Зразок трудового договору про роботу за сумісництвом

Зразок трудового договору про роботу за сумісництвом
Главная - Документы - Шаблоны документов - Общие - Зразок трудового договору про роботу за сумісництвом

Зразок трудового договору про роботу за сумісництвом

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
 ПРО РОБОТУ ЗА СУМІСНИЦТВОМ

 

м. ____________                                                      "___" ____________ 20__ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Роботодавець") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________,  з однієї сторони,

                                   (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

______________________________________________________________________,

 (вказати прізвище, ім'я та по батькові)

що проживає за адресою: ________________________________________________,

                                                                        (вказати місце проживання )

(надалі іменується "Працівник"), з іншої сторони,

 

 (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Трудовий договір про роботу за сумісництвом (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. За цим Договором Працівник зобов'язується виконувати наступну роботу ____________________________ з підляганням внутрішньому

трудовому розпорядкові, а Роботодавець зобов'язується виплачувати Працівникові встановлену цим Договором заробітну плату,

забезпечувати належні та необхідні умови праці, що  передбачені чинним трудовим законодавством України, колективним договором,

укладеним на підприємстві Роботодавця та цим Договором. 

1.2. Працівник зобов'язується особисто виконувати роботу і не має права передоручати її виконання іншій особі.

1.3. Робота виконується Працівником за сумісництвом, поряд із _________.

1.4. Місцем роботи Працівника є ____________________________________

______________________________________________________________________.

(найменування підприємства, місце знаходження)

1.5. Робоче місце Працівника ______________________________________. 

1.6. Дата початку роботи __________________________________________.

1.7. Умови про строк випробування _________________________________.

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Роботодавець зобов'язаний:

2.1.1. Забезпечити охорону праці Працівника.

2.1.2. Вчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату Працівникові.

2.1.3. _____________________________________________ (інші обов'язки).

2.2. Працівник зобов'язаний:

2.2.1. Сумлінно виконувати роботу.

2.2.2. Дотримуватись вимог щодо охорони праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку, що діють у Роботодавця.

2.2.3. _____________________________________________ (інші обов'язки).

2.3. Роботодавець має право:

2.3.1. Вимагати від Працівника виконання трудових обов'язків і дбайливого поводження з майном Роботодавця, що надано Працівникові для  виконання ним трудової функції.


2.3.2. Притягати Працівника до дисциплінарної і матеріальної відповідальності в порядку та на умовах, встановленому чинним трудовим законодавством України.

2.4. Працівник має право на:

2.4.1. Своєчасну й у повному обсязі виплату заробітної плати.

2.4.2. Відпочинок.

2.4.3. Захист своїх трудових прав.

2.4.4. ___________________________________________________________.

 

3. ОПЛАТА ПРАЦІ

3.1. За виконання роботи Працівникові встановлюється заробітна плата _____________________________.

3.2. Заробітна плата виплачується ____________________________ в строк ___________ з періодичністю ______________.

 

4. УМОВИ ВІДПОЧИНКУ ПРАЦІВНИКА

4.1. Працівникові встановлюється щорічна оплачувана відпустка тривалістю _______________________________.

4.2. Відпустка надається Працівникові одночасно з відпусткою за місцем основної роботи.

4.3. Працівникові встановлюються вихідні дні ________________________.

 

5. СТРОК І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір є безстроковим і укладений на невизначений строк.

5.2. Цей Договір припиняється в порядку та на умовах, визначених чинним трудовим законодавством України.

 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ІНШІ УМОВИ

6.1. У випадку якщо Сторонами по спірному питанню не буде досягнута згода, спір вирішується в порядку, встановленому чинним законодавством для розгляду трудових спорів.

6.2. Правовідносини не врегульовані цим Договором, регулюються  відповідно до чинного трудового законодавства України.

6.3. Цей Договір складений у 2-х примірниках - по одному для кожної зі Сторін.

 

РЕКВІЗИТИ СТОРІН

РОБОТОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________________ 

 

Підписи

 

За Роботодавця

Керівник _____________/__________/

                         м. п.

працівник

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________________________ 

 

сторін

 

працівник 

_________________/_________/

 

 

 

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^