Виды проверок Государственной налоговой администрации (Государственной налоговой службы)

Види перевірок Державної податкової адміністрації (Державної податкової служби після реорганізації, Указ Президента України від 09.12.2010 р. № 1085/2010)

ВИДИ ПЕРЕВІРОК, ЩО ПРОВОДЯТЬСЯ ОРГАНАМИ ДПС 

Основні нормативно-правові акти 

Податковий кодекс України (далі - ПК України);

Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.1990 N 509-XII;

Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 06.07.1995 N 265/95-ВР; 

постанова КМУ від 27.12.2010 N 1234 "Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів";

постанова КМУ від 27.12.2010 N 1232 "Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок"; 

постанова КМУ від 27.12.2010 N 1238 "Про затвердження переліку достатніх підстав, які надають податковим органам право на проведення документальної позапланової виїзної перевірки платника податку на додану вартість для визначення достовірності нарахування бюджетного відшкодування такого податку";

постанова КМУ від 27.12.2010 N 1245 "Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом";

наказ ДПАУ від 22.12.2010 N 984 "Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства";

наказ ДПАУ від 01.04.2011 N 190 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо складання плану-графіка проведення документальних планових перевірок суб'єктів господарювання";

наказ ДПАУ від 14.04.2011 N 213 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків та внесення змін до наказу ДПА України від 27.05.2008 N 355";

наказ ДПАУ від 22.04.2011 N 236 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок". 

Види перевірок 

Податкові органи мають право: 

проводити:

- камеральні перевірки; 

- документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки;

- фактичні перевірки;

- зустрічні звірки. 

направляти письмові запити.

Камеральні перевірки

Загальні положення

Камеральні перевірки проводяться податковими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених ПК України.

Поняття 
камеральної перевірки

Що перевіряють

Порядок проведення 

Оформлення результатів

 Перевірка, яка проводиться у приміщенні податкового органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.

 Перевіряється вся податкова звітність суцільним порядком.

 Проводиться без будь-якого спеціального рішення керівника податкового органу або направлення на її проведення. 

 Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення не обов'язкова.

 У разі встановлення порушень складається акт у 2-х примірниках, який підписується перевіряючими, і після реєстрації в податковому органі вручається або надсилається для підписання протягом 3-х робочих днів платнику податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

 

Особливості проведення камеральних перевірок платників ПДВ

1. Протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних (п. 200.10 ст. 200 ПК України); 

2. Автоматичне бюджетне відшкодування ПДВ здійснюється за результатами камеральної перевірки, яка проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном отримання податкової декларації (п. 200.18 ст. 200 ПК України). 

3. Починаючи з 1 січня 2014 року камеральна перевірка податкової звітності платників податку, які мають позитивну податкову історію, проводиться протягом п'яти календарних днів з дня подання податкової декларації (п. 200.22 ст. 200 ПК України). 

Документальні перевірки

Загальні положення

Документальні перевірки проводяться податковими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених ПК України.

Поняття

Перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених ПК України податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).

Документальні перевірки проводяться на підставі:

податкових декларацій (розрахунків);

фінансовій, статистичній та іншій звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом;

первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку;

отриманних в установленому законодавством порядку податковим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків. 

Види документальних перевірок

Документальні перевірки можуть бути планові та позапланові, які в свою чергу можуть бути виїзними та невиїзними.

Види документальних перевірок

Періодичність проведення 

Підстава для проведення

Строки проведення 

Оформлення результатів

 Планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.

 з незначним ступенем ризику діяльності - не частіше, ніж раз на три календарних роки; 

 з середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, 

 з високим - не частіше одного разу на календарний рік. 

 Наказ керівника податкового органу, копія якого та письмове повідомлення із зазначенням дати початку перевірки має бути вручені під розписку або надіслані рекомендованим листом з повідомленням про вручення платнику податків не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки.

