Положення про органи місцевого самоврядування як складова регламентування їх діяльності

Положення про органи місцевого самоврядування як складова регламентування їх діяльності
Главная - Аналитика, законопроекты - Аналитика - Місцеве самоврядування в Україні - Положення про органи місцевого самоврядування як складова регламентування їх діяльності

 Положення про органи місцевого самоврядування як складова регламентування їх діяльності

Мета теми: розкрити сутність юридичного оформлення статусу та діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Завдання теми:

 1. проаналізувати особливості юридичного оформлення статусу представницьких органів місцевого самоврядування;
  1. проаналізувати особливості юридичного оформлення статусу представницьких органів місцевого самоврядування;
  2. проаналізувати особливості юридичного оформлення діяльності посадових осіб місцевого самоврядування.

Навчальні результати теми:

Після вивчення теми слухачі повинні вміти:

 1. розробляти проекти положень представницьких органів місцевого самоврядування;
 2. розробляти проекти положень представницьких органів місцевого самоврядування;
 3. розробляти посадові інструкції службовців органів місцевого самоврядування.

 

2.3.1. Загальні засади юридичного оформлення статусу та діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Відповідно до законодавства України, правовий статус органів місцевого самоврядування закріплюється у відповідних положеннях. Лише після державної реєстрації органу місцевого самоврядування він набуває статусу юридичної особи. Умовою державної реєстрації є конституюючий документ (установчий акт, положення, статут).
Положення є документом, що визначає місце органу місцевого самоврядування в системі самоврядування поселення, його конкретні завдання та обов’язки, права та відповідальність, організаційно-правовий статус, права, обов’язки та відповідальність його керівника. Підготовка та періодичне уточнення положень органу місцевого самоврядування мають забезпечувати раціональний розподіл та необхідну кооперацію діяльності органів місцевого самоврядування.

Положення органів місцевого самоврядування затверджуються представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування. У положенні мають бути чітко окреслені місце та роль органу місцевого самоврядування в системі самоврядування, межі його повноважень та відповідальності.

Виходячи з цих вимог, рекомендується така структура положення:

 1. загальна частина;
  1. завдання та обов’язки;
  2. функції;
  3. права;
  4. керівництво;
  5. відповідальність;
  6. матеріально-фінансові засади діяльності.

У правому куті першої сторінки інструкції розташовується слово „Затверджено”, підпис керівника про її затвердження, вказуються посада, ініціали та прізвище керівника, а також дата затвердження. У заголовку положення наводиться повна назва структурного підрозділу.

Загальна частина Положення визначає:

 1. основну мету діяльності органу;
 2. порядок формування та ліквідації;
 3. підпорядкованість органу;
 4. наявність підпорядкованих структур;
 5. юридичну адресу;
 6. перелік основних актів законодавства, інших матеріалів, якими керується орган.

Розділ „Завдання та обов’язки” характеризує зміст діяльності органу місцевого самоврядування. У ньому визначаються:

 1. відносно самостійні ділянки роботи;
 2. перелік видів робіт, з яких складаються функції, що виконуються. При встановленні видів робіт слід визначати їх за організаційно-юридичними ознаками (керує, затверджує, здійснює, організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь, готує тощо).

У розділі „Права” визначаються засоби, за допомогою яких орган має забезпечувати у процесі своєї діяльності виконання покладених на нього завдань та обов’язків. Наприклад, вносити пропозиції з відповідних питань, приймати певні рішення, узгоджувати проекти документів, отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від відповідних установ і підрозділів.

У розділі „Відповідальність” визначаються показники оцінки роботи органу.

У розділі „Керівництво” визначається статус, права та обов’язки керівника органу Положення належить переглядати у разі зміни законодавства або структури виконавчих органів самоврядування.

У Розділі „Матеріально-фінансові засади діяльності” закріплюється джерела фінансових ресурсів, види майна, що закріплюється за органом, тощо.

 

Проаналізуйте наведене Положення про управління земельних ресурсів Одеської міської ради та Положення про комісію Одеської міської ради (у додатку). Наскільки вони відповідають вимогам, що висуваються до відповідних положень? У зв’язку із цим проаналізуйте Положення про Ваш орган місцевого самоврядування

 

 

Затверджено
рішенням Одеської міської ради
№ 5069-IV від 23.12.2005 р.

