Голова територіальної громади в організаційній основі самоврядування

Голова територіальної громади в організаційній основі самоврядування
Главная - Аналитика, законопроекты - Аналитика - Місцеве самоврядування в Україні - Голова територіальної громади в організаційній основі самоврядування

Голова територіальної громади в організаційній основі самоврядування

Мета теми: розкрити місце головної посадової особи територіальної громади в організаційній системі місцевого самоврядування

Завдання теми:

 • розглянути статус головної посадової особи територіальної громади;
 • проаналізувати повноваження голів територіальних громад;
 • розкрити права та гарантії діяльності голів територіальних громад

Навчальні результати теми:
Після вивчення теми слухачі повинні вміти:

 1. визначати місце головних посадових осіб територіальних громад в системі місцевого самоврядування;
 2. розуміти статус головних посадових осіб територіальних громад;
 3. аналізувати ефективність здійснення головними посадовими особами територіальних громад своїх повноважень.

Структура теми:
1.3.1. Публічно-правовий статус голови територіальної громади
1.3.2. Порядок обрання голови територіальної громади
1.3.3. Повноваження сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради
1.3.4. Права та обов’язки голови територіальної громади
1.3.5. Гарантії діяльності голови територіальної громади

 

1.3.1. Публічно-правовий статус голови територіальної громади
В сучасних умовах управління на рівні поселень усе більше набуває персоніфікованого характеру. У період переходу від однієї парадигми управління на місцевому рівні до іншої особливо зростає роль лідерів, до яких належить головна посадова особа територіальної громади — її голова. Голова поєднує в собі аспекти як формального, так і й неформального лідера, тому що, з одного боку, ця посадова особа наділяється значними адміністративними повноваженнями щодо підлеглих, а з іншого — обирається територіальною громадою.
Голова у рамках місцевого самоврядування є особою, якій місцеве співтовариство довіряє прийняття рішень, найбільш значимих з точки зору загальних інтересів. Це головна сторона лідерства, у якій розкривається здатність лідера скріплювати територіальну громаду для досягнення загальної мети, регулювати цілий ряд взаємовідносин у ній, відстоювати загальногромадівські інтереси перед іншими територіальними колективами і державою, кардинально впливати на формування загальних цінностей тощо. Отже, голова — вища посадова особа місцевого самоврядування, яка наділена громадою повноваженнями по здійсненню представницьких, виконавчих і контрольних функцій самоврядування.

 

Відповідно до Закону України „Про службу в органах самоврядування” голови територіальних громад належать до наступних категорій посад:

 

 • перша категорія — посада Київського міського голови;
 • друга категорія — посади Сімферопольського міського голови, міських (міст — обласних центрів) голів;
 • третя категорія — посади міських голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення, крім міст — обласних центрів);
 • четверта категорія — посади міських (міст районного значення) голів, селищних і сільських голів.

 

1.3.2. Порядок обрання голови територіальної громади

Вибори сільських, селищних, міських голів проводяться за мажоритарною виборчою системою відносної більшості в єдиному одномандатному окрузі, межі якого збігаються з межами відповідної територіальної громади. Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки (проектом закону України щодо внесення змін до Конституції України передбачається збільшити термін мандата голови до 5 років. На травень 2007 р. зазначений закон не прийнятий) в порядку, визначеному законом „Про вибори депутатів Верховної Ради України Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” №1667-ІV і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Сільським, селищним, міським головою може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг вісімнадцяти років та має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України.

Кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови можуть висувати зареєстровані у встановленому законом порядку обласні, міські, районні, районні у містах організації політичних партій або виборчі блоки відповідних організацій політичних партій за умови, що ці партії зареєстровані в установленому законом порядку не пізніш як за рік до виборів. Громадянин України, який має право бути обраним сільським, селищним, міським головою, може самовисуватися кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови шляхом подання заяви до відповідної територіальної комісії з зазначенням округу, в якому громадянин має бажання балотуватися на місцевих виборах.

