типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб місцевого самоврядування

типовые профессионально-квалифицирующие характеристики служащих местного самоуправления
Главная - Документы - Разъяснения - Государственная служба - типові професійно-кваліфікаційні характеристики посадових осіб місцевого самоврядування

 

 

ТИПОВІ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

ВИТЯГ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ГУДС від 29 грудня  2009 року № 406

 

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю підрозділу, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу (у разі наявності у штатному розписі підрозділу з фінансово-бюджетних питань). Забезпечує виконання покладених на підрозділ завдань щодо організації бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності у визначеній сфері управління і контролює дотримання правил його ведення. Здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю у підвідомчих структурах. Керує розробкою та впровадженням заходів щодо дотримання фінансової дисципліни. Організовує облік валютних надходжень, товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву. Планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання виконавчого комітету (апарату) ради, інших виконавчих органів ради, бере участь у розробці кошторису витрат на утримання підвідомчих структур та вносить пропозиції голові ради щодо організації їх фінансування. Застосовує комп'ютерні та інші сучасні технічні засоби і технології обліково-обчислювальних робіт. Забезпечує контроль і відображення на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності відповідним органам у визначені терміни. Здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів; використанням фонду оплати праці; встановленням посадових окладів; правильністю нарахування та перерахування податків до місцевого та державного бюджету, інших платежів; дотриманням встановлених правил проведення інвентаризації грошових, товарно-матеріальних цінностей, основних фондів, розрахунків і платіжних зобов'язань; стягненням у встановлений термін дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості. Забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності з метою виявлення резервів, запобігання втратам. Регулює роботу ради щодо взаємин з фінансовими організаціями та установами. Бере участь в організації підвищення кваліфікації працівників бухгалтерської служби.

Має право. Представляти раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підвідомчих підприємствах, установах та організаціях з питань, що стосуються його компетенції. Одержувати в установленому законодавством порядку від виконавчих органів ради, підвідомчих підприємств, установ та організацій інформацію та матеріали щодо бухгалтерського обліку, звіту і контролю. Залучати фахівців органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції. Вносити керівництву пропозиції щодо вдосконалення роботи.

Повинен знати. Конституцію України; Бюджетний кодекс України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції» та інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, розпорядчі документи, методичні матеріали фінансових і контрольно-ревізійних органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності; практику застосування нормативно-правових актів щодо напрямів діяльності; державну політику у відповідній сфері управління; основи економіки, організації праці та управління; порядок документального оформлення в бухгалтерському обліку облікових показників; методи економічного аналізу; трудове, фінансове та господарське законодавство; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; основи психології; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 3 років або при необхідності (виходячи із виконання основних завдань та функцій) стаж роботи за фахом у бюджетних установах не менше 5 років. Післядипломна освіта у галузі знань „Державне управління”.

ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Здійснює координацію та методичне керівництво одним з напрямів роботи підрозділу. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ на відповідному напрямі діяльності. Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи підрозділу, надає необхідну методичну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень. Узагальнює у межах наданої компетенції практику застосування законодавства та хід реалізації політики у відповідній сфері управління. Веде розробку пропозицій, комплексів заходів, які стосуються відповідного напряму роботи, контролює організацію їх виконання. За дорученням керівництва бере участь в організації та проведенні нарад, семінарів, конференцій з питань, що належать до його компетенції. У межах наданої компетенції забезпечує підготовку проектів рішень, розпоряджень, наказів. Розглядає листи та заяви підприємств, юридичних осіб, органів влади відповідного регіонального рівня з питань, що належать до його компетенції. Бере участь у розробленні організаційно-методичних документів. Проводить експертизу документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу. Готує інформацію про результати цієї роботи. Застосовує оперативний зв'язок з іншими регіонами України, місцевими радами та місцевими державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв'язання питань, що стосуються його компетенції.