Положення про Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради


1. Одеське міське управління земельних ресурсів Одеської міської ради (далі — управління) створено Одеською міською радою і є її виконавчим органом. Управління підзвітне та підконтрольне Одеській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету Одеської міської ради та Одеському міському голові.

2. Діяльність управління координує Одеська міська рада та її виконавчий комітет у межах власних та делегованих повноважень у сфері регулювання земельних відносин.

3. Управління в своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про землеустрій”, „Про оренду землі”, „Про плату за землю”, „Про державну експертизу землевпорядної документації”, „Про розмежування земель державної та комунальної власності”, „Про охорону земель”, „Про планування і забудову територій”, „Про основи містобудування” та іншими законами і нормативно-правовими актами, розпорядженнями Одеського міського голови, рішеннями Одеської міської ради та її виконавчого комітету, а також положенням про управління.

4. Основними завданнями управління є:

 • - забезпечення реалізації повноважень Одеської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до Земельного кодексу України та законів;
 • - забезпечення реалізації повноважень виконавчого комітету Одеської міської ради в сфері регулювання земельних відносин відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”;
 • - здійснення заходів щодо розвитку ринку земель міста;
 • - організація і ведення земельно-кадастрової документації;
 • - створення земельного кадастру міста Одеси;
 • - розроблення та супроводжування земельно-інформаційної системи міста Одеси;
 • - участь у розробленні та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста;
 • - здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства;
 • - забезпечення реалізації державної політики у сфері державної експертизи землевпорядної документації.

5. Управління відповідно до покладених на нього завдань і за дорученням міської ради та її виконавчого комітету здійснює наступні функції.

1) щодо виконання повноважень з вилучення (викупу) земельних ділянок, надання під забудову та для інших потреб земельних ділянок у користування, передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам:

 • - разом з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради надання інформації юридичним особам, зацікавленим у відведенні земельних ділянок, щодо можливих варіантів розміщення об’єктів відповідно до затвердженої містобудівної документації та документації із землеустрою;
 • - на підставі необхідних документів, матеріалів та розрахунків, що обґрунтовують необхідність відведення земельної ділянки або оформлення прав на неї, підготовка пропозицій (доповідні записки) за результатами розгляду заяв громадян та клопотань юридичних осіб щодо можливості вилучення, передачі у власність або надання в користування земельних ділянок;
 • - бере участь у роботі постійно діючої комісії міської ради з питань вибору земельних ділянок для розміщення об’єктів у м. Одесі;
 • - надання матеріалів на розгляд постійної комісії міської ради з будівництва, архітектури та земельних правовідносин щодо передачі у власність або надання в користування земельних ділянок;
 • - підготовка запитів до відповідних служб міста про можливість передачі у власність або надання в користування земельних ділянок громадянам та юридичним особам;
 • - координація, організація і здійснення землеустрою на території міста;
 • - видання доручень розробникам землевпорядної документації, які мають ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до закону;
 • - підготовка висновків про вилучення (викупу) та надання в установленому законом порядку земельних ділянок, що здійснюється органами місцевого самоврядування;
 • - перевірка документації з землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення;
 • - підготовка пропозицій (доповідні записки) на розгляд міськвиконкому про можливість підготовки проектів рішень;
 • - підготовка проектів рішень щодо надання дозволу фізичним та юридичним особам на розроблення документації з землеустрою;
 • - підготовка проектів рішень міської ради або її виконавчого комітету та подання на затвердження документації з землеустрою;
 • - підготовка проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету про скасування, відміну, внесення змін та доповнень до раніше прийнятих рішень;
 • - виступ замовником розроблення документації із землеустрою у разі реалізації прав на землю територіальною громадою, як суб’єкта права власності або права користування землею, а також у випадку викупу земельних ділянок для суспільних потреб;
 • - здійснення контролю за впровадженням заходів, передбачених документацією з землеустрою;
 • - інформація населення про вилучення (викуп), надання земельних ділянок;
 • - розгляд інших питань в галузі земельних відносин відповідно до законодавства;

2) перевірка, оформлення, реєстрація, підготовка документів, що посвідчують право оренди земельних ділянок, тощо:

