Зразок договору оренди частини приміщення для розміщення платіжного терміналу

Скачати зразок договору оренди частини приміщення для розміщення платіжного терміналу між юридичними особами
Главная - Документы - Шаблоны документов - Общие - Зразок договору оренди частини приміщення для розміщення платіжного терміналу

 

Скачати зразок договору оренди частини приміщення для розміщення платіжного терміналу між юридичними особами

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 

Договір оренди частини приміщення для розміщення платіжного терміналу

м. _______________                                                                                               "   " ____________ 20__ р.

_______________________________________, що володіє приміщенням на праві власності, іменований

          (найменування власника приміщення)

далі "Орендодавець" в особі ____________________, що діє на підставі ___________________________,

                                                                  (П. І. Б. представника)                                                   (статуту, довіреності, тощо)

з однієї сторони та ________________________________________, іменований далі "Орендатор" в особі

                                                             (найменування/П. І. Б. орендаря)

_________________________________, що діє на підставі _________________________, з іншої сторони,

                       (П. І. Б. представника)                                                              (статуту, довіреності, тощо)

уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Орендодавець передає Орендатору в тимчасове володіння і користування ____ кв. метрів (довжина ___ м., ширина ___ м) площі підлоги в нежитловому приміщенні, розташованого на ___ поверсі будинку N ___ по вул. ____________ в м. ____________ (далі - Площу), для встановлення Платіжного терміналу "____________" Орендатора (далі - Термінал).

1.2. Надана Площа відмічена на плані в Додатку N 1, що є невід'ємною частиною цього договору.

1.3. Площа надається Орендатору по акту прийому-передачі протягом 10 (десяти) днів з моменту укладення цього Договору.

2. Орендна плата

2.1. За користування Площею Орендар сплачує Орендатору плату в розмірі ___ гривень щомісячно.

2.2. Комунальні витрати Орендодавця, пов'язані з користуванням Орендарем орендованою Площею, повністю покриваються сумою орендної плати.

2.3. Орендна плата за місяць, у якому укладено цей Договір, розраховується виходячи з фактичної кількості днів користування Площею, згідно з актом прийому-передачі.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Орендодавець зобов'язується:

3.1.1. Забезпечити доступ представників Орендаря до Площі для установки, підключення і, в разі необхідності, усунення поломок Терміналу.

3.1.2. Забезпечити підключення Терміналу до електромережі.

3.1.3. Підтримувати відведену Площу в належному стані і проводити її капітальний і поточний ремонт.

3.1.4. Забезпечити доступ до Площі клієнтів Орендаря, охочих скористатися терміналом, в наступний час: _______________.

3.1.5. Забезпечити доступ до Площі уповноваженого представника Орендаря, що здійснює інкасування Терміналу, в наступний час: _______________.

3.2. Орендатор зобов'язується:

3.2.1. Встановити Термінал на відведеній Площі, зазначеній в плані Додатка 1, протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття Площі за актом прийому-передачі.

3.2.2. Забезпечити безпеку встановлюваного устаткування для приміщення та осіб, що знаходяться в приміщенні.

3.2.3. Своєчасно, але не пізніше 10 числа наступного місяця перераховувати орендну плату, вказану в п. 2.1 Договору, на рахунок Орендодавця, вказаний у розділі 7 Договору.

3.3 Орендар має право проводити заміну встановленого Терміналу.

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за цим договором, зобов'язана на письмову вимогу іншої сторони відшкодувати завдані таким невиконанням збитки та сплатити штраф у розмірі ___ гривень за кожен факт невиконання/неналежного виконання зобов'язання.

4.2. У разі несправності Терміналу, що заподіяла шкоду приміщенню або особам, що перебувають у приміщенні, Орендар зобов'язаний відшкодувати Орендодавцю понесені збитки.

4.3. У разі несвоєчасного внесення Орендарем орендної плати він повинен сплатити Орендодавцю пеню в розмірі ___ % від суми місячної орендної плати за кожен день прострочки.

5. Термін дії, зміна і розірвання договору

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до "___" ____________ 20__ р.

5.2. За відсутності заперечень з боку однієї з сторін протягом 30 днів до моменту припинення дії Договору, він вважається продовженим на таким самий строк, що вказаний в п. 5.1 Договору.

5.3. Цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за заявою однієї зі сторін через 30 (тридцять) днів після отримання заяви іншою стороною, а в разі якщо розірвання викликано порушенням Стороною своїх зобов'язання за договором, - через 3 (три) дні.

5.4. Після розірвання цього Договору Орендар зобов'язаний демонтувати встановлений Термінал. Якщо Договір розірваний за односторонньою заявою Орендодавця, Орендодавець повинен відшкодувати Орендарю витрати по демонтажу Терміналу. Якщо Договір розірваний за односторонньою заявою Орендаря, він зобов'язаний за свій рахунок привести передану частину приміщення в стан, що існував до установки Терміналу. Звільнення займаної Орендарем Площі затверджується двостороннім актом приймання-передачі.

5.5. Припинення дії договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення.

6. Заключні положення

6.1. Будь-які зміни та доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками сторін.

6.2. Всі повідомлення повинні направлятися в письмовій формі.

6.3. У всьому іншому, що не передбачено цим договором, сторони керуються чинним законодавством.

6.4. Договір складений в двох автентичних примірниках, один з яких знаходиться в Орендодавця, другий - в Орендаря.

7. Адреси і платіжні реквізити сторін

Орендодавець

Орендар

Адреса: _________________________________

 Адреса: ________________________________

________________________________________

 ________________________________________

Телефон: ____________; Факс______________

 Телефон: _____________; Факс_____________

Код ЄДРПОУ ___________________________

 Код ЄДРПОУ ___________________________

Поточний рахунок N _____________________

 Поточний рахунок N ____________________

в банку ________________________________,

 в банку ________________________________,

код банку ______________________________

 код банку ______________________________

Е-mail: ________________________________

 Е-mail: ________________________________

Посада

Посада

____________ П. І. Б.
        (підпис)

____________ П. І. Б.
        (підпис)

М. П.

М. П.

 

 

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^