Виконавчі органи місцевого самоврядування та апарат в організаційній основі самоврядування

Виконавчі органи місцевого самоврядування та апарат в організаційній основі самоврядування
Главная - Аналитика, законопроекты - Аналитика - Місцеве самоврядування в Україні - Виконавчі органи місцевого самоврядування та апарат в організаційній основі самоврядування

 Виконавчі органи місцевого самоврядування та апарат в організаційній основі самоврядування

Мета теми: розкрити місце апарату та виконавчих органів в системі місцевого самоврядування


Завдання теми:
 1. здійснити огляд видів виконавчих органів місцевого самоврядування
 2. надати знання з основних форм діяльності апарату та виконавчих органів місцевого самоврядування
 3. розкрити повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування
 4. дати загальну характеристику служби в органах місцевого самоврядування.

Навчальні результати теми:
Після вивчення теми слухачі повинні вміти:

 1. визначати місце апарату та виконавчих органів в системі органів та посадових осіб місцевого самоврядування
 2. відрізняти власні та делеговані повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування
 3. будувати структуру виконавчих органів місцевих рад відповідно до їх повноважень
 4. організовувати діяльність апарату та виконавчих органів місцевих рад відповідно до законодавства
 5. аналізувати правовий статус службовців органів місцевого самоврядування.

Структура теми:
1.4.1. Публічно-правовий статус апарату та виконавчих органів у системі місцевого самоврядування та їх типологія
1.4.2. Порядок формування, організація роботи та загальні повноваження виконавчого комітету
1.4.3. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради
1.4.4. Повноваження виконавчих органів місцевих рад

 

1.4.1. Публічно-правовий статус виконавчих органів в системі місцевого самоврядування та їх типологія

Одним з елементів системи управління поселеннями, значення якого постійно підвищується, є виконавчі органи рад та структури апарату, що відповідальні за повсякденне управління, підготовку та реалізацію рішень представницьких органів місцевого самоврядування, розпоряджень голови територіальної громади. До зазначених структур належать як виконавчий орган загальної компетенції (виконавчий комітет ради), так і органи галузевої, спеціальної, територіальної компетенції (управління, відділи, департаменти, комісії, районні адміністрації тощо), а також структурні підрозділи апарату.

Можна говорити про кілька факторів, що обумовлюють існування виконавчих органів місцевого самоврядування та допоміжного апарату управління. Під політичними факторами розуміють здійснення принципу поділу влади на місцевому рівні. Хоча цей політичний принцип і не так яскраво виражений, як на державному рівні, проте місцеве самоврядування припускає організаційну відокремленість виконавчих органів від представницьких.

Під соціально-економічними підставами розуміють об’єктивно існуючий поділ праці з управління суспільством і зумовлювані цим поділом праці наслідки і фактори, що мають першорядне значення для виділення виконавчих органів. Навіть в умовах сформованого місцевого самоврядування (тим більше, в умовах наявності лише окремих елементів самоврядування, що є в Україні), значна частина населення не має можливості безпосередньо і повсякденно виконувати більшість управлінських функцій, не відволікаючись від основної роботи. Специфіка багатьох функцій управління вимагає безперервності їх виконання, а також особливої кваліфікації і підготовки кадрів.

Із соціально-економічними передумовами тісно пов’язані функціональні підстави існування самостійного апарата управління. Певне значення тут має характеристика місцевого самоврядування як працюючої корпорації. Територіальні громади, представлені радами, не можуть функціонувати як елементи управління без підзвітного і підлеглого їм виконавчого апарату. Крім вирішення головних, вузлових питань розвитку поселень, існує ряд важливих функцій у системі місцевого самоврядування, які не можуть здійснюватися громадами і радами безпосередньо, для їх виконання і діє спеціальний апарат. На його долю припадає вирішення спеціалізованих техніко-економічних, оперативних, науково-дослідних, організаційно-методичних питань і функцій, а також врахування специфіки управління всіма сферами місцевого господарства, що ускладнюються.
Існування спеціального виконавчого апарата має й свої організаційні підстави. Адже ради з організаційної точки зору недостатньо пристосовані до виконання виконавчо-розпорядницьких функцій і тому створюють спеціальний виконавчий апарат. Специфіка місцевого самоврядування вимагає постійного функціонування виконавчих органів, застосування ними методів оперативного розпорядництва, що забезпечують нормальну, безперебійну роботу підвідомчих структур і організацій.