 • - підготовка проектів договорів оренди землі на розгляд міської ради та її виконавчого комітету;
 • - підготовка угоди про розірвання договорів оренди землі;
 • - оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень міської ради;
 • - розрахунок ставок орендної плати за землю та її розміру;
 • - підготовка та підпис протоколів узгодження договірної орендної плати за землю;
 • - підготовка актів приймання-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі;
 • - підготовка договорів на дольову участь у землекористуванні та додаткові угоди до них;
 • - реєстрація фактів укладення міською радою договорів оренди землі;
 • - реєстрація договорів на дольову участь у землекористуванні та договорів купівлі-продажу земельних ділянок;
 • - підготовка податковим органам щомісячної звітності про укладені договори оренди землі та договори на дольову участь у землекористуванні;
 • - перевірка заповнення державних актів на право власності на земельні ділянки, державних актів на право постійного користування на земельні ділянки, що надаються для підпису міському голові на відповідність рішенням міської ради та документації із землеустрою;
 • - підготовка проектів рішень міської ради про продовження строків оренди земельних ділянок;

3) контроль за виконанням умов договорів оренди землі:

 • - організація та здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди землі та виконанням орендарями обов’язків відповідно до укладених договорів;
 • - здійснення контролю за надходженням коштів від орендної плати за землю;
 • - здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладення договорів оренди землі;
 • - підготовка відповідних актів про порушення орендарями умов договорів оренди землі та приписів щодо їх усунення;
 • - здійснення контролю за наявністю договорів оренди землі під будівлями та спорудами, по яких оформлено свідоцтво на право власності;

4) продаж земельних ділянок комунальної власності:

 • - на підставі необхідних документів, матеріалів та розрахунків, що додаються до заяв громадян та клопотань юридичних осіб підготовка пропозицій про можливість продажу земельних ділянок або про відмову в продажу, з зазначенням причин відмови;
 • - підготовка проектів рішень міської ради про продаж земельних ділянок юридичним особам;
 • - підготовка та оформлення договорів купівлі-продажу земельних ділянок;
 • - щомісячний звіт перед Одеським обласним головним управлінням земельних ресурсів про продаж земельних ділянок;
 • - контроль за надходженням коштів від продажу земельних ділянок;

5) продаж земельних ділянок (права оренди) на конкурентних засадах:

 • - організація проведення земельних торгів;
 • - разом з управлінням архітектури та містобудування Одеської міської ради формування переліку земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах;
 • - підготовка проектів рішень міської ради та її виконавчого комітету про затвердження переліку земельних ділянок, що підлягають продажу суб’єктам підприємницької діяльності під забудову на земельних торгах;
 • - створення конкурсної комісії з визначення юридичної особи у якості оператора, яка має відповідний дозвіл (ліцензію) на проведення земельних торгів;
 • - укладання з оператором договору на проведення земельних торгів;
 • - підготовка проектів рішень міської ради про продаж земельних ділянок (права оренди) на земельному аукціоні (конкурсі);

6) підготовка пропозицій міській раді про встановлення ставки земельного податку;

7) організація і ведення земельно-кадастрової документації, розроблення та супроводжування міської земельно-інформаційної системи та створення земельного кадастру міста Одеси:

 • - збір та обробка даних про землі міста на підставі рішень міської ради, документів що посвідчують права на земельні ділянки, матеріалів інвентаризації земель, документації із землеустрою тощо;
 • - організація і ведення земельно-кадастрової документації;
 • - забезпечення ведення земельного кадастру міста Одеси;
 • - застосування сучасного програмно-технічного комплексу для ведення земельного кадастру міста Одеси;
 • - розробка та супровід міської земельно-інформаційної системи;
 • - підготовка запитів до місцевого органу державної реєстрації прав для отримання інформації стосовно відомостей про зміст документів, що підтверджують (посвідчують) правочини щодо нерухомого майна, узагальнені відомості про речові права окремої особи на нерухоме майно, а також надання витягів з Державного реєстру прав, що містять відомості про встановлення, зміну чи припинення речових прав на нерухоме майно;
 • - створення програмної платформи для ведення тематичного розгалуженого банку даних, що накопичуються в результаті роботи всіх відділів управління;
 • - передача земельнокадастрових даних всім залученим структурним підрозділам, управлінням, комунальним підприємствам міської ради та її виконавчого комітету для використання та введення відомчої інформації до муніципальної геоїнформаційної системи;

8) здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста та контролю за додержанням земельного законодавства:

