Зразок договору безпроцентної позики між юридичними особами

Зразок договору безпроцентної позики між юридичними особами
Главная - Документы - Шаблоны документов - Общие - Зразок договору безпроцентної позики між юридичними особами

 

Зразок договору безпроцентної позики між юридичними особами

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 

ДОГОВІР ГРОШОВОЇ ПОЗИКИ

 

м. ________________                                                                                                     "___" ____________ 20__ р.

________________________________________________________________,
(Повна назва позикодавців)
іменоване надалі Позикодавець, в особі ______________________________,
                                                                                           (П.І.Б.)
що діє на підставі _____________________________________________,
_________________________, З одного боку, і ____________________________
______________________________________________________________________,
(Повна назва Позичальника)
іменоване надалі Позичальник, в особі _________________________________,
                                                                               (П.І.Б.)
що діє на підставі _____________________________________________,
 з іншого боку (далі іменовані Сторони, а кожна окремо - Сторона), уклали договір грошової позики (далі - Договір) про наступне.

1. Предмет Договору
1.1. Позикодавець зобов'язується надати Позичальнику у власність грошові кошти в розмірі _________ (_______________________________________) гривень
                                       (Цифрами) (прописом)
а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів.
1.2. Відсотки за користування позикою або яке-небудь інше відшкодування Позичальнику не виплачуються.

2. Порядок і строки подання позики
2.1. Позика надається шляхом ____________________________________
                                                                                  (Перерахування в безготівковому порядку на поточний
______________________________________________________________________
рахунок Позичальника суми грошових коштів, визначеної в п. 1.1 Договору,
______________________________________________________________________.
або готівкою)
2.2. Термін, на який надається позика Позичальнику, становить _____________________________________________________________ з моменту
______________________________________________________________________
(Укладання Договору; надходження грошових коштів на поточний рахунок Позичальника; інше)
______________________________________________________________________.
2.3. Строк, зазначений у пп. 2.2 Договору, може бути продовжений за згодою Сторін, шляхом складання додаткової угоди до цього Договору.

3. Порядок повернення позики
3.1. Після закінчення терміну, зазначеного в пп. 2.2 Договору, Позичальник зобов'язаний повернути протягом ____________________________________________________________ суму
(Вказується термін)
отриманої позики.
3.2. Позика повертається шляхом _______________________________________
                                                                         (Переклад на поточний рахунок позикодавців в безготівковому
______________________________________________________________________
порядку отриманої суми позики або внесення суми позики в касу позикодавців)
3.3. Строк повернення позики може бути скорочений в односторонньому порядку за бажанням Позичальника.
3.3.1. Позичальник має право достроково повернути позику повністю або частково. У цьому випадку повернення здійснюється шляхом внесення Позичальником відповідних грошових коштів в касу позикодавців або шляхом їх перерахування на поточний рахунок позичальника.

 
4. Відповідальність Сторін
4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену Договором та чинним законодавством України.
4.1.1. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.
4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за Договором, якщо воно сталося не з їх вини.
4.2.1. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що для належного виконання зобов'язання нею були вжиті всі заходи, які від неї залежали.

5. Забезпечення зобов'язань за Договором
5.1. ____________________________________________________________
                   (Можуть передбачатися умови про заставу, страхування, поручительство,
______________________________________________________________________
гарантії та інших способах забезпечення зобов'язань Позичальника)
______________________________________________________________________

6. Порядок вирішення спорів
6.1. У разі виникнення спорів з питань, що становлять предмет Договору, або в зв'язку з ним Сторони вирішують ці спори шляхом переговорів.
6.2. Всі суперечки між Сторонами, по яких не буде досягнута згода, вирішуються судом у відповідності з чинним законодавством України.

7. Інші умови
7.1. Умови Договору мають однакову зобов'язального силу для Сторін і можуть бути змінені тільки з їх взаємної згоди з обов'язковим складанням письмового документа.
7.2. Після вступу в силу Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.
7.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
7.4. При вирішенні питань, не врегульованих Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
7.5. Позикодавець є __________________________________________.
                                                                  (Вказується статус платника податку)
7.6. Позичальник є ____________________________________________.
                                  (Вказується статус платника податку)
7.7. Договір складений у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

8. Реквізити Сторін


8.1. Позикодавець
__________________________________
__________________________________
Адреса ____________________________
Телефон __________ Факс __________
Рахунок _____________________________
ЄДРПОУ _________________________

 

 

8.2. Позичальник
__________________________________
__________________________________
Адреса ____________________________
Телефон __________ Факс __________
Рахунок _____________________________
ЄДРПОУ __________________________

(П. І. Б.) _______________
(Підпис) ________________

(П. І. Б.) _______________
(Підпис) ________________Документы
Документы раздела "Документы"
^