових осіб місцевого самоврядування та її складові.

4.Якими нормативними документами слід керуватися при встановленні посадових окладів працівникам Сільської ради органу місцевого самоврядування?

5. Види матеріального стимулювання посадових осіб.

6. Преміювання працівників Сільської ради органу місцевого самоврядування.

7. Види утримання із заробітної плати працівника.

8. Який порядок виплати відрядних витрат працівника?

9. Згідно з якими документами проводяться банківські операції?

10. Що таке авансовий звіт?

11. Дебіторська і кредиторська заборгованість.

12. Які джерела фінансування органів місцевого самоврядування?

13. Які розміри мінімальної заробітної плати?

14. Який відсоток складають відрахування із заробітної плати до Пенсійного фонду?

15. Порядок нарахування відпускних.

16.Прибутковий податок, розміри оподаткування ( порядок обчислення і сплати податку).

17. Порядок нарахування відшкодування по листках непрацездатності.

18. Обчислення середнього заробітку.

19. Порядок нарахування декретних.

20. Види нарахувань на заробітну плату.

21. Головна книга . Порядок її заповнення.

22. Штатний розпис, кошторис витрат та порядок їх складання.

23. План  рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

24. Порядок оформлення операцій і організація документообороту за розділами обліку. Форми і порядок розрахунків. Порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей;

25.  Правила проведення інвентаризації активів та зобов'язань;

26.  Порядок фінансування витрат;

   27. Порядок ведення внутрішнього обліку і подання звітності в рамках своїх функціональних обов'язків;

28. Новітні інформаційні та програмні засоби в бухгалтерському обліку;

29. Планування бюджету органу місцевого самоврядування, поточні плани асигнувань на утримання підпорядкованих установ, складання кошторису витрат, розрахунок та організація їх фінансування, підготовка бюджетної пропозиції на наступний рік.

30.  Про типові форми первинної облікової документації.

31. Організація обліку грошових надходжень, товарно-матеріальних цінностей та контролю за правильним використанням коштів у відповідності з цільовим призначенням згідно затверджених кошторисів витрат.

32. Види фінансової та статистичної звітності.

33.Облік та проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов’язань, списання  дебіторської та  кредиторської заборгованості.

34. Нарахування та перерахування  податків до державного бюджету та інших платежів.

35. Аналіз фінансово-господарської діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам.

36. Зберігання документів бухгалтерського обліку та звітності.

 

  

2. для спеціаліста – землевпорядника

 

1. Яким нормативним документом передбачені повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин ?

2. Хто і у який спосіб  розпоряджається землями територіальних громад?
           3. Як здійснюється передача  земельних  ділянок   комунальної   власності   у власність громадян та юридичних осіб ?

4. Підготовка пропозицій органу місцевого самоврядування щодо встановлення ставки земельного податку та орендної плати.

5. Підготовка пропозиції органу місцевого самоврядування щодо надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель комунальної власності.

6. Підготовка пропозиції органу місцевого самоврядування щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади.

7.  Організація землеустрою.

8.  Координація   діяльності   місцевих   органів    земельних  ресурсів.

9. Механізм здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного та екологічного законодавства, використання земельних ділянок за їх цільовим призначенням.

10. Обмеження,  тимчасова  заборона  (зупинення)  використання
земель громадянами і юридичними  особами  у  разі  порушення  ними
вимог земельного законодавства.

11. Підготовка  висновків  щодо  вилучення (викупу) та надання
земельних ділянок відповідно до Земельного Кодексу.

12.  Хто і як здійснює інформування  населення  щодо вилучення (викупу),  надання земельних ділянок?

13. Документальне оформлення пропозиції сільській раді та проекту звернення до районної ради щодо встановлення та зміни меж села, селища.

14. Хто вирішує земельні  спори ? 

15. Яким нормативним актом і яка  відповідальність передбачена за перекручення або приховування даних державного земельного кадастру?
     16. Порядок встановлення та погодження меж земельних ділянок в натурі при оформленні документів, що посвідчують право власності або користування ними.

17. Оформлення договорів оренди та здійснення  їх обліку.

18. Здійснення моніторингу земель на землях комунальної власності.

19. Про підготовку районному відділу земельних ресурсів інформації щодо земельних ділянок на території сільської, селищної ради для ведення державного земельного кадастру та інформації про хід здійснення земельної реформи на території відповідної  ради.

20. 3дійснення обліку і порядок звітування районному відділу земельних ресурсів у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель.

21. Особливості розгляду звернень фізичних та юридичних осіб із земельних питань спеціалістом-землевпорядником органу місцевого самоврядування. 

 

Додаток 2

затверджено

розпорядженням

сільського голови

    від _______  №  __

 

Склад конкурсної комісії ________ сільської ради

 

 

Голова конкурсної комісії

 

 

- ( П.І.Б. )

 

 

 

- ( посада)

 

 

 

Члени комісії:

 

 

 

- ( П.І.Б. )

- ( П.І.Б. )

- ( П.І.Б. )

 

- ( посада)

- ( посада)

- ( посада)

 

Секретар комісії

 

 

- ( П.І.Б. )

 

 

 

- ( посада)

 

 

 

 

 

Приклад оформлення документів щодо організації

окремого конкурсного випробування в органах місцевого самоврядування.

 

 

 

 

 

Зразок публікації про оголошення конкурсу

 

 _______ сільська рада, що знаходиться за адресою: ____________, оголошує конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування: 

 

№ з\п

Назва вакантної посади

Вимоги до кандидатів (стаж роботи – загальний, спеціальний на державній службі; освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність)

 

 

 

 

            Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, переліку необхідних документів*, розміру, умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень тощо надається за телефоном __________________.

 

            Документи приймаються протягом 30 календарних днів  з дня виходу публікації про оголошення конкурсу.

 

*Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії апарату сільської ради такі документи:

заяву на ім’я голови конкурсної комісії  про участь у конкурсі, в якій зазначається, що заявник ознайомлений із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу та проходження служби в органі місцевого самоврядування;

заповнену особову картку (форма П - 2 ДС) з відповідними додатками;

дві кольорові фотокартки розміром 4 Х 6 см;

копії документів про освіту, засвідчені нотаріально чи кадровою службою апарату сільської ради;

відомості про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім’ї за попередній рік;

копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені кадровою службою сільської ради.

 

 

 

Зразок заяви кандидата про участь у конкурсі

 

Голові конкурсної комісії

________________

                                                                       повна назва сільської ради

                                                                       ____________________________________

                                                                       прізвище, ініціали голови комісії

                                                                       ____________________________________

                                                                       прізвище, ім’я, по батькові кандидата

                                                                       ___________________________________ ,

          дата народження кандидата

                                                                       який(а) проживає за адресою:__________

                                                                       ____________________________________

                                                                       ____________________________________

                                                                       телефони: дом. _____________________

                                                                        роб. _______________________________

 

З А Я В А

 

            Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

повна назва посади

Ознайомлен____:

із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття  на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

з переліками питань для перевірки знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про боротьбу з корупцією», та знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень.

Декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан особи, яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї заповни____ .

