Звітування про виконання місцевих бюджетів

Звітування про виконання місцевих бюджетів
Главная - Аналитика, законопроекты - Аналитика - Місцеве самоврядування в Україні - Звітування про виконання місцевих бюджетів

 Звітування про виконання місцевих бюджетів

Відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу звіт про виконання місцевого бюджету подається до відповідної ради Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної ради чи міським, селищним, сільським головою (у разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.

Попередньо звіт схвалюється рішенням виконавчого органу відповідної ради. Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів бюджету Автономної Республіки Крим) чи комісією з питань бюджету відповідної ради. Після розгляду показників виконання місцевого бюджету профільними комісіями та спільного засідання бюджетної комісії проект рішення виноситься на розгляд сесії відповідної ради. Відповідні ради затверджують звіт про виконання місцевого бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

Квартальний та річний звіти про виконання місцевого бюджету подаються до Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідної ради Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом відповідної ради чи міським, селищним, сільським головою (у разі якщо відповідні виконавчі органи не створені) у двомісячний термін після завершення відповідного бюджетного періоду.

Перевірка звіту здійснюється Рахунковою палатою Верховною Радою Автономної Республіки Крим (щодо використання органами виконавчої влади коштів бюджету Автономної Республіки Крим) чи комісією з питань бюджету відповідної ради, після чого відповідні ради затверджують звіт про виконання бюджету або приймають інше рішення з цього приводу.

 • Структура, періодичність та терміни подання

Структура, періодичність та терміни подання звітності про виконання місцевих бюджетів визначаються Державним казначейством України відповідно до вимог, встановлених для подання звітності про виконання Державного бюджету України в статтях 58-61 Бюджетного кодексу.

Звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти складають територіальні органи Державного казначейства України за правилами та формами, встановленими Державним казначейством за погодженням з Міністерством фінансів України та Рахунковою палатою. Зведені показники звітів про виконання бюджетів одночасно передаються територіальними органами Державного казначейства України відповідно Міністерству фінансів України, фінансовим органам місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних рад на умовах положень статей 58-61 Бюджетного кодексу (пункт 2 статті 80).

Стаття 58 містить загальні вимоги до надання звітності:

 1. зведення, складання та надання звітності про виконання місцевих бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України;
 2. розпорядники бюджетних коштів відповідно до єдиної методології звітності складають та подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими законодавством України;
 3. єдині форми звітності про виконання місцевого бюджету встановлюються Державним казначейством України за погодженням з Міністерством фінансів України;
 4. звітність про виконання місцевих бюджетів є оперативною, місячною, квартальною та річною.

Стаття 59 визначає, що місячна звітність про виконання місцевих бюджетів подається Державним казначейством України відповідним місцевим фінансовим органам у терміни:

 1. місячна звітність про виконання місцевого бюджету не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним;
 2. зведені показники звітів про виконання бюджетів, інформація про виконання захищених статей місцевого бюджету, про використання коштів з резервного фонду надається Державним казначейством України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним. Звіт про бюджетну заборгованість надається не пізніше 15 числа другого місяця, наступного за звітним.

Статтею 60 визначаються складові частини квартального звіту про виконання місцевих бюджетів:

 1. звіт про фінансовий стан (баланс) місцевого бюджету;
 2. звіт про рух грошових коштів;
 3. звіт про виконання місцевого бюджету;
 4. інформація про стан боргу Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування;
 5. зведені показники звітів про виконання бюджетів;
 6. звіт про кредити та операції, що стосуються гарантійних зобов’язань.

Органи стягнення відповідно до пункту 3 статті 80 Бюджетного кодексу надають місцевим фінансовим органам такі звіти:

 1. місячний звіт про фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів до бюджету, місячний звіт про податкову заборгованість, включаючи суми недоїмки та переплат (у галузевому і територіальному розрізі, а також у розрізі джерел доходів та форм власності), не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним;
 2. квартальний звіт про втрати доходів внаслідок податкових пільг, а також про суми реструктуризованої та списаної податкової заборгованості (у галузевому і територіальному розрізі, а також у розрізі джерел доходів та форм власності) і суми відстрочених та розстрочених платежів не пізніше 35 днів після закінчення кварталу.

Стаття 61 Бюджетного кодексу визначає структуру річного звіту про виконання місцевих бюджетів, зокрема:

 1. звіт про фінансовий стан (баланс) місцевого бюджету;
 2. звіт про виконання місцевого бюджету;
 3. звіт про рух грошових коштів;
 4. інформація про виконання захищених статей видатків місцевого бюджету;
 5. звіт про бюджетну заборгованість;
 6. звіт про використання коштів з резервного фонду бюджету;
 7. інформація про стан боргу Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування;
 8. звіт про кредити та операції, що стосуються місцевих гарантій щодо виконання боргових зобов’язань;
 9. зведені показники звітів про виконання бюджетів;
 10. інформація про виконання місцевих бюджетів;
 11. інша необхідна інформація для пояснення звіту, обсяг і форму якої визначає Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідна місцева рада.