 не більше 30 робочих днів для великих платників податків, продовжується - не більше ніж на 15 робочих днів; 

 не більше 10 робочих днів - щодо суб'єктів малого підприємництва, продовжується - не більше ніж на 5 робочих днів;  

 не більше 20 робочих днів - для інших платників податків, продовжується - не більше ніж на 10 робочих днів.

 У разі встановлення порушень складається акт, а у разі відсутності порушень - довідка.

 Позапланова перевірка не передбачається у плані роботи податкового органу.

___

 Наказ керівника податкового органу, копія якого має бути вручена під розписку платнику податків. 

 не більше 15 робочих днів для великих платників податків, продовжується не більше ніж на 10 робочих днів; 

 не більше 5 робочих днів - щодо суб'єктів малого підприємництва, продовжується не більше ніж на 2 робочі дні;

 не більше 10 робочих днів - для інших платників податків, продовжується не більше ніж на 5 робочих днів.

 

Особливості проведення планової перевірки

Забороняється проведення документальної планової перевірки за окремими видами зобов'язань перед бюджетами, крім правильності обчислення, повноти і своєчасності сплати податку з доходів фізичних осіб та зобов'язань за бюджетними позиками і кредитами, що гарантовані бюджетними коштами. 

Особливості проведення позапланової перевірки 

Документальна позапланова перевірка проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

1) за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит податкового органу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту; 

2) платником податків не подано в строк податкову декларацію або розрахунки, якщо їх подання передбачено законом; 

3) платником податків подано податковому органу уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся останннім; 

4) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит податкового органу протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту; 

5) платником податків подано податковому органу заперечення до акта перевірки або скаргу на прийняте за її результатами податкове повідомлення-рішення, в яких вимагається повний або частковий перегляд результатів відповідної перевірки або скасування прийнятого за її результатами податкового повідомлення-рішення у разі, коли платник податків у своїй скарзі (запереченнях) посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження; 

6) розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків; 

7) платником подано декларацію, в якій заявлено до відшкодування з бюджету ПДВ, за наявності підстав для перевірки, визначених у розділі V ПК України, та/або з від'ємним значенням з ПДВ, яке становить більше 100 тис. гривень (перевірка проводиться виключно щодо зазначених питань); 

8) щодо платника податку подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної у разі ненадання таким платником податків пояснень та документального підтвердження на письмовий запит податкового органу протягом 10 робочих днів з дня його отримання; 

9) отримано рішення суду про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні; 

10) податковим органом вищого рівня розпочато службове розслідування або порушено кримінальну справу щодо посадових осіб податкого органу нижчого рівня, які проводили документальні перевірку; 

11) у разі отримання інформації про ухилення податковим агентом від оподаткування виплаченої (нарахованої) найманим особам (у т. ч. без документального оформлення) зарплати, пасивних доходів, додаткових благ, інших виплат та відшкодувань, що підлягають оподаткуванню, у тому числі внаслідок неукладення платником податків трудових договорів з найманими особами згідно із законом, а також здійснення особою господарської діяльності без держреєстрації (перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для проведення такої перевірки).  

Обмеження у підставах проведення перевірок платників податків, визначених вище, не поширюються на перевірки, що проводяться на звернення такого платника податків, або перевірки, що проводяться у межах порушеної кримінальної справи. 

Крім цього, п.150.3 ст. 150 ПК України підставою для проведення позапланової перевірки є декларування платником податку на прибуток протягом чотирьох послідовних податкових періодів від'ємного значення як результату розрахунку об'єкта оподаткування.

Також відповідно до п. 153.7 ПК України податкові органи мають право провести позапланову перевірку для визначення рівня звичайної ціни, якщо вартість об'єкта фінансового лізингу, що вперше або повторно вводиться в експлуатацію, визначається договором у сумі, що є меншою від вартості витрат на його придбання або спорудження.

Особливості проведення виїзної перевірки 

Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка.