 • - організація і здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства у місті;
 • - у разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель щодо обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами;
 • - розгляд матеріалів державної інспекції з контролю за використанням і охороною земель щодо припинення права користування земельними ділянками, які використовуються з порушенням земельного законодавства, підготовка висновків і передача їх до міської ради для прийняття рішення про припинення права користування;
 • - внесення у встановленому порядку до міської ради проектів рішень про припинення права користування земельними ділянками;
 • - взаємодія з державною інспекцією з контролю за використанням і охороною земель, яка функціонує у місті, правоохоронними органами та отримання від посадових осіб вказаних органів інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;
 • - звернення до юридичних та фізичних осіб з клопотанням про припинення будь-яких видів будівництва, експлуатації об’єктів, що ведуться з порушенням вимог законодавства та підготовка повідомлення до контролюючих органів для відповідного реагування;
 • - організація збирання, зведення та аналіз інформації щодо використання та охорони земель міста;
 • - розробка узгоджених з державними органами земельних ресурсів заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень у сфері використання земель;
 • - виконання інших функцій зі здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель міста та додержанням земельного законодавства;

9) питання адміністративно-територіального устрою:

 • - підготовка матеріалів та внесення на розгляд міської ради пропозицій про встановлення та зміну меж районів у місті;
 • - внесення пропозицій про встановлення та зміну меж міста відповідно до чинного законодавства;
  10) питання забезпечення реалізації державної політики в сфері державної експертизи землевпорядної документації:
 • - внесення пропозицій міській раді про вдосконалення експертної діяльності, форм і методів експертного аналізу та оцінки об’єктів державної експертизи землевпорядної документації;
 • - координація діяльності розробників об’єктів державної експертизи землевпорядної документації;
 • - ініціювання проведення державної експертизи землевпорядної документації;

11) перевірка, підготовка та надання на розгляд погоджувальної комісії міської ради матеріали про вирішення земельних спорів;

12) прийом, реєстрація, систематизація, зберігання та використання архівних матеріалів;

13) забезпечення дотримання законодавства про державну таємницю та інформацію;

14) розгляд скарг, звернень і заяв громадян, організація та підготовка відповіді на них, прийом громадян;

15) представництво в усіх підприємствах, організаціях, установах, захист своїх прав та інтересів у всіх судових інстанціях;

16) організація претензійно-позовної роботи;

17) участь у розробці та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста;

18) виступ в установленому порядку замовником науково-дослідних, проектно-розвідувальних, будівельних та протиерозійних робіт, що виконуються в межах заходів з використання і охорони земель, здійснення землеустрою, ведення муніципальної геоінформаційної системи тощо;

19) використання в установленому порядку бюджетних коштів для виконання програм освоєння нових технологій, провадження науково-технічної діяльності у сфері використання і охорони земель міста, здійснення землеустрою, а також організація у цій сфері наукові досліджень та науково-технічне співробітництво з науковими установами та організаціями;

20) здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на управління завдань.

6. Управління має право:

 • 1) одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • 2) надавати в установленому порядку послуги на платній основі;
 • 3) залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;
 • 4) організовувати і проводити конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції;
 • 5) створювати технічну раду з метою розгляду, прийняття рішень і внесення пропозицій міській раді та її виконавчому комітету, територіальним органам земельних ресурсів, органам містобудування та архітектури, тощо з питань, що належать до функцій управління.

7. Управління в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян.

8. Управління видає в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства накази, організовує і контролює їх виконання.

9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Одеським міським головою. Начальник управління може мати заступників, яких, за його поданням, призначає і звільняє з посади Одеський міський голова.

10. Начальник управління:

 • - здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед Одеським міським головою за виконання покладених на управління завдань і виконання своїх функцій;
 • - вносить Одеському міському голові пропозиції щодо затвердження штатного розпису управління в рамках граничної чисельності і фонду оплати праці працівників управління;
 • - розподіляє обов’язки між заступниками начальника управління, формує структурні підрозділи управління (відділи, сектори) відповідно до затвердженого штатного розпису, затверджує положення про них, а також функціональні обов’язки працівників управління;
 • - визначає ступінь відповідальності заступників начальника управління та керівників структурних підрозділів;
 • - веде особистий прийом громадян;
 • - забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності управління, вживає заходів до його поліпшення;
 • - контролює діяльність створених міською радою комунальних підприємств, що надають послуги (виконують роботи) за дорученням управління, розглядає і затверджує їхні кошториси, штатний розпис, звіти і баланси;
 • - розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління;
 • - у межах своїх повноважень представляє управління у відносинах з виконавчими органами міської ради, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян;
 • - у межах своїх повноважень видає довіреності, відкриває банківські рахунки;
 • - здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням про управління.