 

____________________                                       ___________________

                дата                                                                     підпис

 

Повторна заява кандидата, документи якого не відповідають встановленим вимогам конкурсу 

 

Голові конкурсної комісії

_______________________

                                                                       повна назва сільської ради

                                                                       ____________________________________

                                                                       прізвище, ініціали голови комісії

                                                                       ____________________________________

                                                                       прізвище, ім’я, по батькові кандидата

                                                                       ___________________________________ ,

          дата народження кандидата

                                                                       який(а) проживає за адресою:__________

                                                                       ____________________________________

                                                                       ____________________________________

                                                                       телефони: дом. _____________________

                                                                        роб. _______________________________

 

З А Я В А

 

Відповідно до пункту 17 Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 15.02.2002 року № 169 наполягаю  допустити мене до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного бухгалтера _______________сільської ради.

 

____________________                                       ___________________

                дата                                                                     підпис

 

 

ПРОТОКОЛ №1

 

засідання конкурсної комісії _______ сільської ради

на зміщення вакантної посади

_________________________________

 

 

 від „__” ________ 200_ року                                                                                с._______

 

Голова конкурсної комісії

 

 

- ( П.І.Б. )

 

 

 

- ( посада)

 

 

 

Члени комісії:

 

 

 

- ( П.І.Б. )

- ( П.І.Б. )

- ( П.І.Б. )

 

- ( посада)

- ( посада)

- ( посада)

 

Секретар комісії

 

 

- ( П.І.Б. )

 

 

 

- ( посада)

 

 

 

 

Порядок денний:

1. Про розгляд екзаменаційних білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування (головного бухгалетра ) в _______________ сільській раді.

2. Розгляд заяв, що надійшли до конкурсної комісії.

3. Про допуск до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного бухгалтера ____________  сільської ради (далі Сільська рада).

 

1.1.           СЛУХАЛИ:

Доповідач:

Мельник О.Ф.

- голова конкурсної комісії

 

1.                               Про екзаменаційні білети для іспиту кандидатів на заміщення вакантної посади головного бухгалтера Сільської ради.

 

Вирішили:

 

 

Схвалити екзаменаційні білети для іспиту (затверджені 01 жовтня 2007 року) кандидатів на заміщення вакантної посади головного бухгалтера та використати їх для проведення наступного іспиту.

 

Голосували:

За 5 чол., проти – 0, утримались -0.

 

 

1.2.           СЛУХАЛИ:

 

Доповідач:

 

Мельник О.Ф.

- голова конкурсної комісії

 

2. Розгляд заяв, що надійшли до конкурсної комісії.

 

Мельник О.Ф. – голова конкурсної комісії, доповіла, що оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного бухгалтера Сільської ради було опубліковано у газеті „Дивні обрії” №87 від 24 січня 2008 року.

Мельник О.Ф.  – голова конкурсної комісії повідомила, що до конкурсної комісії надійшли три заяви на заміщення вакантної посади головного бухгалтера сільської ради.

Претенденти на вакантну посаду подали всі документи, передбачені Положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування _________ сільської ради, затвердженого розпорядженням сільського голови №__ від_________.

 

До конкурсної комісії на посаду головного бухгалтера надійшли:

 

- заява Кличенко Ірини Василівни, 1976 року народження, громадянка України, освіта вища у 2001 році закінчила Київський національний торговельно – економічний університет, спеціальність – фінанси, кваліфікація – економіст. В даний час не працює, працювала з 2001 по 2007 рік у Київській міській клінічній лікарні № 17 головним бухгалтером.

- заява Кононко Захарія Уланівна, 1983 року народження, громадянка України, освіта вища, у 1999 році закінчила Севастопольський національний технічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Фінанси” та здобула кваліфікацію економіста. З 1999 по 2007 рік працювала бухгалтером ТОВ «Просвіта».

- заява Берегової Антоніни Миколаївни, 1979 року народження, громадянка України, освіта вища, у 2002 році закінчила Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана спеціальність – фінанси, кваліфікація – економіст. З 2002 по 2008 рік працювала в Фінансовому управлінні Білоцерківської РДА на посаді провідного спеціаліста.

 

Вирішили:

 

 

1. Оскільки кандидати подали все необхідні документи, конкурсною комісією було вирішено допустити до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного бухгалтера Сільської ради, Кличенко І.В., Кононко З.У, Берегову А.М.

Голосували:

За 5 чол., проти – 0, утримались -0.

 

Вирішили:

 

 

3. Провести іспит кандидатів на заміщення вакантної посади головного бухгалтера сільської ради 25 лютого 2008 року о 10 годині в приміщенні сільської ради  за адресою. с. ______, вул.__________.

 

Голосували:

За 5 чол., проти – 0, утримались -0.

 

4. Секретарю конкурсної комісії Барановій І.І. довести це рішення конкурсної комісії до осіб, які подали заяву про участь у конкурсі, та які допущені до участі у конкурсі, та запросити їх на іспит 25 лютого 2008 року о 10.00 годині за вищезазначеною адресою.

 

Голова комісії    _____________             ______________________

                                       (підпис)                     (П.І.Б.)

 Секретар комісії  _____________             ______________________

                                       (підпис)                     (П.І.Б.)

 Член  комісії     _____________             ______________________

                                        (підпис)                     (П.І.Б.)

 Член комісії      _____________             ______________________

                                        (підпис)                     (П.І.Б.)

 Член комісії      _____________             ______________________

                                        (підпис)                     (П.І.Б.)

 

 

 

ПРОТОКОЛ №2

 

засідання конкурсної комісії _______ сільської ради

на зміщення вакантної посади

_________________________________

 

 

 від „__” ________ 200_ року                                                                                с._______

 

Голова конкурсної комісії

 

 

- ( П.І.Б. )

 

 

 

- ( посада)

 

 

 

Члени комісії:

 

 

 

- ( П.І.Б. )

- ( П.І.Б. )

- ( П.І.Б. )

 

- ( посада)

- ( посада)

- ( посада)

 

Секретар комісії

 

 

- ( П.І.Б. )

 

 

 

- ( посада)

 

 

 

 

Порядок денний: 

 

2. Проведення іспиту з кандидатами на заміщення вакантної посади головного бухгалтера Сільської ради.

 

 

2.1              СЛУХАЛИ:

Доповідач:

Мельник О.Ф.

- голова конкурсної комісії

 

1. Проведення іспиту з кандидатами на заміщення вакантної посади головного бухгалтера сільської ради.

 

1. Мельник О.Ф. - голова конкурсної комісії, яка проінформувала кандидатів на заміщення вакантної посади головного бухгалтера Сільської ради про тривалість та порядок проведення іспиту, Кличенко І.В., Кононко З.У, Берегову А.М. було запропоновано 15 (п’ятнадцять) екзаменаційних білетів на вибір.

 

          2. Мельник О.Ф. - голова конкурсної комісії, повідомила, що складання іспиту на заміщення вакантної посади головного бухгалтера Сільської ради відбулося 25 лютого 2008 року з 10.00 години до 11.00 години згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим розпорядженням сільського голови № ___ від _______, порушень не виявлено.

Кожний член конкурсної комісії ознайомився з письмовими відповідями кандидатів на заміщення вакантних посад та оцінив їх.

Оцінювання відповідей проводилося всіма присутніми членами конкурсної комісії, які прийняли спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета.