1. Працівникам податкової міліції забороняється брати участь у проведенні планових та позапланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться податковими органами, якщо такі перевірки не пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків (посадових осіб платників податків), що знаходяться в їх провадженні.

2. Проведення виїзної перевірки великого платника податків може бути зупинено за наказом керівника податкового органу, копія якого не пізніше наступного робочого дня вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку, з подальшим поновленням її проведення на невикористаний строк. 

Перевірка може бути зупинена на загальний строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов'язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур.

3. Позапланова виїзна перевірка для визначення достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування ПДВ проводиться за наявності підстав, які визначені у постанові КМУ від 27.12.2010 N 1238, протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном проведення камеральної перевірки*. 
_________
*Камеральна перевірка проводиться протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації.

Особливості проведення невиїзної перевірки

Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні податкового органу.  

Підстава для проведення - наказ про проведення перевірки керівника податкого органу, копія якого та письмове повідомлення про дату початку та місце проведення перевірки надсилаються платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручається під розписку. 

Присутність платників податків під час проведення перевірки не обов'язкова.

Спільні планові виїзні перевірки контролюючих органів

У разі коли різні органи фінансового контролю запланували проведення у звітному періоді перевірки одного і того самого суб'єкта господарювання, така перевірка проводиться зазначеними органами одночасно. Порядок координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою податків та зборів, встановлений постановою КМУ від 27.12.2010 N 1234.  

Не пізніше ніж за 10 днів до початку проведення такої перевірки податкові органи  інформують суб'єкта господарювання та органи фінансового контролю про дату початку проведення перевірки. 

Фактичні перевірки

Загальні положення

Фактичні перевірки проводяться податковими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених ПК України, та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на податкові органи.

Поняття
фактичної перевірки 

Що перевіряють

Підстави для проведення 

Строки проведення

Оформлення результатів 

 Перевірка, що здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника.

 1. Дотримання порядку проведення розрахункових операцій, ведення касових операцій.

 2. Наявність ліцензій, патентів, свідоцтв. 

 3. Дотримання порядку виробництва та обігу підакцизних товарів.

 4. Дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).  

 Здійснюється без попередження платника податків (особи) на підставі наказу керівника податкового органу, копія якого вручається платнику податків або його уповноваженому представнику під розписку до початку проведення такої перевірки. 

 Проводиться дво
ма і більше посадовими особами податкового органу у присутності посадових осіб суб'єкта господарювання або його представника та/або особи, що фактично здійснює розрахункові операції. 

 Тривалість перевірок не повинна перевищувати 10 діб.  

 Продовження строку за рішенням керівника податкового органу не більш як на 5 діб на підставі: 
 
 - заяви суб'єкта господарювання (у разі необхідності подання ним документів, які стосуються питань перевірки);   
 
 - змінного режиму роботи або підсумованого обліку робочого часу суб'єкта господарювання.

 У разі встановлення порушень складається акт, а у разі відсутності порушень - довідка.

 

Обставини для проведення: 

1) у разі коли за результатами перевірок інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших документів, контроль за наявністю яких покладено на податкові органи, та виникає необхідність перевірки таких фактів; 

2) у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації від державних органів або органів місцевого самоврядування, яка свідчить про можливі порушення з боку платника податків, що зазначені в п.1; 

3) письмове звернення покупця (споживача) про порушення платником податків установленого порядку проведення розрахункових операцій, касових операцій, патентування або ліцензування; 

4) неподання суб'єктом господарювання в установлений законом строк обов'язкової звітності про використання РРО, розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій, подання їх із нульовими показниками; 

5) отримання в установленому законодавством порядку інформації про порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками податків; 

6) у разі виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства з питань, визначених у п. 1; 

7) у разі отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді зарплати без сплати податків до бюджету, а також здійснення фізичною особою підприємницької діяльності без держреєстрації.