Таким чином, існує ряд передумов і підстав, що обумовлюють необхідність існування спеціального апарату управління в рамках місцевого самоврядування, головним завданням якого є поточне й оперативне керівництво місцевим розвитком, виконання спеціалізованих управлінських функцій.

Статус виконавчих органів місцевого самоврядування зафіксований у Законі України “Про місцеве самоврядування”. Дані органи багато в чому перейняли окремі риси виконкомів місцевих рад, що функціонували раніше. Водночас, сучасні виконавчі органи володіють самостійними, властивими тільки їм рисами, що відбивають у тому числі їх політичний статус у системі місцевого самоврядування. Якщо за “радянської” моделі місцевого управління ці органи характеризувалися як частина представницького органу, що здійснюють при цьому функції управління, то в даний час це переважно відокремлені організаційно і функціонально органи. Крім того, якщо за радянських часів формувався єдиний виконавчий орган місцевих рад — виконком, до якого й входили відділи та управління, то в системі місцевого самоврядування, що розвивається в Україні, може бути сформована значна кількість виконавчих органів рад, лише одним з яких може бути виконком.

Виконавчі та розпорядницькі органи місцевого самоврядування, а також їх апарат достатньо різноманітні і їх можна класифікувати наступним чином.

За суб’єктом формування:

а) утворені радою (виконком, управління, відділи, департаменти);

б) утворені виконкомом (комісії, ради);

в) утворені головою (ради, служби голови).

Здійсніть аналіз виконавчих органів ради та структур апарату Вашого поселення за суб’єктом їх формування

 

За способом формування:

а) утворені з затвердженням персонального складу

 1. за поданням голови (виконавчий комітет);
  1. за поданням громадських організацій (виборча комісія).

б) утворені без затвердження персонального складу (управління, відділи);

в) утворені на основі кооптації за встановленими нормами (комісії).

Здійсніть аналіз виконавчих органів ради та структур апарату Вашого поселення за способом їх формування

 

За призначенням:

а) органи загального призначення (виконком, районна адміністрація);

б) органи спеціального призначення (управління, відділи).

Здійсніть аналіз виконавчих органів ради та структур апарату Вашого поселення за призначенням

 

За функціями:

а) галузеві (управління транспорту);

б) функціональні (управління фінансів);

в) допоміжні (відділ організаційної роботи);

г) територіальні (районна адміністрація).

 

Здійсніть аналіз виконавчих органів ради та структур апарату Вашого поселення за виконуваними функціями

 

За способом прийняття рішень:

а) колегіальні (комісія, комітет, виконком);

б) єдиноначальні (управління, відділи).

Здійсніть аналіз виконавчих органів ради та структур апарату Вашого поселення за способом прийняття рішень

 

1.4.2. Порядок формування, організація роботи та загальні повноваження виконавчого комітету
Відповідно до чинних норм виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті ради (у разі її створення) є виконавчий комітет ради, що утворюється на термін її повноважень. Після закінчення повноважень ради і голови територіальної громади виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконкому.
Утворення виконавчого комітету ради, визначення його кількісного складу, затвердження його персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск Законом віднесено до виключної компетенції сільських, селищних, міських, районних у місті (у разі їх створення) рад. Тобто ці питання вирішуються виключно на пленарних засіданнях відповідної ради. Персональний склад затверджується радою за пропозицією голови територіальної громади (голови районної у місті ради у разі її створення). Враховуючи важливість цього питання, утворення виконавчого комітету, затвердження його персонального складу, як правило, відбувається на першій сесії відповідної ради.

Чи може виконавчий комітет бути сформований одноосібно головою територіальної громади?

 

У сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому випадку функції виконавчого органу ради (крім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова одноособово.

Оскільки утворення виконавчого комітету ради, а також визначення його чисельності та затвердження персонального складу є виключною компетенцією відповідної ради, то Закон наводить також перелік посадових осіб, які обов’язково повинні входити до складу виконавчого комітету. Закон визначає, що до складу виконавчого комітету відповідної ради входять голова територіальної громади (голова районної у місті ради), який головує на засіданні виконкому, заступник (заступники) голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету, а також керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради. Крім зазначених осіб Закон передбачає можливість затвердження у складі виконавчого комітету інших осіб за пропозицією відповідного голови. Членом виконавчого комітету не можуть бути депутати відповідної ради (крім секретаря ради).

У Законі закріплено положення про те, що до складу виконавчого комітету ради входить також за посадою секретар відповідної ради. У виконавчому комітеті сільської ради функції керуючого справами за рішенням ради може здійснювати секретар сільської ради.