            Підбиття підсумку іспиту здійснювалося шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість.

            Учасники конкурсу в результаті проведеного іспиту отримали наступні оцінки:

 

Вирішили: 

1. Оцінити відповідь кандидатів на заміщення вакантної посади головного бухгалтера сільської ради

Кличенко І.В. в результаті проведеного іспиту отримала наступні оцінки:

Кличенко І.В.,                                                      Оцінки: (3;4;4;4;4.)

(екзаменаційний білет №9)                                Загальний бал – 19

 

Кононко З.У. в результаті проведеного іспиту отримала наступні оцінки:

Кононко З.У.,                                                        Оцінки: (3;4;4;4;4.)

(екзаменаційний білет №8)                                Загальний бал – 19 

 

Берегова А.М. в результаті проведеного іспиту отримала наступні оцінки:

 

Берегова А.М.,                                                      Оцінки: (3;4;4;4;4.)

(екзаменаційний білет №8)                                Загальний бал – 19 

 

Голосували:

За 5 чол., проти – 0, утримались -0.

 

3. Про результати складання іспиту на заміщення вакантної посади головного бухгалтера Сільської ради.

 

3.1 Допустити до співбесіди Кличенко І.В., Кононко З.У, Берегову А.М. 

 

Голосували:

За 5 чол., проти – 0, утримались -0.

 

            4. Секретарю конкурсної комісії Барановій І.І. довести це рішення конкурсної комісії до Кличенко І.В., Кононко З.У, Берегової А.М. 

та запросити їх на співбесіду до конкурсної комісії 25 лютого 2008 року о 15.00 годині.

 

Голова комісії    _____________             ______________________

                                     (підпис)                     (П.І.Б.)

Секретар комісії  _____________             ______________________

                                      (підпис)                     (П.І.Б.)

Член  комісії     _____________             ______________________

                                      (підпис)                     (П.І.Б.)

Член комісії      _____________             ______________________

                                      (підпис)                     (П.І.Б.)

Член комісії      _____________             ______________________

                                      (підпис)                     (П.І.Б.) 

 

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3

 

засідання конкурсної комісії _______ сільської ради

на зміщення вакантної посади

_________________________________

 

 

 від „__” ________ 200_ року                                                                                с._______

 

Голова конкурсної комісії

 

 

- ( П.І.Б. )

 

 

 

- ( посада)

 

 

 

Члени комісії:

 

 

 

- ( П.І.Б. )

- ( П.І.Б. )

- ( П.І.Б. )

 

- ( посада)

- ( посада)

- ( посада)

 

Секретар комісії

 

 

- ( П.І.Б. )

 

 

 

- ( посада)

 

 

 

 

 

Запрошений                       сільський голова Антонюк А.Н.

 

Порядок денний:

 

Проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит. Визначення переможців конкурсу.

 

СЛУХАЛИ:

 

Доповідач:            Мельник О.Ф. – голова конкурсної комісії, яка повідомила:

 

1. Слухали:           Про Кличенко Ірину Василівну.

 

Виступили:            Мельник О.Ф. яка задала кандидату запитання:

 

1.           Планування бюджету органу місцевого самоврядування, поточні плани асигнувань на утримання підпорядкованих установ, складання кошторису витрат, розрахунок та організація їх фінансування, підготовка бюджетної пропозиції на наступний рік. Особливості обрахування стажу державної служби?

2.           Порядок нарахування премії працівникам сільської ради?

 

На всі питання, які були задані кандидату, були отримані змістовні відповіді.

 

 

Доповідач:         Мельник О.Ф. – голова конкурсної комісії, яка повідомила:

 

1. Слухали:         Про Кононко Захарію Уланівну.

 

Виступили:         Мельник О.Ф. яка задала кандидату запитання:

 

 

1.      Порядок оформлення операцій і організація документообороту за розділами обліку. Форми і порядок розрахунків. Порядок приймання, зарахування на баланс, зберігання і витрат коштів, товарно-матеріальних та інших цінностей?

2.           Порядок відрахування внесків на соціальне страхування на випадок безробіття з заробітної плати працівників сільської ради?

 

На всі питання, які були задані кандидату, були отримані змістовні відповіді.

 

 

Доповідач:         Мельник О.Ф. – голова конкурсної комісії, яка повідомила:

 

1. Слухали:         Про Берегову Антоніну Миколаївну.

 

Виступили:          Мельник О.Ф. яка задала кандидату запитання:

 

1. Який порядок виплати відрядних витрат працівника?

              2. Здійснення банківських операцій.

 

На всі питання, які були задані кандидату, були отримані вичерпні відповіді відповіді.

 

2. Вирішили :         За результатами проведеного іспиту та співбесіди визнати переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади головного бухгалтера Сільської ради Берегову А.М. Рекомендувати сільському голові призначити Берегову А.М. на посаду головного бухгалтера сільської ради.

 

Голосували:

За 5 чол., проти – 0, утримались -0.

 

2. Вирішили :         Рекомендувати сільському голові зарахувати Кличенко І.В., Кононко З.У. до кадрового резерву на посаду головного бухгалтера Сільської ради.

 

Голосували:

За 5 чол., проти – 0, утримались -0.

 

 

Голова комісії    _____________             ______________________

                                     (підпис)                     (П.І.Б.)

Секретар комісії  _____________             ______________________

                                      (підпис)                     (П.І.Б.)

Член  комісії     _____________             ______________________

                                      (підпис)                     (П.І.Б.)

Член комісії      _____________             ______________________

                                      (підпис)                     (П.І.Б.)

Член комісії      _____________             ______________________

                                      (підпис)                     (П.І.Б.) 

 

 

 

 

3. Формування кадрового резерву

 

Кадровий резерв на посади посадових осіб місцевого самоврядування формується згідно Типового порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування та додатку до нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 року № 1386:

1. Кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі створюється за рішенням органу місцевого самоврядування.

Формування кадрового резерву передбачає добір працівників, які:

спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;

мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання управлінських рішень.

2. Кадровий резерв формується з:

посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі посади;

державних службовців, які бажають перейти на службу в органи місцевого самоврядування;

спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, а також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у тому числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного управління.

3. До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування, мають відповідну кваліфікацію та освіту або здобувають її.

Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка виявила бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування. Про зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем роботи такої особи.

4. Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою або відповідною радою, згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" не формується.

На посади інших працівників органів місцевого самоврядування кадровий резерв формується з такого розрахунку: на посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад та на посади керівників відділів, управлінь виконавчого апарату районної і обласної ради - не менше двох осіб; на посади спеціалістів цих органів - не менше однієї особи з урахуванням фактичної потреби, про що складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву.

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, що складається за зразком згідно з додатком, переглядається щороку в грудні. У разі потреби до списку протягом року можуть вноситися зміни у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву.

5. Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. Якщо для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, передбачається погодження кандидатур з відповідними органами виконавчої влади, зарахування до резерву проводиться після такого погодження.

6. Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо оформлення в установленому порядку відповідного допуску особам, які його не мають.