Чи може висунути обласна партійна організація кандидата на посаду голови територіальної громади міста — обласного центру?

 

Однією з умов реєстрації кандидатом на посаду кандидатів на посаду голови територіальної громади є збір підписів. При цьому забороняється збирати підписи на підприємствах, в установах та організаціях. Участь посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування у збиранні підписів виборців на підтримку виборчих списків кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією партії (блоком), а також на підтримку кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови забороняється.

Сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
Кандидат на посаду голови володіє значними гарантіями своєї діяльності, у тому числі можливостями засновувати виборчий фонд.

 

1.3.3. Повноваження сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті ради

Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень. При вступі на посаду голова зачитує присягу.

 

Стаття 11. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування

 

Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу такого змісту: „Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки”.
Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається за місцем її роботи. Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці.
Новообрані сільські, селищні, міські голови, голови рад складають Присягу на сесії відповідної ради.

Про службу в органах місцевого самоврядування / Закон України 2493-ІІ

 

Міський голова має всю повноту повноважень по керівництву виконавчими органами ради, по здійсненню контролю, за винятком повноважень, віднесених законодавством до компетенції міської ради.
Здійснюючи функції міського самоврядування, міський голова, зокрема:

 1. забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;
  1. організує в межах, визначених Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету. Голова за посадою очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях. У деяких випадках, передбачених законом, голова одноособово здійснює повноваження виконавчого комітету ради (у випадку, коли кількість населення у поселенні складає менш ніж 500 осіб). Голова координує та контролює діяльність управлінь, відділів, інших виконавчих органів ради, забезпечує їх взаємодію з виконкомом;
  2. підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
  3. вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
  4. вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;
  5. вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
  6. здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;
  7. скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради. У разі потреби голова може доручити проведення засідань ради секретарю ради;
  8. забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання;
  9. оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання. Затверджені радою програми соціально-економічного та культурного розвитку, цільові програми з інших питань місцевого самоврядування, а також місцевий бюджет оприлюднюються головою у місцевих засобах масової інформації. Звіт про виконання цих програм та місцевого бюджету голова представляє на розгляд ради, звіт виголошується на пленарному засіданні ради. У разі необхідності голова дає пояснення щодо змісту звіту та відповідає на питання депутатів. Звіт про виконання цих програм та місцевого бюджету голова оприлюднює в засобах масової інформації; не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу органів місцевого самоврядування, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців;
  10. призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад. З вступом на посаду голова вирішує питання про припинення строкових трудових договорів зі співробітниками виконавчих органів ради попереднього скликання та здійснює заходи для заповнення вакантних посад у виконавчих органах ради. Як правило, голова проводить необхідні консультації з депутатськими групами щодо призначення керівників відділів та управлінь. Такі консультації мають дорадче значення і обов’язкової сили не мають;
  11. скликає загальні збори громадян за місцем проживання;
  12. забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповідної ради, її виконавчого комітету;
  13. є розпорядником бюджетних, бюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою. Відповідні рахунки в установах банків відкриває голова. Протягом бюджетного року голова здійснює цільове використання цих коштів у межах та відповідно до призначення, визначених рішеннями ради. На вимогу ради голова повинен надати звіт про використання зазначених коштів;
  14. представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства. Для здійснення цього права голова може безперешкодно відвідувати на відповідній території органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші установи та організації, а також користується правом невідкладного прийому їх керівниками, посадовими та службовими особами;
  15. звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її органів;
  16. укладає від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради;
  17. веде особистий прийом громадян, тобто голова повинен визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.
  18. забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;
  19. здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;
  20. видає розпорядження у межах своїх повноважень. Розпорядження голови є ненормативними правовими актами, які видаються в одноособовому порядку для оперативного вирішення питань, віднесених до повноважень голови та конкретизації порядку застосування норм чинного законодавства на території територіальної громади. Акти голови є обов’язковими на відповідній території місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян, іншими юридичними особами, їх керівними органами та посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Голова володіє тими самими гарантіями статусу, що й будь-який депутат місцевої ради. Зокрема, голова повинен підтримувати зв’язок з територіальною громадою, трудовими колективами і громадськими організаціями, які висунули його кандидатом на посаду голови, а також колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території. Голова зобов’язаний брати участь у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади; вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, виконувати доручення виборців.