Відповідно до Інструкції, затвердженої наказом Державного казначейства головні розпорядники бюджетних коштів, установи, організації, які отримують кошти місцевого бюджету, подають місячний звіт про виконання кошторисів у 2006 році за формами:

"Звіт про заборгованість бюджетних установ" (№7м);

"Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" (№7м.1).

Розпорядники бюджетних коштів складають та подають місячні фінансові звіти до установ вищого рівня в обсязі, установленому останніми.

Бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у 2006 році складають такі форми квартальної звітності:

"Баланс" (№1);

"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (№2м);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (№4-1м);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (№4-2м);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (№4-3м);

"Звіт про заборгованість бюджетних установ" (№7м);

"Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" (№7м.1).

При казначейській формі виконання кошторисів місячні фінансові звіти перевіряються і візуються органами Державного казначейства України (в яких відкриті реєстраційні рахунки установи) на відповідність даних казначейського обліку з поставленням підпису, печатки або штампа.

Органи Державного казначейства України та розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за достовірність даних у формах фінансової звітності та їх відповідність даним органів Державного казначейства України.

Порядок подання фінансової звітності Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. №419, згідно з яким розпорядники та одержувачі коштів місцевих бюджетів подають фінансову звітність органам Державного казначейства та місцевим фінансовим органам.

Розпорядники бюджетних коштів разом з річною фінансовою звітністю подають аудиторський звіт з висновком щодо її достовірності, складений органом державної контрольно-ревізійної служби.

Датою подання фінансової звітності для установи вважається день фактичної її передачі за належністю, а у разі надсилання її поштою   — дата одержання адресатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв’язку, що обслуговує адресата.

Місячна звітність подається розпорядниками та одержувачами коштів місцевих бюджетів не пізніше ніж 5 числа наступного за звітним місяця, квартальна   — не пізніше ніж 15 числа наступного за звітним кварталом місяця, а річна фінансова звітність   — не пізніше ніж 22 січня наступного за звітним року.

Розпорядники та одержувачі коштів державного і місцевих бюджетів подають місячну, квартальну та річну фінансову звітність за встановленими графіками органам Державного казначейства за місцем обслуговування.

Фінансова звітність розпорядниками та одержувачами коштів місцевого бюджет у подається розпорядникам вищого рівня з відміткою органів Державного казначейства про її відповідність даним обліку про виконання бюджетів.

Органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління майном підприємств комунальної власності, подають зведену фінансову звітність про використання бюджетних коштів відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, та щороку не пізніше 25 лютого наступного за звітним року.

Органи місцевого самоврядування подають зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо всіх підприємств комунальної власності, а також зведену фінансову звітність про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів щодо господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у комунальній власності, відповідним місцевим органам виконавчої влади щокварталу не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу та щороку не пізніше 10 березня наступного за звітним року. У разі коли дата подання звітності випадає на неробочий день, термін подання переноситься на перший після вихідного робочий день.

Перед складанням річної фінансової звітності обов’язкове проведення інвентаризації активів та зобов’язань бюджетної установи та підприємства .

 

Питання для самоконтролю та самоперевірки

 1. Які існують види бюджетного контролю, в чому їх суть?
 2. Хто здійснює і що повинен забезпечувати внутрішній контроль?
 3. Який порядок звітування про виконання місцевих бюджетів?
 4. Які державні органи мають право здійснювати зовнішній контроль фінансової діяльності бюджетних установ?
 5. Організація аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ.
 6. Що таке бюджетний процес?
 7. Що таке борг місцевого самоврядування?
 8. У яких випадках держава несе відповідальність по зобов’язаннях за запозиченнями до місцевих бюджетів?
 9. За якими напрямками класифікується плата за землю?
 10. Назвіть характерну відмінність захищених статей видатків бюджету.
 11. Ким визначаються єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових операцій?
 12. У якому порядку заносяться на рахунки усі надходження та витрати бюджету?
 13. Що є підставою для затвердження кошторисів?
 14. Назвіть основні групи, з яких складаються доходи бюджету.
 15. Коли розпорядник приймає рішення про оплату товарів, робіт та послуг?
 16. Що визначає кошторис бюджетної установи?
 17. Хто відповідає за організацію ефективної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю установи?
 18. Що передбачає казначейська форма обслуговування місцевих бюджетів?
 19. Вкажіть, у яких випадках можуть вноситися зміни до рішення про місцевий бюджет?
 20. У яких межах здійснюються платежі за рахунок спеціального фонду місцевого бюджету?
 21. Чи залежать витрати на погашення зобов’язань із боргу від обсягу коштів, передбачених на цю мету в рішенні про місцевий бюджет?
 22. На підставі чого надаються субвенції на виконання інвестиційних проектів з місцевих бюджетів?
 23. Хто може призупиняти бюджетні асигнування?
 24. У який термін може бути оскаржене рішення про накладення стягнення за бюджетне правопорушення?
 25. Назвіть учасників бюджетного процесу.
^