7. Із зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із особистими річними планами, затвердженими керівниками виконавчих органів місцевого самоврядування, де передбачається:

вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування;

систематичне навчання шляхом самоосвіти;

періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);

участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань діяльності органів місцевого самоврядування;

стажування протягом не більш як два місяці в органі місцевого самоврядування, до кадрового резерву якого зараховано працівника;

виконання обов'язків посадової особи, на посаду якої зараховано працівника до кадрового резерву;

залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, службових розслідувань;

участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних документів.

8. Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад, покладається відповідно на сільського, селищного, міського голову, голову районної у місті ради, а на посади керівників відділів і управлінь виконавчого апарату районної, обласної ради - на голову районної, обласної ради, на інші посади - на керівників відділів, управлінь, інші виконавчі органи.

9. Порядок формування та ведення кадрового резерву визначається відповідною радою згідно з цим Типовим порядком.

10. Кадрові служби органів місцевого самоврядування (секретарі сільських рад) готують списки кадрового резерву, систематично аналізують та узагальнюють практику його формування, вносять пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.

11. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.

Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради поза конкурсом.

12. Сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, обласної ради несе відповідальність перед радою за ефективну підготовку і використання кадрового резерву.

13. Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника управління, відділу, іншого виконавчого органу, виконавчого апарату, в якому він працює. Виключення із списків кадрового резерву оформляється розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради.

 

 

 

Приклад оформлення розпорядчих документів щодо організації конкурсного випробування в органах місцевого самоврядування. 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від «__» ________ 200_року                                                                        №___

с. _________

 

Про затвердження списку осіб

зарахованих до кадрового резерву

_______сільської ради на 2008 рік

 

 

Відповідно до ст. 16 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» :

 

Затвердити список осіб зарахованих до кадрового резерву ______ сільської ради на 2008 рік  (додається).

 

 

Сільський голова                                                                                  ________

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

Сільського голови

    від _______  №  __

 

СПИСОК

осіб, зарахованих до кадрового резерву

 

______________________________________________

(найменування органу місцевого самоврядування)

 

№ з/п

Посада, на яку формується резерв

Особа, яка працює на посаді

Особа, яка зарахована до кадрового резерву

прізвище, ім’я, по батькові

рік народження

освіта, коли і що закінчив, спеціальність

стаж роботи на посаді

ранг

прізвище, ім’я, по батькові

рік народження

освіта, коли і що закінчив, спеціальність

Коли зараховано до кадрового резерву

посада, яку займає, місце роботи

стаж роботи на посаді

ранг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Головий бухгалтер

Антонюк Валетина Григорівна

1966

Вища, 1988 року закінчила Київський інститут імені Коротченка, бухгалтер

5 років

13

Николюк Святослава Іванівна

1975

Вища, 1993 року закінчила Київський торговельно економічний інститут, фінанси

21 грудня 2007 року

Бухгалтер

ТОВ

«Зоря»

8 років

  _

 

 

 

 

 

 

 

Іваненко тамара петрівна

1970

Вища, 1990 року закінчила Київський національний економічний університет, фінанси

21 грудня 2007 року

Головний спеціаліст Головного фінансового управління КОДА

4 роки

11

 

 

Секретар сільської ради                                                                            _________

 

  • до списку підкладаються заяви на згоду до зарахування до кадрового резерву від осіб, що бажають перебувати в кадровому резерві на дану посаду. З цими особами проводитья работа відповідно до їх індивідуальних річних планів

 

 

 

 

Зразок заяви кандидата про згоду на зарахування до кадрового резерву

 

______________ сільському голові

                                                                        

                                                                       ____________________________________

                                                                       прізвище, ініціали сільського  голови

                                                                       ____________________________________

                                                                       прізвище, ім’я, по батькові кандидата

                                                                       ___________________________________ ,

          дата народження кандидата

                                                                      який(а) проживає за адресою:__________

                                                                       ____________________________________

                                                                       ____________________________________

                                                                       телефони: дом. _____________________

                                                                        роб. _______________________________

 

 

З А Я В А

 

 

            Прошу зарахувати мене до кадрового резерву на посаду гловного бухгалтера _________ сільської ради

 

____________________                                       ___________________

                дата                                                                     підпис

 

 

 

 


План соби зарахованої до кадрового резерву

 

Затверджую

Сільський  голова

___________________ сільської ради

 

____________________

“_____” ____________ 2007 року

 

Індивідуальний річний план

 

Зарахованого до кадрового резерву на посаду головного бухгалтера

__________ сільської ради _________району Київської області

 

п/п

Назва завдань

Термін виконання

Виконавець

Результат виконання

1.     

Вивчення та аналіз виконання законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів:

Протягом року

 

 

 

 

1.      Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від            07 .06.2001 р. № 2493.

2.      Конституція України.

3.      Закон України «Про боротьбу з корупцією»  від 05.10.1995 р. № 356/95.

4.      Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125

5.      Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996.

6.      Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. № 1058.

Протягом

1 кварталу

 

 

 

2

Ведення бухгалтерського обліку.

Брати участь у складання фінансових звітів сільської ради

Брати участь у розроблені пропозицій щодо покращення матеріального рівня сільської ради; у розроблені кошторисів.

Протягом року та відповідно до графіку

 

 

3

Навчання шляхом самоосвіти :

§         Закон України “Про звернення громадян” від 02.10. 1996 р.

§         Закон України „Про боротьбу з корупцією”  від 05.10.1995 р. № 356/95.

§         Кодекс законів про працю України.

§         Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 18.01.01 .

 

Постійно

.

 

 

 

 

__________________                                                                                       (Підпис)                                                  Прізвище, ініціали.            

 


 

 

4. Проведення стажування при прийнятті на

службу в органи місцевого самоврядування

 

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей працівників, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, призначення на які здійснюється сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, може проводитись їх стажування терміном до двох місяців.

Відбір кандидата на стажування проводиться з ініціативи відповідного органу місцевого самоврядування, де має відбутися стажування. При цьому необхідна письмова заява самого стажиста, згода керівників за місцем його основної роботи та сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради за місцем стажування. Працівники, які досягли, встановленого Законом України "Про службу в органах місцевого самоврядування", граничного віку, до стажування не залучаються.

Зарахування на стажування, терміни та зміни порядку його проходження оформлюються розпорядженням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради, де проводиться стажування.

Особа, яка не є посадовою особою місцевого самоврядування чи державним службовцем, після успішного закінчення стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування проходить конкурс в установленому порядку.

Посадова особа місцевого самоврядування або державний службовець після успішного закінчення стажування можуть бути переведені на службу в органи місцевого самоврядування за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради без конкурсного відбору або можуть бути зараховані до кадрового резерву посадових осіб відповідної ради.

 

 

 

5. Прийняття осіб в органи місцевого самоврядування

за строковим договором (контрактом)

 

Згідно із статтею 10 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Тобто у разі потреби виконання роботи тимчасово відсутньої посадової особи (довготермінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка тощо) на час її відсутності може бути прийнята інша особа а умовах контракту (без конкурсу).

Відповідно до статті 21 КЗпП України контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення та організації праці працівника, умови розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін. Особи, прийняті на роботу на умовах контракту в органи місцевого самоврядування, не набувають статусу посадових осіб місцевого самоврядування, вони не складають Присяги, їм не встановлюється ранг і період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування чи стажу державної служби.