Особливості проведення

1. Фактична перевірка, яка проводиться на підставі виявлення за результатами попередньої перевірки порушення законодавства, може бути проведена для контролю щодо припинення порушення законодавства одноразово протягом 12 місяців з дати складання акта за результатами попередньої перевірки. 

2. Перед початком фактичної перевірки, з питань дотримання порядку здійснення розрахункових операцій та ведення касових операцій, може бути проведена контрольна розрахункова операція. 

3. Під час проведення перевірки дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками з'ясовуються питання щодо ведення обліку роботи, виконаної працівником, обліку витрат на оплату праці, відомості про оплату праці працівника. Для з'ясування факту належного оформлення трудових відносин з працівником можуть використовуватися документи, що посвідчують особу, або інші документи, які дають змогу її ідентифікувати (посадове посвідчення, посвідчення водія, санітарна книжка тощо).

4. Під час проведення перевірки перевіряючі можуть проводити хронометраж господарських операцій, за результатами якого складається довідка. Довідка підписується посадовими особами податкового органу та посадовими особами суб'єкта господарювання або його представника та/або особами, що фактично здійснюють господарські операції. 

Зустрічні звірки

Відповідно до п. 73.5 ст. 73 ПК  України з метою отримання податкової інформації податкові органи мають право проводити зустрічні звірки суб'єктів господарювання щодо платника податків. 

Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється податковими органами з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків. 

Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному постановою КМУ від 27.12.2010 N 1232.

З метою впровадження єдиного порядку направлення запитів на проведення зустрічних звірок, а також оформлення, передачі та накопичення матеріалів зустрічних звірок органами ДПС розроблено Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок.

Необхідність проведення зустрічних звірок суб'єктів господарювання визначається посадовими (службовими) особами органів ДПС за результатами проведеного аналізу даних та встановлених розбіжностей в податкових деклараціях, автоматизованих інформаційних системах органів ДПС, а також аналізу отриманих податкової інформації та документів, які свідчать про порушення такими платниками податків податкового законодавства.

У разі відсутності в органі ДПС-виконавця запитуваної інформації та її документального підтвердження, він надсилає завірений печаткою запит про надання інформації та її документального підтвердження суб'єкту господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи вручає особисто суб'єкту господарювання або його законному представникові під розписку.

За результатами проведення зустрічної звірки складається довідка, яка вручається суб'єкту господарювання не пізніше наступного дня від дати її складання. У разі відмови суб'єкта господарювання від підписання довідки, посадовими особами ДПС складається відповідний акт. 

Письмові запити 

Відповідно до п. 73.3 ст. 73 ПК України податкові органи мають право звернутися до платників податків із письмовим запитом про подання інформації, необхідної для виконання покладених на податкові органи функцій, завдань, та її документального підтвердження. Порядок отримання податковими органами такої інформації встановлено постановою КМУ від 27.12.2010 N 1245.

Письмовий запит надсилається за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи; 

2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;

3) в інших випадках, визначених ПК України. 

Оформляється запит на бланку податкового органу та підписується йго керівником (заступником керівника). 

У запиті зазначаються:

посилання на норми закону, відповідно до яких податковий орган має право на отримання такої інформації; 

підстави для надіслання запиту;

опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують. 

Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або його посадовій особі, а в разі направлення в електронному вигляді  - у разі надходження сформованого програмним забезпеченням повідомлення про доставку. 

Платники податків зобов'язані надати інформацію, визначену у запиті податкового органу, та її документальне підтвердження:

протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту;

протягом 10 робочих днів з дня надходження запиту - якщо за результатами перевірок інших платників податків або за результатами аналізу податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на податкові органи. 

Якщо запит складено з порушенням вимог, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит. 

Лист (відповідь) платника податків повинен містити: 

номер та дату запиту податкового органу, на який надається відповідь;

інформацію, що запитується податковим органом. 

У разі ненадання інформації на запит податкового органу платнику податків загрожує документальна позапланова перевірка.

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^