11. Управління утримується за рахунок бюджету міста.

12. Майно, що використовується управлінням є об’єктом комунальної власності територіальної громади міста і відображається на балансі управління.

13. Граничну чисельність працівників управління затверджує міська рада.

14. Структуру управління затверджує його начальник за погодженням з Одеським міським головою.

15. Структурні підрозділи управління діють відповідно до положень про них. Підпорядкованість структурних підрозділів управління начальнику управління та його заступникам, розподіл обов’язків між заступниками начальника управління встановлюється начальником управління одноособово.

16. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи, бланки. Місцезнаходження управління: 65009, м. Одеса, вул. Черняхівського, 6.

17. Ліквідація управління відбувається в порядку, визначеному чинним законодавством, на підставі рішення Одеської міської ради.

 

2.3.2. Загальні засади оформлення правового статусу та діяльності посадових осіб місцевого самоврядування

Посадова інструкція є документом, що визначає підпорядкованість посадової особи місцевого самоврядування, його конкретні завдання та обов’язки, права та відповідальність. Посадові інструкції розробляються, як правило, на посади заступників керівників підрозділів та спеціалістів, що передбачені штатним розписом відповідного органу місцевого самоврядування. Організаційно-правовий статус, права, обов’язки та відповідальність керівників підрозділів визначаються у відповідних положеннях про ці підрозділи.

Підготовка та періодичне уточнення посадових інструкцій мають забезпечувати раціональний розподіл та необхідну кооперацію праці посадових осіб місцевого самоврядування при виконанні завдань та функцій відповідного підрозділу.

Посадові інструкції затверджуються керівником органу місцевого самоврядування або, за його дорученням, заступниками керівника. У посадовій інструкції мають бути чітко окреслені місце та роль посадової особи місцевого самоврядування в діяльності підрозділу, межі його повноважень та відповідальності.

Виходячи з цих вимог, рекомендується наступна структура посадової інструкції:

 • - загальна частина;
 • - завдання та обов’язки;
 • - права;
 • - відповідальність.

У правому куті першої сторінки інструкції розташовується слово „Затверджено”, підпис керівника про її затвердження, вказуються посада, ініціали та прізвище керівника, а також дата затвердження.

У заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади та структурного підрозділу. Наприклад: „Посадова інструкція головного спеціалісту організаційного відділу виконкому міської ради”.

Загальна частина посадової інструкції визначає:

 • - основну мету діяльності службовця. Наприклад: „Забезпечує організацію засідань виконавчого комітету”;
 • - порядок призначення на посаду та припинення виконання посадових обов’язків;
 • - кваліфікаційні вимоги до посадової особи місцевого самоврядування (рівень освітньої підготовки, рівень кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом, відповідний стаж державної служби, інші вимоги);
 • - підпорядкованість посадової особи місцевого самоврядування (вказується посадова особа, якій безпосередньо підпорядковується службовець);
 • - наявність підпорядкованих (вказуються посади працівників, які підпорядковані цьому державному службовцю);
 • - перелік основних актів законодавства, інших матеріалів, якими керується в роботі службовець.

Розділ „Завдання та обов’язки” характеризує зміст діяльності посадової особи місцевого самоврядування. У ньому визначається:

- відносно самостійна ділянка роботи відповідно до положення про підрозділ. Ділянка роботи може визначатися або тематично, або шляхом виділення групи питань з відповідних напрямів, або закріпленням за працівником переліку об’єктів управління, або як перелік відносно самостійних питань;

- перелік видів робіт, з яких складаються функції, що виконуються. При встановленні видів робіт слід визначати їх за організаційно-юридичними ознаками (керує, затверджує, здійснює, організовує, розглядає, виконує, забезпечує, контролює, бере участь, готує тощо).

Завдання та обов’язки службовця мають відповідати завданням і функціям підрозділу та вимогам професійно-кваліфікаційної характеристики відповідної посади.