 

 

 

6. Деякі особливості звільнення посадових осіб

із органів місцевого самоврядування

 

Здійснення механізму звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування зі служби в органах місцевого самоврядування та дотримання при цьому гарантій їх соціального захисту визначається Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Кодексом законів про працю України та іншими законами України.

 

Звільнення сільського, селищного, міського голови

 

Звільнення сільського, селищного, міського голови та їх працевлаштування після звільнення проводиться з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Згідно із статтею 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження сільського, селищного, міського голови закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи. Повноваження сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону (у разі його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складання ним повноважень голови; припинення його громадянства; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом; визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер; його смерті, а також якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень) можуть бути припинені достроково. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування також визначені статтею 20 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці сільського, селищного, міського голови робиться запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень, пункт 1 статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" із зазначенням дати звільнення та порядкового номеру запису У разі дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови у трудовій книжці вказується підстава дострокового припинення повноважень згідно із статтею 79 зазначеного Закону чи статтею 20 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (рішення сесії ради або місцевого референдуму, його дата і номер) та порядковий номер запису.

 

Звільнення секретаря сільської, селищної, міської ради

 

Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради закінчуються одночасно із закінченням їх депутатських повноважень в день відкриття першої сесії нового скликання. Відповідно до статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради робиться запис: "Звільнений у зв'язку із закінченням строку повноважень ради, пункт 1 статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" із зазначенням дати звільнення і порядкового номеру запису. У разі дострокового припинення повноважень у трудовій книжці робиться запис: "Звільнений у зв'язку з достроковим припиненням повноважень, пункт 5 статті 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номеру запису.

 

 

Розділ ІІІ Атестація та щорічна оцінка посадових осіб місцевого самоврядування виконання ними своїх службових обовязків

 

З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.

Не підлягають атестації сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологам чи догляду за дитиною, особи, які прийняті на посаду на визначений строк.

Атестаційна комісія створюється за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради. Головою атестаційної комісії призначається секретар сільської, селищної, міської ради, заступники голови районної у місті, районної, обласної ради. У сільських, селищних радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестацію може проводити сільський, селищний голова.

Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами своєї атестації, брати участь у засіданні комісії, на якому розглядається питання про її атестацію, оскаржувати, у разі не згоди, рішення атестаційної комісії сільському, селищному, міському голові. голові районної у місті, районної, обласної ради протягом 10 днів з дня винесення її рішення або до суду.

За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких висновків: про відповідність займаній посаді; про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, підвищення кваліфікації, тощо); про невідповідність займаній посаді.

Результати атестації мають рекомендаційний характер.

Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті, районної, обласної ради:

1)     визнати посадову особу атестованою;

2)     призначити протягом року повторне атестування;

3)     зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;

4)     перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.

Спори, що виникають у зв'язку з проведенням атестації, вирішується відповідно до законодавства про порядок  вирішення індивідуальних трудових спорів.

Інші питання атестації посадових осіб регулюється положенням про проведення атестації, яке затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.

Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

 

 

Приклад оформлення розпорядчих документів щодо

організації проведення атестації в органах

місцевого самоврядування.

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від «__» ________ 200_ року                                                                        №___

с. _________

 

Про затвердженя положення та проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування

____________________сільської ради

 

 

Керуючись ст. 17 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та відповідно до Типового Положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 р. № 1440

6.              Затвердити Положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування в _________ Сільській раді (додається).

7.              При проведені щорічної оцінки виконання посадовою особою місцевого самоврядування покладених на неї завдань та обов'язків керуватися "Загальними методичними рекомендаціями щодо проведення щорічної оцінки виконання посадовою особою місцевого самоврядування покладених на неї завдань та обов'язків" затвердженим наказом Головдержслужби від 30 червня 2004 року № 102.

8.              Провести атестацію виконання посадовою особою місцевого самоврядування покладених на неї завдань та обов'язків за 200_ рік.

9.              Відповідно до підпункту 3 пункту 4 пункту Типового положення про проведення атестації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2001 року № 1440 проведення атестації залишаю за собою.

 

 

Сільський голова                         (підпис)                                                  ________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням

Сільського голови

    від _______  №  __

 

 

Положення про проведення атестації

посадових осіб __________ Сільської ради.

 

Загальна частина

 

З метою підвищення ефективності діяльності посадових осіб ___________ сільської ради один раз на 4 роки проводити їх атестацію, під час якої оцінюється результати роботи, ділові та професійні якості, проявленні працівниками при виконані обов'язків, визначених типовими професійно – кваліфікаційними характеристиками посад і відображених у посадових інструкціях затверджених сільським головою.

Атестації підлягають посадові особи місцевого самоврядування усіх рівнів, у тому числі ті, які внаслідок організаційних змін обіймають посади менше ніж один рік, якщо їх службові обов'язки не змінилися.

Не підлягають атестації сільський голова, секретар сільської ради, працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологам чи догляду за дитиною, особи, які прийняті на посаду на визначений термін.

У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов'язків у порядку, визначеним у Загальній методичній рекомендації затвердженими наказом Головдержслужби від 30 червня 2004 року № 102

 

Організація та проведення атестації

 

Відповідно до підпункту 3 пункту 4 пункту Типового положення про проведення атестації затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2001 року № 1440 проведення атестації здіснюється сільським головою.

Голова сільської ради до проведення атестації може залучати незалежних експертів.

Атестація проводиться гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з матеріалами своєї атестації, брати участь у засіданні, на якому розглядається питання про її атестацію, оскаржувати, у разі не згоди, сільському голові протягом 10 днів з дня винесення її рішення або до суду.

На кожну посадову особу, яка підлягає атестації, складається службова характеристика, що підписується безпосереднім керівником виконавчого органу в якому працює особа і подає до сільського голови не пізніше ніж за тиждень до проведення атестації.

Службова характеристика повинна містити аналіз виконання посадовою особою службових обов'язків; відомостей про обсяг, якість, своєчасність і самостійність виконання роботи, ділові якості (ініціативність, відповідальність), стосунки з колегами, знання та користування державною мовою під час виконання службових обов'язків, інформацію про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації тощо.

Під час кожної атестації подається щорічна оцінка виконання посадовою особою місцевого самоврядування покладених на неї завдань та обов'язків за період, що минув після попередньої атестації, а також атестаційний лист попередньої атестації.

На засідання запрошується посадова особа, яка атестується та безпосередній керівник органу в якому працює особа. Якщо посадова особа не з'явилася на засідання без поважних причин, сільський голова має право провести атестацію за її відсутності.

 

Рішення атестаційної комісії

 

За результатами атестації сільський голова робить один з таких висновків:

  • про відповідність займаній посаді
  • про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, підвищення кваліфікації, тощо);
    • про невідповідність займаній посаді.

Результати атестації мають рекомендаційний характер:

Відповідно до висновку атестації сільський голова виносить відповідне рішення:

  • визнати посадову особу атестованою;
  • призначити протягом року повторне атестування;
  • зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;
  • перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з займаної посади.

За результатами атестації сільський голова видає відповідне розпорядження.