Має право. За дорученням керівництва: представляти інтереси підрозділу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції; брати участь у здійсненні контролю (перевірки) дотримання законодавства підвідомчими підприємствами, установами та організаціями згідно з чинним законодавством; готувати проекти запитів на отримання відповідної статистичної інформації та інших даних від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, необхідних для виконання посадових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Завдання, обов'язки та повноваження. Під керівництвом керівника підрозділу здійснює координацію та методичне керівництво на певній ділянці одного з напрямів роботи підрозділу. Контролює, аналізує та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації завдань у відповідній сфері управління та забезпеченні їх виконання у межах своїх повноважень. Готує проекти рішень та пропозиції керівництву щодо виконання його доручень, рішень ради та її виконавчого комітету. Бере участь у підготовці проектів організаційно-методичних документів, проведенні експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу, та підготовці інформації про результати цієї роботи. Надає консультативно-методичну допомогу спеціалістам нижчого рівня з питань, що належать до його компетенції. Готує проекти відповідей на звернення та заяви, що надходять для розгляду до відповідного підрозділу.

Має право. За дорученням керівництва: представляти інтереси підрозділу з питань, що належать до його компетенції; брати участь у здійсненні контролю (перевірки) дотримання законодавства підвідомчими підприємствами, установами та організаціями згідно з чинним законодавством; у встановленому порядку використовувати відповідну статистичну інформацію та інші дані державних органів та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста I чи II категорій не менше 1 року або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.

 

СПЕЦІАЛІСТ I КАТЕГОРІЇ

 

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботу, пов'язану з аналітичною діяльністю на одному з напрямів роботи підрозділу. Контролює та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Аналізує хід реалізації завдань з певних питань, що належать до компетенції підрозділу. Веде бази даних, взаємодіє з підвідомчими підприємствами та організаціями з питань, визначених компетенцією підрозділу, організовує комп’ютерно-інформаційне обслуговування підрозділу. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділу, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надходять на розгляд до нього. Веде діловодство, кореспонденцію в підрозділі.

Має право. За дорученням керівництва: представляти інтереси підрозділу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань напряму діяльності підрозділу; у встановленому порядку використовувати відповідну статистичну інформацію, інші дані від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов'язків; брати участь у здійсненні контролю (перевірки) дотримання підвідомчими підприємствами, установами та організаціями законодавства, що стосується їх діяльності. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІСТ II КАТЕГОРІЇ

 

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує завдання під загальним методичним керівництвом керівника підрозділу або спеціаліста вищої категорії (кваліфікації). Здійснює у процесі роботи аналітичні та контрольні операції на одному з напрямів роботи підрозділу. Бере участь у підготовці проектів організаційно-методичних документів, інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з роботою підрозділу, а також підготовці відповідей на звернення та заяви, що надходять на розгляд до відповідного підрозділу. Веде діловодство в підрозділі.

Має право. За дорученням керівництва: представляти інтереси підрозділу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування з питань напряму діяльності підрозділу; у встановленому порядку використовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

СПЕЦІАЛІСТ

 

Завдання, обов'язки та повноваження. Виконує роботу під контролем спеціаліста вищої категорії (кваліфікації) та керівника підрозділу. У межах регламентованих завдань та постійних обов'язків здійснює аналітичні, контрольні операції на одному з напрямів роботи підрозділу. Бере участь у розробленні проектів організаційно-методичних документів; інформаційно-аналітичних матеріалів, пов'язаних з прийняттям та виконанням управлінських рішень, а також відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відповідного підрозділу. Веде діловодство в підрозділі.

Має право. За дорученням керівника у встановленому порядку використовувати отриману статистичну інформацію та інші дані від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських організацій, підприємств, установ, організацій, необхідні для виконання посадових обов'язків. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо поліпшення роботи відповідного підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання та протидії корупції», інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; інструкцію з діловодства у відповідному органі місцевого самоврядування; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп’ютері; державну мову.

Кваліфікаційні вимоги. Базова вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Без вимог до стажу роботи.

Документы
Документы раздела "Документы"
^