У розділі „Права” визначаються засоби, за допомогою яких службовець має забезпечувати у процесі своєї діяльності виконання покладених на нього завдань та обов’язків. Наприклад, вносити пропозиції з відповідних питань, приймати певні рішення, узгоджувати проекти документів, підписувати у межах своєї компетенції окремі документи, виконувати обов’язки представництва підрозділу з певних питань, брати участь у нарадах, отримувати необхідну для виконання своїх завдань та функцій інформацію від відповідних установ і підрозділів.

У розділі „Відповідальність” визначаються показники оцінки роботи посадової особи місцевого самоврядування та межі її персональної відповідальності.

Показниками оцінки роботи є якість та своєчасність виконання посадових завдань та обов’язків, етика поведінки та дотримання обмежень, передбачених законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

Посадова особа місцевого самоврядування несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

У посадових інструкціях рекомендується передбачати пункт про те, кого відповідальний службовець заміщує на час відсутності у зв’язку з відпусткою, хворобою та іншими причинами, а також хто заміщує його.

Посадові інструкції належить переглядати у разі зміни функцій працівників або структури відповідного органу місцевого самоврядування. Один примірник посадової інструкції знаходиться у керівника структурного підрозділу, один — у кадровій службі органу місцевого самоврядування.

Посадова інструкція видається посадовій особі місцевого самоврядування під розписку.

 

Проаналізуйте Вашу посадову інструкцію: яким чином вона може бути вдосконалена? Підготуйте посадову інструкцію посадової особи місцевого самоврядування, виходячи з наведених типових професійних характеристик

 

 

Заступник начальника управління (самостійного відділу)

 

Завдання, обов’язки та повноваження. Здійснює керівництво діяльністю управління (самостійного відділу) у межах делегованих йому начальником управління (самостійного відділу) повноважень. У разі відсутності начальника управління (самостійного відділу) виконує його обов’язки. Забезпечує ефективне виконання закріплених за ним напрямів роботи управління (самостійного відділу) щодо реалізації державної політики у сфері (галузі) управління. Визначає ступінь відповідальності працівників управління (самостійного відділу), його структурних підрозділів у межах наданих повноважень. Готує або узгоджує пропозиції щодо призначення на посади та звільнення з посад керівників підвідомчих установ, підприємств, організацій згідно з чинним законодавством з питань, що належать до його компетенції. У межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів. Керує розробкою проектів комплексних програм (розділів програм), аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку сфери (галузі) управління у межах наданих повноважень. Забезпечує здійснення у межах своєї компетенції та наданих повноважень контролю за станом справ у сфері діяльності управління (самостійного відділу), вживає необхідних заходів щодо його поліпшення. Сприяє впровадженню організаційно-економічного механізму ринкових перетворень, раціональному використанню бюджетних коштів, комунального майна тощо з питань, що належать до його компетенції. У межах наданих повноважень організовує ефективну взаємодію управління (самостійного відділу) з іншими структурними підрозділами, а також іншими виконавчими органами місцевого самоврядування, представницькими органами, органами державного нагляду та контролю, об’єднаннями громадян, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями. Забезпечує дотримання працівниками підрозділу законодавства України з питань служби в органах місцевого самоврядування та боротьби з корупцією. Виконує інші доручення керівництва органу місцевого самоврядування.

Має право. За дорученням представляти орган виконавчої влади в інших управлінських структурах з питань, що належать до його компетенції та наданих повноважень. Вести ділове листування з іншими органами місцевого самоврядування, місцевими державними адміністраціями, підвідомчими підприємствами, установами, організаціями у межах своєї компетенції. У встановленому порядку готувати запити на безкоштовне отримання від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління (самостійного відділу) і належать до його повноважень. Здійснювати у межах наданих повноважень особистий прийом громадян з питань, що належать до діяльності управління (самостійного відділу), органу місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності відповідного органу місцевого самоврядування; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, права та політології; методи проведення міжнародних переговорів та укладення міжнародних контрактів; форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органі місцевого самоврядування на керівних посадах не менше 5 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 7 років. Досвід роботи щодо управління персоналом.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією

 

 

Головний спеціаліст

 