 

Результати атестації та вирішення спірних питань

 

Результати атестації заносяться до протоколу засідання проведення атестації та атестаційного листа, складеного за зразком згідно з додатком. Протокол та атестаційний лист підписуються головою сільської ради. Результати атестації повідомляються посадовій особі, яка атестувалася. Посадова особа ознайомлюється із змістом атестаційного листа під розпис.

Результати атестації та щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них завдань і обов'язків заносяться до особової справи посадової особи. Вони розглядаються під час вирішення питань просування по службі, присвоєння чергового рангу, встановлення передбачених законодавством надбавок або зміни їх розміру, у разі порушення в установленому порядку клопотання щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування, а також інших питань проходження служби.

Рішення про переведення посадової особи за її згодою на іншу посаду або про звільнення з посади приймається сільським головою у двомісячний термін з дня атестації. Прийняття такого рішення після закінчення зазначеного терміну не допускається. Час хвороби посадової особи, а також перебування її у відпустці до цього терміну не включається.

Посадова особа, визнана за результатами атестації такою, що не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи відповідно до пункту 2 статті 40 Кодексу законів про працю України

Спори, що виникають у зв'язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.

Рішення щодо атестації може бути оскаржене посадовою особою в установленому законодавством порядку протягом 10 днів з дня його прийняття без урахування терміну тимчасової непрацездатності.

 

 

 

АТЕСТАЦІЙНИЙ ЛИСТ

I. Загальні дані

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________

Дата народження_____________________________________________________

Посада, яку займає працівник, і стаж роботи на ній (на моментатестації)

____________________________________________________________________

Освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень, найменування навчального

закладу і рік закінчення, спеціальність) __________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_________________________________________

Підвищення кваліфікації (коли і що закінчив)_____________________________

Загальний трудовий стаж, у тому числі на службі в органах

місцевого самоврядування та на державній службі_________________________

____________________________________________________________________

Категорія посади _______________________ Ранг _________________________

Посада в кадровому резерві____________________________________________

II. Результати атестації 

Висновки атестаційної комісії за підсумками голосування:

відповідає займаній посаді (за _______, проти _______)

відповідає займаній посаді з певних умов (здобуття освіти,

проходження  стажування, набуття відповідних навичок, підвищення

кваліфікації тощо)

_________________________________________ (за ________, проти ________)

не відповідає займаній посаді (за ________, проти _______)

Рішення атестаційної комісії___________________________________________

Рекомендації атестаційної комісії_______________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________ (за __________, проти _____________)

Голова атестаційної комісії ______-_____________  _______________________

                               (підпис)      (ініціали, прізвище)

Члени комісії __________________________    ______------__________________

              __________________________    _________________________________

              __________________________    _________________________________

              __________________________    _________________________________

              __________________________    _________________________________

                      (підписи)             (ініціали, прізвище)

Дата атестації "____" _________ 200__ року

З результатами атестації ознайомлений __________________________________

(підпис працівника,який атестується)____________________________________

 

Примітка. У разі коли голова або член комісії мають іншу думку щодо оцінки роботи та ділових якостей працівника, який атестується, її викладають письмово у довільній формі і додають до атестаційного листа.

 

Розділ ІV. Матеріально – побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» пунктом 1 затверджено, що умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і схем посадових окладів (згідно з додатками 48-54 і 57).

Відповідно до пункту 2 постанови № 268 надано право керівникам органів, зазначених у пункті 1 цієї постанови, в тому числі і сільським радам, у межах затвердженого фонду оплати праці установити:

-                            надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важкої роботи у розмірі до 50 % посадового окладу з урахуванням рангу та вислуги років (розмір надбавки для сільського голови встановлюється за рішенням сесії, всім іншим працівникам за рішенням сільського голови);

-                            надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови до      25 % посадового окладу;

-                            надбавку за почесне звання "заслужений" – у розмірі 5 % посадового окладу;

-                            доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності – у розмірі відповідно 5 і 10 % посадового окладу;

Доплата за науковий ступінь та надбавки за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням.

 

-                            надбавку за вислугу років державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу в таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років - 30, понад 25 – 40 відсотків.

Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в результати роботи, а також до державних і професійних свят та ювілейних дат в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів та фонду економії оплати праці. Конкретні умови, порядок та розмір преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу. Преміювання сільських, селищних і міських голів, голів районних і районних у містах рад, їх заступників, встановлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених Постановою Кабінету Міністрів України № 286, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймаються відповідною радою.

Здійснюється доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників таких самих категорій персоналу – до 50 % посадового окладу за основною роботою з використанням для цього до 50 % посадового окладу; за виконання обов'язків відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника (без урахування надбавок та доплати) і посадовим окладом працівника який виконує обов'язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника, у разі, коли працівник, що виконує обов'язки, не є його заступником

У разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 10 посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців.

Відповідно до статті 21 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців.

Тобто йдеться не про стаж служби, обчислений відповідно до чинного законодавства для виплати надбавки за вислугу років, а про періоди роботи на посадах, які віднесені до категорій посад державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування.

Наприклад, періоди роботи на посадах керівників, їхніх заступників, головних інженерів державних підприємств, установ і організацій (за певних умов); у партійних, профспілкових та комсомольських організаціях; наукова робота та військова служба зараховуються до стажу служби в органах місцевого самоврядування, але до стажу роботи, який дає право на одержання 10 посадових окладів, не включається.

Керуючись Прикінцевими положеннями Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" дія Закону України "Про державну службу" поширюється на органи і посадових осіб місцевого самоврядування в частині, що не суперечить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування є можливість застосування Постанови Кабінету Міністрів від 24.02.2003 р. № 212 "Про затвердження порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків".

Відповідно до цієї постанови грошова винагорода державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків (далі – грошова винагорода) видається особам, які працювали безперервно на посадах державних службовців (посадових осіб місцевого самоврядування) одному або кілька органів державної влади не менше 10 років.

Відповідно до пункту 6 Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.03 № 212 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.03 №1563), рекомендовано органам місцевого самоврядування видавати грошову винагороду посадовим особам за сумлінну безперервну працю в зазначених органах, зразкове виконання трудових обов'язків згідно з цим Порядком.

Що стосується періодів роботи, які зараховуються до стажу безперервної роботи посадових осіб органів місцевого самоврядування, то аналогічно до вищезазначеного, для виплати грошової винагороди цим посадовим особам мають зараховуватися всі періоди роботи у цих органах на посадах, передбачених статтею 14 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування", а також на посадах, що відносяться в установленому законодавством порядку до відповідних категорій посад в органах місцевого самоврядування.

При цьому зарахування періоду роботи в органах державної влади на посадах, що відносяться в установленому законодавством порядку до відповідних категорій посад державних службовців, до стажу роботи, який дає право на виплату грошової винагороди посадовим особам місцевого самоврядування, зазначеним Порядком не передбачено.

Грошова винагорода за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків виплачується працюючим державним службовцям.

Виплата цієї грошової винагороди державним службовцям, які вийшли на пенсію, чинним законодавством України не передбачена.

При цьому слід зауважити, що вихід на пенсію передбачає звільнення з посади державного службовця. У разі, якщо державному службовцю призначено пенсію, але продовжено термін перебування на державній службі, йому може бути виплачена грошова винагорода за умови дотримання всіх вимог постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.03 №212 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003п. №1563).

