Види перевірок, що проводяться контролюючими та правоохоронними органами

Відповідно до Закону державний нагляд (контроль) здійснюється шляхом проведення планових та позапланових заходів, до яких віднесено перевірки, ревізії, огляди, обстеження та інші дії.
Главная - Справочник - Списки - Види перевірок, що проводяться контролюючими та правоохоронними органами

Основні види перевірок, що проводяться контролюючими, наглядовими і правоохоронними органами

N
п/п

Орган

Види перевірок

Нормативно-правова регламентація

1.

Органи
Державної
податкової служби
України

1.  Камеральні перевірки.

2. Документальні перевірки:
- планові перевірки (виїзні та невиїзні);
- позапланові перевірки (виїзні та невиїзні).

3. Фактичні перевірки.
 
4. Перевірки, що пов'язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ:
- перевірки, що проводяться в рамках опертивно-розшукового процесу; перевірки, що проводяться відповідно до кримінально-процесуального законодавства:

а) дослідчі перевірки, що проводяться до порушення кримінальної справи в порядку, передбаченому ст. 97 КПК України;

б) перевірки, що проводяться після порушення кримінальної справи.

5. Зустрічні звірки (в розумінні п. 73.5 ст. 73 ПК України вони не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному КМУ): 
- проводяться до суб'єктів господарювання, щодо яких виникла необхідність у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків, в тому числі відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Кримінально-процесуальний кодекс України, ПК України,  Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність", Закон України "Про міліцію", Постанова КМУ від 27.12.2010 N 1232 "Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок", Методичні рекомендації щодо організації та проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджені наказом ДПАУ від 22.04.2011 N 236.

2.

Органи
Міністерства
внутрішніх справ
України (міліції)

1. Перевірки, що проводяться відповідно до кримінально-процесуального законодавства*:

• перевірки, що проводяться до порушення кримінальної справи (дослідчі перевірки):
- перевірки, що проводяться на підставі ч. 4 ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України;
- перевірки, що проводяться в порядку здійснення оперативно-розшукової діяльності;

• перевірки, що проводяться після порушення кримінальної справи (перевірки в порядку досудового розслідування):
- перевірки, що проводяться в порядку дізнання;
- перевірки, що проводяться в порядку досудового слідства.

2. Перевірки, що проводяться на інших підставах, які передбачені законодавством (Закон України "Про міліцію", Кодекс України про адміністративні правопорушення)**.

Кримінально-процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закон України "Про міліцію", Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність".

3.

Органи прокуратури

1. Перевірки, що проводяться в порядку здійснення нагляду за дотриманням і застосуванням законів***.

2. Перевірки, що проводяться відповідно до кримінально-процесуального законодавства*:

• перевірки, що проводяться до порушення кримінальної справи (дослідчі перевірки):
- перевірки, що проводяться на підставі ч. 4 ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України;

• перевірки, що проводяться після порушення кримінальної справи (перевірки в порядку досудового розслідування):
- перевірки, що проводяться в порядку досудового слідства.

Кримінально-процесуальний кодекс України, Закон України "Про прокуратуру".

4.

Органи
Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (Держспоживінспекція) 

1. Перевірки дотримання законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері:

• планові перевірки;
• позапланові перевірки.

Специфічним видом перевірок є контрольна перевірка правильності розрахунків зі споживачами за надані послуги і реалізовані товари (проводиться для того, щоб установити відповідність плати, отриманої продавцем (виконавцем) за реалізований товар (надану послугу), справжній вартості такого товару (послуги)). Цей вид перевірки частіше за все здійснюється шляхом негласної контрольної закупівлі товару (отримання послуги).

Окремо законодавство згадує повторні перевірки і контрольні перевірки. Ці види перевірок мають спеціальний характер, оскільки вони проводяться після припинення або заборони відвантаження, реалізації (продажу) і виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам нормативних документів, із метою можливого поновлення вказаної діяльності.

Закон України "Про захист прав споживачів", Постанова Верховної Ради України "Про затвердження положень про захист прав споживачів" від 25.01.95 р. N 26/95-BP, Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.98 м. N 817/98, Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунку з споживачами за надані послуги і реалізовані товари, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.94 р. N 215, наказ Держспоживстандарту "Про підвищення ефективності роботи державних органів у справах захисту прав споживачів при здійсненні перевірок суб'єктів господарської діяльності" від 14.03.2003 р. N 42, Інструкція про порядок здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, затверджена наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 03.06.2002 р. N 321.

