Положення про загальні збори громадян за місцем проживання

Положення про загальні збори громадян за місцем проживання
Главная - Аналитика, законопроекты - Аналитика - Місцеве самоврядування в Україні - Положення про загальні збори громадян за місцем проживання

 Положення про загальні збори громадян за місцем проживання

 

ПОЛОЖЕННЯ
про загальні збори громадян за місцем проживання

1. Загальні положення

1.1. Положення про загальні збори громадян за місцем проживання (далі — Положення) розроблен і відповідно до Конституції України, законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про органи самоорганізації населення”, Статуту територіальної громади міста Суми, з урахуванням практики територіальних громад міст України.

1.2. Загальні збори громадян за місцем проживання (далі — Збори) є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення. Вони скликаються за місцем проживання громадян (збори мешканців під’їзду, будинку, кварталу, вулиці, мікрорайону, району в місті) для обговорення або вирішення питань міського життя.

1.3. Збори проводяться на засадах добровільності, гласності, вільного та неупередженого обговорення питань місцевого значення, гарантій прав місцевого самоврядування та законності.

1.4. У роботі Зборів можуть брати участь сумчани, які досягли на час їх проведення 18 років і проживають на відповідній території. У роботі Зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів виконавчої влади, об’єднань громадян та підприємств, а також особи, яким виповнилос я 16 років.

1.5. Порядок скликання, підготовки і проведення Зборів регулюється чинним законодавством України, Статутом територіальної громади міста Суми та цим Положенням.

1.6. Рішення Зборів підлягають розгляду для врахування у своїй діяльності міською радою, її виконавчим комітетом, управліннями територіями Зарічного та Ковпаківського в м. Суми районів та органами самоорганізації населення за місцем проживання.

1.7. Обмеження права ініціювання та проведення Зборів може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку з метою запобігання правопорушень чи злочинів, для охорони здоров’я населення, або захисту прав і свобод інших людей за поданням міської ради або інших державних органів чи посадових осіб у межах і в порядку, визначеному законами України.

2. Основні терміни, що вживаються у цьому Положенні

2.1. Загальні збори громадян за місцем проживання — зібрання всіх чи частини жителів відповідної території міста для вирішення питань місцевого значення.

2.2. Представники громадян від відповідних територіальних утворень — члени міської громади, які досягли 18 років та мають право представляти інтереси під’їзду, будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, району в місті.

2.3. Відповідні територіальні утворення — об’єкти, які визначені міською радою як будинки, вулиці, квартали, мікрорайони, райони в місті.

2.4. Міська громада (територіальна громада міста) складається із сумчан — жителів, що постійно проживають у межах міста Суми.

2.5. Конференція — загальні збори представників громадян від відповідних територіальних утворень.

2.6. Ініціативна група — об’єднання дієздатних громадян, які постійно проживають на даній території міста, що утворюється для вирішення питань жителів відповідної території.

3. Порядок скликання зборів

3.1. Збори можуть скликатися:

3.1.1. Ініціативною групою в складі 7 – 11 громадян, які мають виборчі права і проживають на відповідній території у місті Суми;

3.1.2. Міським головою;

3.1.3. Начальниками управлінь територіями Зарічного та Ковпаківського в м. Суми районів;

3.1.4. Органами самоорганізації населення, які утворені в місті відповідно до чинного законодавства.

3.2. Ініціативна група по проведенню Зборів заявою сповіщає про них управління територіями районів не менше як за 15 робочих днів до пропонованої дати проведення зборів.

3.3. Заява подається на ім’я начальника управління територією району і має бути підписана членами Ініціативної групи. У заяві зазначають вид зборів відповідно до п.1.2. цього Положення, дані про ініціаторів, час, дату, порядок денний і місце проведення Зборів, коло запрошених учасників Зборів.

Неподання такої заяви у строки, визначені цим Положенням, є підставою для визнання їх не чинними, а рішення, ними ухвалені, такими, що не мають юридичних наслідків.

3.4. Заступник начальника управління територією району протягом трьох днів з часу подання заяви організовує зустріч членів Ініціативної групи з посадовими особами місцевого самоврядування, органів виконавчої влади щодо розгляду питань, поставлених у заяві на проведення Зборів на предмет їхнього вирішення посадовими особами органів місцевого самоврядування відповідно до власної компетенції в узгоджені строки. У разі, коли така зустріч не відбувається з причин, не залежних від Ініціативної групи, або, коли в результаті зустрічі не було досягнуто узгодженого рішення, Ініціативна група розпочинає збір підписів на підтримку ініціативи для проведення Зборів.