 

1.3.4. Права та обов’язки голови територіальної громади

Як представник територіальної громади голова володіє певними обов’язками у своєму виборчому окрузі, яким є вся відповідна громада. Зокрема, він має право:

 1. офіційно представляти інтереси територіальної громади в місцевих органах виконавчої влади, відповідних органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях незалежно від форми власності з питань, що належать до відання органів місцевого самоврядування відповідного рівня;
  1. порушувати перед органами і організаціями та їх посадовими особами, а також керівниками правоохоронних та контролюючих органів питання, що зачіпають інтереси територіальної громади та вимагати їх вирішення;
  2. доступу до засобів масової інформації комунальної форми власності з метою оприлюднення результатів власної діяльності.

Голова територіальної громади, фактично, як і будь-який депутат, має право на:
1) звернення, запит та запитання;
2) на невідкладний прийом;
3) вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.
4) порушувати питання про перевірку діяльності підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності
5) приймати участь в роботі інших органів місцевого самоврядування

Як посадова особа голова має додаткові права, у тому числі призупиняти рішення виконавчого комітету з наступним поданням на розгляд ради та рішення ради з вимогою переголосування 2/3 голосів.

 

1.3.5. Гарантії діяльності голови територіальної громади

На сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

Зокрема, існує спеціальний порядок притягнення до відповідальності голову територіальної громади

 

Стаття 31. Порядок вирішення питання про притягнення депутата місцевої ради до кримінальної відповідальності

 

 1. Кримінальна справа стосовно депутата місцевої ради може бути порушена судом або прокурором.
 2. Запобіжний захід щодо депутата місцевої ради у вигляді підписки про невиїзд або взяття під варту може застосовуватися виключно судом.
 3. Про порушення кримінальної справи і застосування запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд або взяття під варту стосовно депутата місцевої ради повідомляється відповідна місцева рада.

Про статус депутатів місцевих рад №93-ІV

 

Відповідна рада на період працевлаштування, але не більше ніж впродовж трьох місяців, забезпечує за рахунок коштів місцевого бюджету колишньому голові виплату заробітної плати, яку він одержував, перебуваючи на посаді голови. Час перебування на посаді голови зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби), а також стажу роботи за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на посаду. До загального і безперервного стажу роботи (служби) за спеціальністю, за якою голова працював до звільнення його від виробничих або службових обов’язків, зараховується і той час, коли колишній голова тимчасово не працював у зв’язку з неможливістю надати йому попередню або рівноцінну роботу (посаду), але не більше ніж впродовж трьох місяців.

Голова, який є військовослужбовцем, атестованим працівником органів внутрішніх справ, СБУ, прикомандировується до виконавчого комітету ради з залишенням на військовій службі, службі у СБУ, МВС. Після закінчення повноважень він направляється у розпорядження відповідного відомства для подальшого проходження служби на попередній, або, за його згодою, на іншій, не нижчій, ніж попередня, посаді.
Голова на час виконання своїх обов’язків звільняється від призову на військову або альтернативну службу, а також від призову на військові збори.

Голова повинен одержувати заробітну плату, розмір якої має забезпечувати достатній життєвий рівень. Оплата праці голови здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету у межах, визначених відповідною місцевою радою відповідно до умов оплати відповідних категорій посад державних службовців. Заробітна плата складається з окладу, премій, надбавки тощо.

Розгляньте модель місцевого самоврядування на рівні міста, наведену в темі 1.2., та визначте роль голови

^