2. Перевірки в порядку здійснення нагляду за дотриманням стандартів, норм і правил:

• періодичні перевірки:
- планові перевірки;
- позапланові перевірки;

• постійні перевірки. Періодичні і постійні перевірки можуть проводитися як перевірки з вибірковим контролем (коли перевіряється одна або декілька виборок з партії продукції) і перевірки із суцільним контролем (коли має місце контроль кожної одиниці продукції).

Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань (ПМУ 16-2000), затверджена наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 17.05.2000 р. N 315.

3. Перевірки в порядку здійснення державного метрологічного нагляду:

• планові перевірки;
• позапланові перевірки (за зверненнями громадян);
• повторні перевірки (проводяться з метою контролю за усуненням порушень, виявлених під час попередньої перевірки);

а також:

• перевірки за всіма напрямами діяльності (перевіряються всі напрями діяльності підприємства, на які поширюється державний метрологічний нагляд);

• цільові перевірки (перевіряється дотримання Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", стандартів, метрологічних норм і правил);

• перевірки за окремими напрямами діяльності (перевіряються окремі напрями діяльності підприємства, що підлягають державному метрологічному нагляду);

а також:

• самостійні перевірки;

• спільні перевірки (з контролюючими або правоохоронними органами).

Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках (ПМУ 17-2000), затверджена наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 17.05.2000 р. N 314.

5.

Органи
Державної
санітарно-
епідеміологічної
служби

• планові перевірки (і обстеження);

• позапланові перевірки (і обстеження):
- перевірки, що проводяться  залежно від санітарної й епідемічної ситуації;
- перевірки, що проводяться за повідомленнями підприємств, установ, організацій і за заявами громадян.

Всі перераховані вище види перевірок є вибірковими перевірками.

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Положення про державний санітарно-епідеміологічний нагляд в Україні, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.99 р. N 1109.

6.

Органи
Державної інспекції техногенної безпеки України (Держтехногенбезпеки)

1. Перевірки, що проводяться при здійсненні державного пожежного нагляду:

• планові перевірки (і пожежно-технічні обстеження);

• позапланові перевірки (і пожежно-технічні обстеження).

Указ Президента України "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від 23.07.98 р.
N 817/98, наказ МНС України 25.05.2012 р. N 863 "Про затвердження Порядку проведення перевірок органами Державної інспекції техногенної безпеки України та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів МНС України", Положення про Державну інспекцію техногенної безпеки, затверджене Указом Президента від 06.04.2011 N 392.

2. Перевірки, що проводяться відповідно до кримінально-процесуального законодавства* (у справах про пожежі та порушення Правил пожежної безпеки для об'єктів площею понад 300 м2 та Правил пожежної безпеки для об'єктів площею до 300 м2):

перевірки, що проводяться до порушення кримінальної справи (дослідчі перевірки):
- перевірки, що проводяться на підставі ч. 4 ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України;

перевірки, що проводяться після порушення кримінальної справи (перевірки в порядку досудового розслідування):
- перевірки, що проводяться в порядку дізнання.

Криінально-процесуальний кодекс України, Закон України "Про пожежну безпеку", Положення про Державну пожежну охорону, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.94 р. N 508.

7.

Органи Державної інспекції України з питань праці (Держпраці)

• планові перевірки;

• позапланові перевірки:
- перевірка за дорученням керівництва Держпраці;
- перевірка за дорученням правоохоронних органів;
- перевірка за пропозиціями установ, організацій;
- перевірка за зверненнями громадян.

Також у законодавстві говориться про повторні контрольні перевірки (тобто перевірки виконання розпорядження, винесеного за результатами первинної (планової або позапланової) перевірки).

Порядок проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів, затверджений наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2012 р. N 390.

8.

Органи
Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України 
(Держгірпромнагляд)

• перевірки суб'єктів господарювання або їх виробничих об'єктів:
- планові перевірки;
- позапланові перевірки.

Планові перевірки можуть бути комплексними або комісійними.

Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України затверджено наказом МНС від 11.08.2011 р. N 826.

9. 

державні інспектори Державної служби інтелектуальної власності

• планові перевірки; 

• позапланові перевірки: 
без попереднього повідомлення
- за дорученням Служби;
- за зверненнями органів влади;
- за ініціативою державного інспектора;
- за письмовим зверненням заявників - осіб, яким належать права інтелектуальної власності.

Положення про державного інспектора з питань інтелектуальної власності Державної служби інтелектуальної власності, затверджено постановою КМУ від 17.05.2010 N 674.  

 

 

Документы
Документы раздела "Справочник"
^