3.5. Для проведення Зборів, ініційованих громадянами, Ініціативною групою протягом не більше десяти днів, слід зібрати та подати заступнику начальника управління територією району підписи мешканців під заявою, визначеною п.3.3 на підтримку проведення Зборів кількістю не менше:

 • 10% мешканців будинку для Зборів будинку;
 • 10% мешканців вулиці для Зборів вулиці;
 • 10% мешканців кварталу для Зборів кварталу;
 • 200 підписів для Зборів мікрорайонів;
 • 2500 підписів для Зборів району міста.

3.6. У випадку ініціювання проведення Зборів міським головою, начальниками управлінь територіями районів, збирання підписів громадян на підтримку ініціативи не вимагається.

3.7. Днем реєстрації ініціативи проведення Зборів вважається день подачі до управління територіями районів документів, визначених п.3.3. та п.3.5. цього Положення. Заступник начальника управління територією району реєструє заяву у книзі реєстрації зборів та повідомляє номер реєстрації Ініціативній групі.

3.8. У разі неможливості організувати проведення Зборів у визначений у заяві термін управління територіями районів можуть запропонувати Ініціативній групі інший час чи місце проведення Зборів. Остаточне рішення у цьому випадку може бути ухвалене за згодою Ініціативної групи, про що оформляється відповідний протокол, який підписують члени Ініціативної групи та заступник начальника управління територією.

3.9. Протягом двох робочих днів після реєстрації ініціативи проведення Зборів та з урахуванням п.3.8. Положення заступник начальника управління територією району офіційно оголошує дату, місце проведення та порядок денний Зборів, про що повідомляється на стенді оголошень управління територіями районів і вивішуються відповідні оголошення на місці проведення Зборів.

3.10. За організаційне та матеріальне забезпечення підготовки та проведення Зборів відповідає заступник начальника управління територією району.

3.11. Посадові особи органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності, сприяють проведенню Зборів та надають Ініціативній групі по проведенню Зборів, на її прохання, необхідні для Зборів інформаційні матеріали.

3.12. Ініціативна група по проведенню Зборів у процесі їхньої підготовки подає заступнику начальника управління територією району пропозиції щодо присутності на Зборах посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств чи організацій, депутатів міської ради, а також готує доповіді й співдоповіді, проводить громадські та інші експертизи місцевих актів (їхніх проектів), здійснює іншу підготовчу роботу.

4. Порядок скликання конференції

4.1. Для проведення конференції відповідних територіальних утворень (будинку, вулиці, кварталу, мікрорайону, району в місті) Ініціативна група проводить загальні збори мешканців приватного сектору та мешканців квартир багатоквартирних будинків, збори представників відповідних територіальних утворень по етапах за такими ознаками та представництвом:

4.1.1. Збори мешканців під’їздів у багатоквартирних будинках для обрання представників на конференцію багатоквартирного будинку (де більше 4-х під’їздів):

 • по одному представнику від десяти квартир;

4.1.2. Збори представників багатоквартирних будинків для обрання представників на конференцію вулиці:

 • 3 – 5 представників від будинку;

4.1.3. Збори мешканців вулиці приватного сектора для обрання представників на конференцію кварталу:

 • 1 представник від п’яти будинків;

4.1.4. Збори представників вулиці ( на якій знаходяться багатоквартирні будинки) для обрання представників на конференцію мікрорайону:

 • 3 представника від вулиці;

4.1.5. Збори представників кварталів приватного сектора для обрання на конференцію мікрорайону:

 • 2 представника від кварталу;

4.1.6. Збори представників мікрорайону для обрання представників на конференцію району:

 • 15 представників від мікрорайону;

4.1.7. Збори представників мікрорайону (де знаходяться багатоквартирні будинки) для обрання представників на конференцію району:

 • 30 представників від мікрорайону.

4.2. Загальні збори громадян та збори представників відповідних територіальних утворень (конференції) проводяться відповідно до вимог, визначених розділами 3 та 5 цього Положення.