Безперервний стаж роботи в органах державної влади обчислюється на підставі записів в трудовій книжці та документів, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

До стажу, який дає право на одержання грошової винагороди, не зараховується, але й не перериває його, період працевлаштування, протягом якого державному службовцю виплачувалася середньомісячна заробітна плата на період Працевлаштування, якщо він звільнений з державної служби на підставі пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України, період перебування на обліку в службі зайнятості, як такого, що шукає роботу. Підтвердженням цього може слугувати довідка із служби зайнятості. Строкова військова служба у разі, коли державний службовець після цього повернувся на державну службу, також не зараховується, але й не перериває стаж, який дає право на отримання грошової винагороди.

Що стосується тривалості перерви у роботі для обчислення стажу, що дає право на виплату грошової винагороди, то слід зазначити, що такий термін чинним законодавством не визначений. Тому можна вважати, що стаж, який дає право на отримання грошової винагороди, не переривається за умови відсутності записів у трудовій книжці у період переходу посадової особи з одного органу до іншого.

За загальним правилом, безперервний стаж роботи - це тривалість останньої безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації або декількох підприємствах, установах, організаціях окремої галузі економіки за умови безпосереднього переходу з одного підприємства (установи, організації) до іншого цієї галузі.

Що стосується впливу причини звільнення державного службовця на виплату грошової винагороди, то така норма чинним законодавством України не передбачена. Тому причина звільнення державного службовця при переході з одного органу державної влади до іншого значення для виплати грошової винагороди не має за умови дотримання всіх інших вимог. Грошова винагорода видається раз на п'ять років за умов зразкового виконання посадових обов'язків та відсутності порушень трудової дисципліни з урахуванням щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на нього завдань та обов'язків (далі щорічна оцінка). Винагорода видається, якщо за результатами проведення щорічної оцінки рівень виконання державним службовцем обов'язків і завдань оцінений як "добрий" і "високий". При цьому повинні враховуватися результати щорічної оцінки за п'ять років.

Грошова винагорода видається у таких розмірах:

-                            від 10 до 15 років роботи – одна середньомісячна заробітна плата;

-                            від 15 до 20 років – дві середньомісячні заробітні плати;

-                            від 20 до 25 років – три середньомісячні заробітні плати;

-                            від 25 до 30 років – чотири середньомісячні заробітні плати;

-                            від 30 і більше – п'ять середньомісячні заробітні плати

в межах асигнувань на оплату праці, передбачених у державному бюджеті для відповідних органів державної влади. Середньомісячна заробітна плата обчислюється у порядку визначеному законодавством.

Грошова винагорода керівним працівникам і спеціалістам видаються на підставі рішення керівника відповідного органу державної влади, а керівникам органів та їх заступникам – рішення керівника вищого органу

 

 

 

Приклади розпорядчих документів щодо виплат надбавок, доплат та матеріального стимулювання посадових осіб місцевого самоврядування.

 

                                           

                               РІШЕННЯ

                         сесії сільської ради

                         _________________

                         від _________№__

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок преміювання  працівників

______________________ сільської ради

____________________________ району

 

Положення “Про порядок преміювання працівників _____________сільської ради ” (далі - Положення) розроблене відповідно до Закону України, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Положення розроблено з метою посилення впливу матеріального заохочення на покращення результатів роботи працівників  ____________________сільської ради (далі- Сільської ради), стимулювання їх праці залежно від ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи.

Це Положення визначає порядок формування і використання фонду преміювання, умови і порядок визначення розміру премій, надбавок до посадових окладів та матеріальної допомоги працівникам Сільської ради.

Дія цього Положення поширюється на посадових осіб місцевого самоврядування сільської ради.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення розроблене відповідно до Закону України, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”.

1.2. Преміювання працівників сільської ради здійснюється за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання обов’язків, визначених Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та посадовими інструкціями, а також з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи за місяць.

1.3. В окремих випадках  за виконання  важливих додаткових завдань, з нагоди державних і професійних свят, ювілейних та святкових дат, працівникам може бути виплачена одноразова премія в кожному конкретному випадку за розпорядженням сільського голови в межах затвердженого фонду оплати праці.

 

2. Порядок визначення фонду преміювання

 

2.1 Фонд преміювання працівників сільської ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії фонду оплати праці.

2.2 Фонд преміювання працівників Сільської ради створюється у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів.

2.2. Розрахунок розміру фонду преміювання здійснює головний бухгалтер Сільської ради..

У разі зменшення фонду оплати праці проводиться перерахунок розміру фонду преміювання.

 

3. Показники преміювання і розмір премії

 

 3.1 Преміювання працівників сільських ради та встановлення їм надбавок здійснюється на підставі всебічного аналізу виконання ними основних обов’язків за поданням секретаря сільської ради, секретар сільської ради преміюється за рішенням Сільського голови. Сільський голова преміюється на підставі рішення сесії в якій вказується розмір премії, тривалість періоду протягом якого дана премія виплачується.

3.2    Премія нараховується щомісячно у відсотках до посадового окладу.

3.3 Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення кваліфікації, в тому числі за кордон.

 3.4 Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом здоров’я.

3.5 Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії  дисциплінарного стягнення, позбавлення премії оформлюється розпорядженням сільського голови.

3.6 Розмір премії кожного працівника визначається в залежності від його особистого вкладу в загальні результати діяльності Сільської ради - без обмеження індивідуальних премій максимальними розмірами.

При оцінці особистого вкладу працівників враховуються компетентність, ініціативність, складність, якість та оперативність виконання робіт, їх обсяг, проведення творчої, аналітичної роботи, ефективність та продуктивність розробок, прийнятих рішень, інші досягнення.

3.7. Основними показниками (умовами) для преміювання працівників Сільської ради - є :

- сумлінне виконання службових обов’язків визначених посадовими інструкціями;

- особистий внесок в загальні результати, творча ініціатива при виконанні службових обов’язків та доручень керівництва;

- прийняття ефективних управлінських рішень;

- своєчасний і якісний розгляд документів органів виконавчої влади вищого рівня, а також письмових та усних звернень громадян, підприємств, установ, організацій;

- своєчасна і якісна підготовка звітних та аналітичних документів про діяльність Сільської ради;

- належне утримання робочого місця, збереження майна Сільської ради - та його раціональне і бережливе використання

3.8. Недотримання показників (умов) п. 3.7 тягне за собою зменшення розміру премії або її позбавлення.

Підставою для позбавлення (зменшення розміру) премії також є:

- прогул (в тому числі, відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин; невиконання або неякісне виконання посадовою особою місцевого самоврядування обов’язків, передбачених статтею 8 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”;

- порушення ст. 5 Закону України „ Про боротьбу з корупцією”;

- порушення посадовою особою місцевого самоврядування Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 23 жовтня 2000р. № 58;

- притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності чи застосування до нього заходів громадського впливу;

- неналежне утримання робочого місця, порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників Сільської ради, Інструкцій по техніці безпеці, пожежній безпеці;

- нераціональне використання енергоносіїв, витратних матеріалів тощо.

Повне або часткове позбавлення премії проводиться за той розрахунковий період, в якому мало місце упущення в роботі чи здійснення проступку. У разі зменшення відсотка преміювання в розпорядженні має бути зазначена причина, що призвела до зміни запропонованого відсотка преміювання по кожному працівникові Сільської ради.

