Зразок контракту

Скачати зразок контракту (строкового трудового договору) з працівником

 

Скачати зразок контракту (строкового трудового договору) з працівником

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 

Типову форму затверджено
наказом Міністерства праці України
від 15 квітня 1994 р. N 23

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 1994 р. за N 84/293

 

 

 

 

 

 

Контракт

 

Місто ______________                                             "___" __________ 200_ р.

     Підприємство, установа, організація (громадянин) _______________________

______________________________________________________________________
            (повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові
                                                           громадянина-підприємця)

в особі власника або уповноваженого ним органу ___________________________
                                                                                                                                     (посада)

______________________________________________________________________
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин __________________

______________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я, по батькові)

іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт

про таке:

     Працівник __________________________________________________________
                                                             (прізвище, ім'я, по батькові)

приймається (наймається) на роботу _______________________________________

______________________________________________________________________
                  (найменування структурного підрозділу підприємства, установи,

______________________________________________________________________
                                      організації: цех, відділ, лабораторія тощо)

за професією (посадою) _________________________________________________
                                                                    (повне найменування професії, посади)

кваліфікацією _________________________________________________________
                                                                 (розряд, кваліфікаційна категорія)

           Працівнику (не) встановлюється строк випробування

                 ---------------------------------
                         (непотрібне викреслити)


______________________________________________________________________
                                              (тривалість строку випробування)

Загальні положення

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

2. Терміном "сторони" в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.

Обов'язки сторін

3. За цим контрактом працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов'язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Роботодавець зобов'язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнанню робочого місця, підготовки та підвищенню кваліфікації працівника та забезпеченню інших умов праці тощо):

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Обов'язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці з зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Робочий час

7. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):

______________________________________________________________________

(вказати необхідне)


 

Оплата праці та соціально-побутове
забезпечення працівника

9. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється:

посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка)

у розмірі ______________ на місяць або у розмірі ____________________________

за 1 годину роботи;

надбавка (доплата та інші виплати) ________________________________________

______________________________________________________________________
                                            (вказати види доплат, надбавок тощо)

у розмірі ______________(у % до тарифної ставки, посадового окладу).

10. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація ________________________________________

______________________________________________________________________
                                                           (вказати вид, розмір)

    11. Працівнику  надається  щорічна   оплачувана   відпустка тривалістю:

           основна ________________ днів,

           додаткова ______________ днів.

 
   До  щорічної  відпустки  виплачується  матеріальна допомога у розмірі

______________________________________________________________________

    12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:

______________________________________________________________________
                                 (за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок

______________________________________________________________________
                                                                  коштів роботодавця)

Відповідальність сторін, вирішення спорів

13. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

14. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

15. Інші умови: ________________________________________________________
 (за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. N 170).

 


Зміни, припинення та розірвання
контракту

16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

17. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення строку дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;

г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;

ґ) з інших підстав, передбачених законодавством.

18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________

При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

19. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, в тому числі розірвання контракту працівником - з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов'язань, передбачених цим контрактом або роботодавцем, - з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

20. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов'язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

Термін дії та інші умови контракту

22. Строк дії контракту з _________________ до _____________. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або ______________________________.

23. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

25. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту:
______________________________________________________________________
                                          (вказується перелік додатків, якщо вони є)

______________________________________________________________________

26. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Адреси сторін

27. Відомості про роботодавця:

Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця
______________________________________________________________________

Адреса ________________________________________________________________

Розрахунковий рахунок N (N свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в
 ______________________________________________________________________

28. Відомості про працівника:
 
Домашня адреса: _______________________________________________________

Домашній телефон: _____________________________________________________

Службовий телефон :_______________ ____________________________________

Паспорт: серія ________________N _______________________________________

виданий "  "_____________19_ р. ______________________________
                                                                                                          (вказати орган, що видав паспорт)

Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг

______________________________________________________________________
                    (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)

  РОБОТОДАВЕЦЬ  

    ПРАЦІВНИК  

________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, підпис)  

___________________________________
(підпис, прізвище, по батькові, підпис)

 "  " ____________ 200__ р.  

"  " ____________ 200__ р.  

                              М. П.

 

 

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^