5. Порядок проведення Зборів (конференції).

5.1. Перед проведенням Зборів (конференції) Ініціативна група складає список учасників, де зазначають їхні прізвища, імена та по батькові, рік народження, адресу проживання.

5.2. Збори є правоздатними, якщо в їх роботі бере участь більше половини сумчан, що мешкають на відповідній території і мають право брати участь у Зборах, а у разі проведення конференції — не менше двох третин обраних громадянами представників відповідних територіальних утворень.

5.3. Збори (конференція) приймають регламент своєї роботи, де обов’язково передбачаються доповіді Ініціативної групи та посадових осіб органу місцевого самоврядування, до компетенції якого входить розв’язання питань, що їх розглядають Збори (конференція). Доповідачів визначають відповідно Ініціативна група та управління територіями районів. Не допускається розгляд та прийняття рішень на Зборах (конференції) питань, не внесених до порядку денного Ініціативною групою і про які не було повідомлено учасників Зборів (конференції) у порядку визначеному п. 3.9. цього Положення.

5.4. Для ведення Зборів (конференції) із числа учасників простою більшістю голосів обирають президію у складі голови, заступника голови і секретаря Зборів (конференції). Головою Зборів ( конференції) не може бути представник органів місцевого самоврядування.

5.5. Голова Зборів (конференції) на основі регламенту Зборів (конференції):

 • оголошує питання, які вносяться на розгляд Зборів (конференції);
 • веде Збори (конференцію) та підтримує на них належну дисципліну і порядок;
 • надає слово для виступів та підбиває підсумки голосування;
 • виконує інші функції та обов’язки.

Якщо голова Зборів (конференції) зловживає своїм правом головуючого, то Збори (конференція) можуть висловити йому недовіру й обрати нового голову Зборів (конференції).

5.6. Заступник голови Зборів (конференції) надає необхідну допомогу голові та секретарю Зборів (конференції) у виконанні їхніх обов’язків.

5.7. Секретар Зборів (конференції) веде протокол Зборів (конференції), який підписують голова і секретар Зборів (конференції).

5.8. Посадові особи органів місцевого самоврядування мають право виступати за власною ініціативою із співдоповідями з питань, що обговорюються на Зборах (конференції).

5.9. Результати проведення Зборів (конференції) оформляються протоколом Зборів (конференції), що має містити дані про ініціаторів, дату і місце проведення Зборів (конференції), їхній керівний і персональний склад, про присутність на Зборах (конференції) представників засобів масової інформації, органів місцевого самоврядування, про перебіг зборів, результати розгляду питань тощо. Список учасників Зборів (конференції), які фактично брали участь у їх проведенні, з їх підписами додається до протоколу Зборів (конференції).

5.10. Протокол оформляється у трьох примірниках. Один примірник протоколу Зборів (конференції) разом зі списком учасників Зборів (конференції) передають на зберігання заступнику начальника управління територією району, другий примірник - залишають Ініціатору, третій - вивішують на інформаційному стенді управління територією району для інформування громади. Заступник начальника управління територією району виготовляє кілька копій протоколу для їх розміщення на відповідній території в районі.

5.11. Для Зборів (конференцій), які проводяться під відкритим небом, охорону й порядок забезпечує міліція.

6. Повноваження Зборів (конференцій)

6.1. Збори мають право:

6.1.1. Обговорювати будь-які питання, віднесені Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, а також такі, що стосуються інтересів мешканців відповідної території;

6.1.2. Вносити пропозиції до органів міського самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення;

6.1.3. Обговорювати проекти рішень міської ради та її органів;

6.1.4. Утворювати органи самоорганізації населення, обирати керівників цих органів, визначати умови оплати керівників та інших працівників органів самоорганізації населення, затверджувати граничні суми на їх утримання в рамках діючого законодавства та передбачених на ці цілі коштів у міському бюджеті;

6.1.5. Затверджувати статути органів самоорганізації населення, вносити до них зміни та доповнення;

6.1.6. Вносити пропозиції міській раді щодо надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, самотнім громадянам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим категоріям малозабезпечених громадян;

6.1.7. Вимагати від органів місцевого самоврядування надання інформації про стан навколишнього середовища, а також заслуховувати інформацію про заходи, що вживаються для його поліпшення;

6.1.8. Обговорювати поведінку осіб, які порушують громадський порядок, вносити подання до державних і громадських органів щодо притягнення цих осіб до відповідальності;

6.1.9. Приймати рішення про самооподаткування через органи самоорганізації населення.

