Тимчасове положення „Про порядок реалізації права на місцеві ініціативи у м. Вінниці’’

Тимчасове положення „Про порядок реалізації права на місцеві ініціативи у м. Вінниці’’
Главная - Аналитика, законопроекты - Аналитика - Місцеве самоврядування в Україні - Тимчасове положення „Про порядок реалізації права на місцеві ініціативи у м. Вінниці’’

Тимчасове положення „Про порядок реалізації права на місцеві ініціативи у м. Вінниці’’

 

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
„Про порядок реалізації права на місцеві ініціативи у м. Вінниці’’

I . Загальні положення

1. Місцева ініціатива — офіційна письмова пропозиція з питань, які мають важливе значення для громадян, внесена в порядку, передбаченому цим положенням, міській раді для розгляду та прийняття відповідного рішення.

2. Місцева ініціатива є одним із засобів реалізації громадянами свого права на участь у місцевому самоврядуванні на території м. Вінниці.

3. Право на внесення місцевої ініціативи належить членам територіальної громади, які мають виборче право.

4. Членами територіальної громади вважаються особи, що в установленому законодавством порядку зареєстровані як жителі міста.

5. Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені Конституцією України та законодавством України до відання місцевого самоврядування.

II . Внесення місцевої ініціативи

6. Місцеві ініціативи реалізуються через ініціативні групи. Ініціативна група створюється з правоздатних громадян, які постійно проживають на території міста. Ініціативна група складається не менш як із 11 правоздатних громадян.

7. Підставою для внесення місцевої ініціативи у раду може бути:

7.1. Рішення загальних зборів членів територіальної громади;

7.2. Рішення громадських слухань;

7.3. Рішення керівного органу самоорганізації населення;

7.4. Рішення керівного органу громадської організації;

7.5. Рішення загальних зборів трудових колективів підприємств і організацій з загальною кількістю працюючих не менше 50 чоловік;

7.6. Рішення районних у місті рад та їх виконавчих комітетів.

8. Ініціативна група може утворюватись:

8.1. Загальними зборами громадян за місцем проживання;

8.2. Рішенням громадських слухань;

8.3. Керівним органом самоорганізації населення;

8.4. Керівним органом громадської організації;

8.5. Загальними зборами трудових колективів підприємств і організацій з загальною кількістю працюючих не менше 50 чоловік.

9. При створенні Ініціативної групи загальними зборами громадян до повідомлення про створення Ініціативної групи додається витяг з протоколу загальних зборів, що підписаний головуючим і секретарем загальних зборів та протокол реєстрації учасників зборів з зазначенням прізвища, імені, по батькові, та поштової адреси, засвідчених особистим підписом учасників зборів.

10. При створенні Ініціативної групи рішенням громадських слухань до повідомлення про створення Ініціативної групи додається витяг із протоколу слухань, підписаний головуючим і секретарем громадських слухань, завірена в установленому порядку.

11. При створенні Ініціативної групи керівним органом самоорганізації населення до повідомлення про створення Ініціативної групи додається витяг з протоколу (копія рішення) засідання керівного органу самоорганізації населення, завірена печаткою цього органу.

12. При створенні Ініціативної групи керівним органом громадської організації або зборами трудового колективу до повідомлення про створення Ініціативної групи додається копія рішення (витяг з протоколу засідання) керівного органу громадської організації, або зборів трудового колективу, завірена печаткою цієї організації, а при її відсутності вказується номер свідоцтва про реєстрацію даної організації.

13. Документ, що висвітлює предмет ініціативи, повинен бути логічним та закінченим. Він повинен мати форму пояснювальної записки з необхідними аргументами. Якщо здійснення предмету ініціативи потребує додаткового бюджетного фінансування, до документу повинен додаватись кошторис витрат. Якщо реалізація місцевої ініціативи потягне за собою зменшення чи збільшення надходжень до міського бюджету, повинні бути надані необхідні розрахунки.

14. У випадку, коли місцева ініціатива приймається на зборах громадян, загальна кількість учасників зборів має бути не менше 50 чоловік.

15. Місцева ініціатива вважається чинною, якщо вона підтримана простою більшістю учасників зборів.

16. Ініціативна група здійснює всі видатки, пов’язані із своєю діяльністю, самостійно. Місцева ініціатива, подана у міську раду, реєструється секретаріатом міської ради в Книзі реєстрації місцевих ініціатив, зборів і громадських слухань.

