Зразок договору оренди обладнання

Скачати зразок договору оренди обладнання
Главная - Документы - Шаблоны документов - Общие - Зразок договору оренди обладнання

 

Скачати зразок договору оренди обладнання

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

ДОГОВІР
ОРЕНДИ ОБЛАДНАННЯ
 

 

м. ________________                                     "___" ______________ 20__ р.

 

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендодавець") в особі _________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,

 

та

________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Орендар") в особі ______________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір оренди обладнання (надалі іменується "Договір") про наступне:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві‚ а Орендар зобов'язується прийняти в строкове платне користування нижчевизначене обладнання (надалі іменується - "майно‚ що орендується") та зобов'язується сплачувати Орендодавцеві оренду плату.

1.2. Характеристики майна, що орендується:

1.2.1. Найменування майна, що орендується: _________________________;

1.2.2. Стан (якість) майна, що орендується, на момент передання його в оренду за цим Договором: _______________________________________________;

1.2.3. Вартість майна, що орендується, ______________________________.

1.2.4. Інші характеристики майна, що орендується: ____________________.

1.3. Сторони домовились про такий порядок використання амортизаційних відрахувань: _________________ і про такий порядок відновлення майна, що орендується: __________________________________________________________.

 

 

2. МЕТА ОРЕНДИ

2.1. Видобування піску, суглинку, глини та інших корисних копалин а також надання відповідного обладнання в суборенду.

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ МАЙНА В ОРЕНДУ

3.1. Майно‚ що орендується‚ повинно бути передано Орендодавцем та прийнято Орендарем протягом 10 календарних днів з моменту набрання чинності цим Договором.

3.2. Передання майна, що орендується, в оренду здійснюється Сторонами за Актом передання-приймання.

 

4. СТРОК ОРЕНДИ

4.1. Майно‚ що орендується‚ вважається переданим Орендареві з дати підписання Акта приймання-передачі майна‚ що орендується.

4.2. Строк оренди складає _____________ календарних місяців  з дати прийняття майна‚ що орендується‚ за Актом приймання-передачі.

4.3. Строк оренди може бути скорочений лише за згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

 

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Розмір орендної плати з урахуванням її індексації складає ____________________ грн. на місяць.

5.2. Орендна плата сплачується в безготівковому порядку на поточний рахунок Орендодавця в строк _________________.

5.3. Розмір орендної плати може переглядатися за згодою Сторін один раз протягом _____________________________________________________________.

 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

6.1. Орендодавець зобов'язаний:

- ознайомити Орендаря з правилами технічної експлуатації майна‚ що орендується‚ в строк ___________ і за необхідності направити свого фахівця для проведення відповідного інструктажу на місці експлуатації в строк _________________;

- надавати інформаційне та консультаційне сприяння Орендареві щодо порядку правильної експлуатації майна‚ що орендується, шляхом ______________________ .

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

7.1. Орендар зобов'язується:

- використовувати майно‚ що орендується‚ у відповідності до мети оренди, визначеної у п. 2.1 цього Договору;

- своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату;

- дотримуватися належного режиму експлуатації та зберігання майна‚ що орендується‚ у відповідності до технічної документації;

- усунути можливість доступу до майна‚ що орендується‚ некомпетентних осіб;

- утримувати майно‚ що орендується‚ у повній справності;

- орендар має право передавати майно, що орендується в суборенду.

 

8. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЮ

8.1. Після закінчення строку оренди Орендар зобов'язаний протягом 5 днів повернути майно‚ що орендується.

8.3. Майно‚ що орендується‚ повинно бути передано Орендодавцю у справному стані з урахуванням нормального фізичного зносу, пов'язаного із  цільовим використанням майна, що орендується.

8.4. Майно‚ що орендується‚ може бути викуплене Орендарем (повністю або частково) в порядку та на умовах‚ передбачених домовленістю Сторін, що оформлюється окремим договором.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

9.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

 9.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору

9.5. Орендар несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення прийняття майна, що орендується, - неустойка в розмірі ____________.

- у випадку прострочення сплати орендної плати - пеня в розмірі ______________ від суми боргу за кожен день прострочення;

- у випадку нецільового використання майна, що орендується, - неустойка в розмірі _____________.

9.6. Орендодавець несе наступну відповідальність за цим Договором:

- у випадку прострочення передання Орендареві майна - неустойка в розмірі _____________________.

 

10. ДІЯ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.

10.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 10.1 цього Договору та закінчується ______________________________________.

10.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

10.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним  законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

10.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

11.2. На момент укладення цього Договору Орендодавець є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

11.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні умов цього Договору.

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

11.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

11.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

11.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у ____ автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ОРЕНДОДАВЕЦЬ

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

 

ПІДПИСИ 

 

За ОРЕНДОДАВЦя

Керівник ______________/__________/

 

м. п.

 

ОРЕНДАР

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

 

СТОРІН 

 

За ОРЕНДАРЯ

Керівник ______________/___________/ 

 

м. п.

 

 

 

 

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^