6.1.10. Вносити пропозиції до питань порядку денного сесії міської ради та її виконавчого комітету.

6.1.11. Заслуховувати інформацію депутатів відповідних округів, міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, звіти керівників підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідних адміністративно-територіальних одиниць, в разі необхідності — порушувати перед міською радою питання про притягнення окремих посадових осіб до відповідальності.

6.1.12. Інформувати населення про прийняті міською радою та її виконавчим комітетом рішення, хід їх виконання, про закони України, укази Президента України, інші акти органів законодавчої і виконавчої влади з питань, що зачіпають інтереси громадян.

6.1.13. Висувати кандидатів у депутати і на посаду міського голови.

6.1.14. обговорювати дії або бездіяльність посадових осіб, органів міського самоврядування, внаслідок яких чиниться шкода інтересам міської громади, подавати міській раді пропозиції про вжиття щодо таких осіб тих або інших заходів.

6.1.15. Обговорювати інші питання, що зачіпають інтереси населення відповідної території.

7. Рішення Зборів (конференції)

7.1. З питань, що розглядаються Збори приймають рішення. Рішення Зборів, прийняті в межах чинного законодавства, є обов’язковими для виконання органами територіальної самоорганізації громадян, усіма громадянами, які проживають на відповідній території. Рішення Зборів підлягають розгляду для врахування у своїй діяльності міською радою, її виконавчим комітетом, управліннями територіями Зарічного та Ковпаківського в м. Суми районів та органами самоорганізації населення за місцем проживання.

7.2. Проекти рішень Зборів (конференції) Ініціативна група, інші суб’єкти ініціювання Зборів (конференції) можуть оприлюднювати в засобах масової інформації або іншим способом для ознайомлення громадськості.

7.3. Рішення Зборів приймається більшістю голосів учасників зборів, а у разі проведення конференції - не менше двома третинами голосів представників територіальних утворень.

7.4. Думка меншості учасників Зборів (конференції) обов’язково заноситься до протоколу Зборів (конференції).

7.5. Рішення Зборів (конференції) підписується головою та секретарем Зборів (конференції) та оприлюднюється у засобах масової інформації, а також будь-якими іншими способами, що незаборонені чинним законодавством України.

7.6. Рішення Зборів (конференції) може бути опротестоване або оскаржене громадянами, посадовими особами органів місцевого самоврядування у встановленому законом порядку.

7.7. Контроль за урахуванням рішень Зборів (конференції) органами місцевого самоврядування покладається на міського голову, виконавчий комітет, ініціативну групу, інших суб’єктів ініціювання Зборів (конференції).

8. Порядок реалізації рішень Зборів (конференції)

8.1. Прийняті рішення надсилаються до виконавчих органів міської ради по належності.

8.2. Рішення Зборів (конференції) враховуються посадовими особами виконавчих органів міської ради у своїй діяльності.

8.3. Якщо посадові особи виконавчих органів міської ради не вважають за можливе врахувати рішення Зборів (конференції), то повинні підготувати про це мотивовану заяву і передати її на розгляд міського голови, міської ради, а також Ініціативної групи.

8.4. При розгляді питань щодо врахування рішень Зборів (конференції) посадові особи виконавчих органів міської ради запрошують на свої засідання (наради) членів Ініціативної групи по проведенню Зборів (конференції).

8.5. Про рішення Зборів (конференції) секретар Ради повідомляє міського голову, виконком та депутатів Ради.

9. Перехідні та прикінцеві положення

9.1. Дане Положення набуває чинності після його офіційного оприлюднення в пресі.

9.2. Виконкому Ради до дати набуття чинності Положення завести Книгу реєстрації зборів громадян за місцем проживання у відповідності з цим Положенням.

9.3. Рішення Зборів (конференції), проведених до введення в дію цього Положення, є законним, якщо не суперечать чинному законодавству та цьому Положенню.


Затверджено рішення м Сумської міської ради
від 19 січня 2005 року №1042–МР

Документы
Документы раздела "Аналитика, законопроекты"
^