17. Протягом 10 календарних днів після отримання заяви про місцеву ініціативу міський голова організує експертизу ініціативи. Після необхідних консультацій може відхилити заяву на основі її невідповідності вимогам п.5 цього Положення.

Заяву не може бути відхилено з причин її неналежного оформлення (у разі наявності всіх зазначених у пунктах 9–13 документів); для приведення її формулювань до належного вигляду секретар міської ради проводить консультації з представниками ініціативної групи. До участі у консультаціях з ініціативи групи можуть бути залучені сторонні фахівці. Після приведення у відповідність до вимог даного Положення заява про місцеву ініціативу реєструється.

18. При відповідності місцевої ініціативи вимогам п. 5 даного Положення міський голова в десятиденний термін може створити робочу групу з підготовки до розгляду на сесії ради відповідно до вимог Регламенту міської ради. До складу групи включаються відповідні працівники апарату ради, її виконавчих органів, фахівці з окремих питань, зацікавлені депутати ради (за згодою), члени Ініціативної групи.

19. Робоча група за згодою Ініціативної групи може дійти до висновку про недоцільність подальшого розгляду питання на сесії ради.

20. Ініціативна група може в будь-який момент письмово відкликати подання про місцеву ініціативу і самоліквідуватись. Відкликання подання про місцеву ініціативу підписується не менш як 2/3 загальної кількості членів Ініціативної групи.

21. На підставі результатів розгляду місцевої ініціативи робочою групою міський голова видає мотивоване розпорядження про включення до порядку денного чергової сесії ради даної ініціативи.

III . Розгляд місцевої ініціативи

22. Місцева ініціатива, що внесена на розгляд ради у встановленому вище порядку, підлягає обов’язковому розгляду на пленарному засіданні ради за участю представників Ініціативної групи.

23. Протягом двох місяців з дня подання заяви про місцеву ініціативу міська рада може:

23.1 Розглянути та прийняти рішення запропоноване ініціативною групою. Ініціативна група вважається автоматично розпущеною з моменту прийняття даного рішення.

23.2 Провести консультації з ініціативною групою та прийняти рішення за компромісним, узгодженим формулюванням або, якщо узгодженого формулювання виробити не вдалося, за формулюванням, яке рада вважає необхідним для вирішення питання, що є предметом місцевої ініціативи. У такому разі ініціативна група приймає рішення про саморозпуск, або вважається розпущеною автоматично, якщо протягом наступних 10 календарних днів не повідомляє раду про свою подальшу діяльність.

23.3 Не прийняти рішення по суті місцевої ініціативи, або прийняти рішення, яке не задовольняє ініціативну групу.

24. Якщо ініціативну групу не задовольняє рішення, прийняте радою, або рада не прийняла рішення по суті місцевої ініціативи, ініціативна група протягом перших десяти днів після сесії повідомляє раду про початок збирання підписів на підтримку місцевої ініціативи.

25. Повторне внесення ініціативи, відхиленої міською радою, допускається не пізніше як через рік після прийняття рішення ради щодо її відхилення.

26. Рішення, прийняте радою з питань, внесених в порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в засобах масової інформації в десятиденний термін з дня його прийняття.

27. У випадку незгоди з рішенням сесії ініціативна група може розпочати процедуру місцевого референдуму, відповідно до законодавства України.

IV . Прикінцеві положення

28. Чинний текст положення “Про порядок реалізації права на місцеві ініціативи у м. Вінниці” доводиться до відома громадян, депутатів і посадових осіб виконавчого комітету і апарату ради.

З цією метою текст Положення:

- оприлюднюється через місцеві засоби масової інформації;

- розміщується на і нтернет-сторінці ради та її виконкому;

29. Секретаріат міської ради веде реєстр місцевих ініціатив, зборів та громадських слухань, в який заноситься: питання, що ставиться шляхом місцевої ініціативи; список учасників ініціативної групи із даними, що подаються при її легалізації; прийняте рішення з питання місцевої ініціативи; перелік органів і посадових осіб, яким направлено рішення щодо місцевої ініціативи та інші дані.

30. Питання, щодо місцевих ініціатив, не врегульовані цим положенням, врегульовуються відповідно до чинного законодавства України.

31. На це Тимчасове положення поширюється дія Закону України “Про звернення громадян”.


Рішення 10-ої сесії 4 скликання Вінницької міської ради
від 31.03.2003 року №27274

^