Методи нарахування амортизації об'єктів основних засобів (Методы расчета амортизации объектов основных средств)

Главная - Справочник - Списки - Методи нарахування амортизації об'єктів основних засобів (Методы расчета амортизации объектов основных средств)

Методи нарахування амортизації об'єктів основних засобів

Назва методу

Суть методу

Формула для
 обчислення амортизації

Примітки

Прямолінійний 

Річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів 

А = Ca : T 

A –  річна сума амортизаційних відрахувань;
Са – вартість об'єкта ОЗ, що амортизується;
Т – термін корисного використання об'єкта ОЗ (років).

Зменшення залишкової
 вартості 

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість 

А = Сз х (1 – (Cл : Сп)1/т

– залишкова або первісна вартість об'єкта ОЗ на дату початку нарахування амортизації;
Cл – ліквідаційна вартість об'єкта ОЗ;
Сп – первісна вартість об'єкта ОЗ;
т – термін корисного використання об'єкта ОЗ (років).

Прискореного зменшення
 залишкової вартості 

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється

(Метод прискореного зменшення залишкової вартості для цілей податкового обліку застосовується лише при нарахуванні амортизації до об'єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби) (абз. 5 пп. 145.1.5 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI).  

А = 2Сз : Т 

Сз – залишкова вартість об'єкта ОЗ або первісна вартість на дату початку нарахування амортизації;
Т – термін корисного використання об'єкта ОЗ (років).

 

Кумулятивний 

Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання

А = (Сп – Сл) х (Кз : Рк) 

Сп – первісна вартість об'єкта ОЗ;
Cл – ліквідаційна вартість об'єкта ОЗ;
Кз – кількість років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта ОЗ;
Рк – сума числа років корисного використання об'єкта ОЗ. Наприклад, для терміну корисного  використання об'єкта у 5 років сума чисел років буде складати – 1+2+3+4+5=15, а кумулятивний коефіцієнт у перший рік експлуатації  становитиме 5/15.

Виробничий 

Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів 

А = Пм х (Сп – Сл) : Пз

Пм – фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг);
Сп – первісна вартість об'єкта ОЗ;
Сл – ліквідаційна вартість об'єкта ОЗ;
Пз – передбачуваний обсяг виробництва з використанням амортизованого обладнання.

Документы
Документы раздела "Справочник"
^