У Законі закріплені гарантії діяльності осіб, які входять до складу виконавчого комітету і працюють не на постійній основі: на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків. При цьому їм відшкодовується середній заробіток за основним місцем роботи, відшкодовуються також інші витрати, які пов’язані з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

На членів виконавчого комітету відповідної ради, які працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені для голови поселення. Вони не можуть бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. Таким чином, на членів виконавчого комітету відповідної ради, які працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги Закону “Про боротьбу з корупцією”.

Зробіть аналіз витрат місцевого бюджету Вашого поселення на здійснення управлінських функцій за останні 5 років

 

Будучи органом, що володіє загальною компетенцією, виконком місцевої ради покликаний очолювати всю систему виконавчих органів місцевого самоврядування, забезпечувати їхню узгоджену діяльність. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Виконком може розглядати та вирішувати будь-які питання, як самоврядні так і делеговані, віднесені ст. 27–41 Закону України “Про місцеве самоврядування” до відання виконавчих органів ради. У ст. 52 Закону закріплено також повноваження загальної компетенції виконавчого комітету ради, оскільки рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між і виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою в межах повноважень, наданих виконавчим органам рад. Серед них:

 1. виконком попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;
 2. координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;
 3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Основною формою роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради є його засідання. Засідання виконавчого комітету скликаються відповідно сільським, селищним, міським головою (головою районної у місті ради), а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції — заступником сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (районної у місті ради — заступником голови ради) в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. На засіданнях виконавчого комітету мають право бути присутніми депутати, що обрані у відповідному поселенні.

Інші питання роботи виконавчого комітету місцевої ради регулюються їхніми регламентами. Організація роботи виконавчого комітету покладається на його апарат, яким керує керуючий справами (секретар ради у невеликих поселеннях). Виконавчий комітет є юридичною особою.

 

1.4.3. Відділи, управління та інші виконавчі органи ради

Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Відділи, управління та інші виконавчі органи ради є підзвітними і підконтрольними раді, яка їх утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному, міському голові, голові районної у місті ради.
Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради призначаються на посаду і звільняються з посади сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради одноособово, а у випадках, передбачених законом, — за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою. Організація внутрішньої роботи управління, відділу та інших виконавчих органів ради здійснюється відповідно до їх регламентів.

 

1.4.4. Повноваження виконавчих органів місцевих рад
Повноваження виконавчих органів місцевих рад визначаються у главі 3 розділу 2 Закону України „Про місцеве самоврядування”, а також у численних галузевих законах. Структурно вони поділяються на власні повноваження та делеговані від держави. В АРК у виконавчих органів можуть бути також делеговані повноваження АРК. До повноважень виконавчих органів рад належать:

 

1) Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території належить до власних чи до делегованих повноважень виконавчих органів місцевих рад?

 

2) Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

Здійснення контролю за цінами та тарифами належить до власних чи до делегованих повноважень виконавчих органів місцевих рад?

 

3) Повноваження щодо управління комунальною власністю

Чи належить до компетенції виконавчих органів місцевих рад питання погодження кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності?

 

4) Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку

До якого виду повноважень (власних або делегованих) виконавчих органів місцевих рад належить здійснення контролю за законодавством щодо захисту прав споживачів?

 

5) Повноваження у галузі будівництва

Чи належить до компетенції виконавчих органів місцевих рад видача забудовникам архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд?

 

6) Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту

Чи належить до компетенції виконавчих органів місцевих рад організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх?

 

7) Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Справляння плати за землю належить до власної чи делегованої компетенції виконавчих органів місцевих рад?

 

8) Повноваження у сфері соціального захисту населення

Чи здійснюють виконавчі органи місцевого самоврядування контроль за здійсненням законодавства у сфері охорони праці?

 

9) Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Чи здійснюють виконавчі органи місцевого самоврядування організацію прибережної торгівлі?

 

10) Повноваження в галузі оборонної роботи

Якими власними повноваженнями щодо оборонної роботи володіють виконавчі органи місцевих рад?

 

11) Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою

Якими повноваженнями щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою володіють виконавчі органи місцевих рад?

 

12) Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

Чи можуть виконавчі органи міст рад районного значення вносити пропозиції щодо утворення місцевої міліції?

 

13) Повноваження щодо відзначення державними нагородами України

Які повноваження виконавчих органів місцевих рад щодо відзначення державними нагородами України?

 

Розгляньте модель місцевого самоврядування на рівні міста, наведену в темі 1.2., та визначте роль виконавчих органів

Документы
Документы раздела "Аналитика, законопроекты"
^