 

4. Порядок преміювання

 

4.1.  Головний бухгалтер Сільської ради щомісяця до 25 числа розраховує загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання та подає на розгляд керівництву сільської ради.

4.2. Встановлення або позбавлення премії працівникам сільської радизазначаються в розпорядженні про преміювання на підставі доповідної записки секретаря сільської ради на ім’я сільського голови, крім голови та секретаря сільської ради..

4.3. Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.

4.4. Нарахована премія за місяць виплачується одночасно з заробітною платою або в наступному місяці одночасно з виплатою авансу.

4.5. Максимальна межа премії для кожного працівника не встановлюється.

 

5. Надбавки.

 

     За розпорядженням сільського голови встановлюється:

5.1. Надбавка  за  високі  досягнення  у праці (або за виконання особливо важливої роботи) секретарю сільської ради, головному бухгалтеру, спеціалістам  у  розмірі  до  50  відсотків  посадового  окладу  з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування  та вислуги  років. 
 Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам за умови сумлінного і якісного виконання ними своїх посадових обов`язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни.
 Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на чітко визначений термін, тобто на період виконання цієї роботи.
 При цьому працівникам може встановлюватися одна з цих надбавок або дві коли загальна їх сума не буде перевищувати 50 %.
5.2. Надабавки сільському голові  встановлює сесія сільської ради.

У разі  несвоєчасного  виконання  завдань,  погіршення якості роботи  і  порушення  трудової  дисципліни   зазначена   надбавка скасовується або розмір її зменшується.

 

 

 

 

 

6 Надання матеріальної допомоги

 

6.1. При наданні щорічної основної відпустки працівникам Сільської ради виплачується допомога для оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати працівника один раз на рік.

6.2. У разі скрутного матеріального становища працівника, крім сільського голови, та необхідності вирішення невідкладних соціально-побутових питань за рішенням Сільського голови  надається матеріальна допомога у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника, один раз на рік.

6.3. Матеріальна допомога, передбачена п.п. 6.1, 6.2 цього Положення, виплачується у межах фонду оплати праці працівників Сільської ради.

6.4. Допомога зазначена в п.п. 6.1, 6.2 цього Положення виплачується сільському голові за рішенням сесії.

 

7. Прикінцеві та перехідні положення

 

7.1 В разі зміни нормативно правових актів зазначених в п. 1 цього Положення в частині порядку преміювання працівників дане Положення автоматично втрачає чинність та оновлюється у місячний строк.

 

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від «__» ________ 200_року                                                                        №___

с. _________

 

Про встановлення

 надбавки за високі досягнення

 у праці працівникам сільської ради 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006р. №268 „Про упорядкування структури та умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, Положення про преміювання працівників сільської ради затвердженого рішенням сесії сільської ради ____________-

 

1. Петровій Іванні Павлівні, секретарю Сільської ради з 11 вересня 2007 року встановити надбавку високі досягнення у праці у розмірі __ відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування  та вислугу років.

 

2. Івановій Ганні Григорівні, спеціалісту -  землевпоряднику Сільської ради з 11 вересня 2007 року встановити надбавку високі досягнення у праці у розмірі __ відсотків до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування  та вислугу років.

 

 

Сільський голова                                                                                  ________

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від «__» ________ 200_року                                                                        №___

с. _________

Про встановлення

 надбавки за вислугу років

 

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст. 33 Закону України «Про державну службу», до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006р. №268 „Про упорядкування структури та умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”

 

1. Петровій Іванні Павлівні, секретарю Сільської ради з 01 вересня 2007 року встановити надбавку за вислугу років у розмірі __ відсотків посадового окладу з урахуванням доплати за ранг посадової особи місцевого самоврядування (стаж роботи, що дає право на надбавку, становить __ років __ місяці __ днів на день обрання).

 

Підстава: трудова книжка Петрової І.П.

 

Сільський голова                                                                                  ________

 

 

 

 

Продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування

 

Згідно статті 18 цього Закону граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, які обираються на посади відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". Досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування є підставою для припинення служби (стаття 20 Закону).

У разі необхідності термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування може бути продовжено, але не більш як на п'ять років за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради. Продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування є правом сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради, а не його обов'язком. Тому, перебування на службі посадових осіб місцевого самоврядування продовжується у кожному випадку окремо за поданням керівника відповідного структурного підрозділу (відділу, управління, іншого виконавчого органу ради) на термін в залежності від конкретної ситуації. Рішення про продовження терміну перебування приймається сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради та оформляється відповідним наказом чи розпорядженням (додаток 1).

Відповідно до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" забороняється звільнення працівника за ініціативою власника або уповноваженого ним органу з мотивів досягнення пенсійного віку. Тому посадова особа, термін перебування якої на службі в органах місцевого самоврядування продовжено в установленому порядку, не може до кінця цього терміну бути звільнена за ініціативою керівника з мотивів досягнення цією особою граничного віку чи виходу на пенсію. Ця особа не може також бути переведена на вищу посаду, крім обрання відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". У разі потреби за погодженням сторін вона може бути переведена лише на рівнозначну чи нижчу посаду або на посаду радника чи консультанта.

Посадова особа, термін перебування якої продовжено на службі в органах місцевого самоврядування, не може бути також переведена до іншого органу, оскільки такий перехід тягне за собою звільнення з попереднього місця роботи, а прийняття на службу в органи місцевого самоврядування після досягнення граничного віку не допускається. Для призначення або продовження виплати посадовій особі, якій продовжено термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування, пенсії згідно зі статтею 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", місцевому органу соціального захисту населення надається копія наказу (розпорядження), завірена печаткою та підписом із зазначенням дати.

          Оскільки обмеження щодо граничного віку не поширюються на посадових осіб органів місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади згідно із Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", у разі обрання на виборну посаду особи після досягнення нею граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування або досягнення цього віку в період перебування на виборній посаді, для призначення чи продовження виплати пенсії місцевим органам соціального захисту населення надсилається лист (додаток 2) за підписом сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради, а на голів - за підписом секретаря чи заступника голови відповідної ради

 

Приклад оформлення розпорядчих документів щодо продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від «__» ________ 200_року                                                                        №___

 

с. _________

 

Про продовження терміну перебування на службі в органах

місцевого самоврядування

Землевпоряднику_______сільської ради _____(П.І.П)______

 

 

Відповідно до ст.18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування":

 

Продовжити термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування (прізвище, ім’я, по батькові, посада, рік народження) на __років по (дата) включно.

 

 

Підстава: подання секретаря сільської ради

 

 

Сільський голова                                                                                  ________

 

 

Подання

на продовження терміну перебування на службі в органах місцевого самоврядування

 

 

У зв’язку із зразковим виконанням своїх посадових обов’язків, сумлінною працею щодо (особливості функціональних повноважень працівника), відсутності дієвого кадрового резерву на посаду пропоную продовжити термін перебування на службі в органах місцевого самоврядування згідно ст.18 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (прізвище, ім’я, по батькові, посада, рік народження) на ______років.

 

 

 

 

Секретар _______с. ради                                                           _____________

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^