Завдання, обов’язки та повноваження. Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку сфери (галузі) управління. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань в закріпленому за ним напрямі сфери (галузі) управління. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку сфери (галузі) управління, готує керівництву (управління, відділу тощо) відповідні пропозиції. Бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативних актів, державних програм. Здійснює реалізацію прийнятих законодавчих і нормативних актів, державних програм, що стосуються компетенції відповідного підрозділу органу виконавчої влади. Аналізує практику правового регулювання відносин у сфері (галузі) управління та розробляє пропозиції щодо вдосконалення правового поля у цих питаннях. Керує, в разі необхідності, групою фахівців підрозділу органу виконавчої влади при вирішенні питання одного із напрямів його діяльності. Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання при вирішенні питань підвищення ефективності роботи сфери (галузі) управління. Готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його компетенції. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників підрозділу згідно із затвердженим планом. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

Має право. За дорученням представляти структурний підрозділ в інших органах місцевого самоврядування з питань, що стосуються його компетенції. Брати участь у контролі (перевірці) інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у відповідності з чинним законодавством з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо). Готувати запити на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань статистичні та оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань, що належать до сфери діяльності конкретного підрозділу, необхідні для виконання головними спеціалістами своїх посадових обов’язків. Вносити до різних інстанцій пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу, органу місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності відповідного органу місцевого самоврядування; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) економіки держави; порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; основи державного управління та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органі місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

 

Провідний спеціаліст

 

Завдання, обов’язки та повноваження. Забезпечує координацію та методичне керівництво на певній ділянці одного з напрямів роботи відповідного підрозділу органу місцевого самоврядування. Контролює, аналізує та оцінює стан справ на відповідній ділянці роботи. Бере участь в узагальненні практики застосування законодавства та ходу реалізації державної політики у відповідній сфері (галузі) управління. Розробляє пропозиції, комплекси заходів, плани тощо, що стосуються розвитку напряму своєї діяльності. Бере участь в організаційному забезпеченні нарад, семінарів, конференцій з відповідних питань. Готує проекти рішень та пропозиції на виконання доручень керівництва, бере участь у підготовці проектів нормативних та організаційно-методичних документів. Здійснює проведення експертизи документів, що стосуються відповідного напряму роботи підрозділу і належать до його компетенції. Готує відповідну інформацію про результати цієї роботи, проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відповідного підрозділу органу місцевого самоврядування. Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання при розв’язанні питань підвищення ефективності роботи у відповідній сфері (галузі) управління, що курирується. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників згідно з затвердженим планом. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством.

Має право. За дорученням представляти управління (відділ) в інших органах місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції. Брати участь в контролі (перевірці) інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у відповідності з чинним законодавством з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо). Формувати вимоги до запиту щодо отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань статистичних та оперативних даних, звітів та довідкових матеріалів з питань, що належать до сфери діяльності конкретного підрозділу, необхідних для виконання своїх посадових обов’язків. Вносити керівнику свого підрозділу пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу, органу місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності відповідного органу виконавчої влади; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів; основи державного управління та права; інструкцію з діловодства; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органі місцевого самоврядування на посаді спеціаліста I категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

 

Спеціаліст I категорії

 

Завдання, обов’язки та повноваження. Виконує роботи, пов’язані з аналітичною діяльністю на одному з напрямів роботи органу місцевого самоврядування (управління, відділу тощо). Бере участь в підготовці та реалізації одного з напрямів державних програм розвитку сфери (галузі) управління, а також у розробці відповідних пропозицій, нормативів, методик, інструкцій. Готує пропозиції щодо збору та обробки інформації, необхідної для обґрунтування державних програм розвитку сфери (галузі) управління. Розробляє пропозиції щодо здійснення контролю за напрямом діяльності, що знаходиться в межах його компетенції. Бере участь в контролі у межах своєї компетенції виконання підвідомчими підприємствами, установами, організаціями законодавчих і нормативних актів, прийнятих рішень з реалізації програм розвитку сфери (галузі) управління. Бере участь в аналізі тенденцій розвитку одного з напрямів підвідомчої сфери (галузі) управління, готує відповідні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою підрозділу і підвідомчих структур, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли для розгляду до відповідного підрозділу органу виконавчої влади. Накопичує відповідну інформацію для здійснення аналітичної роботи, пов’язаної з діяльністю відповідного органу виконавчої влади.

Має право. За дорученням представляти управління (відділ тощо) в інших органах місцевого самоврядування, що належать до компетенції відповідного підрозділу. Використовувати отриману у встановленому порядку інформацію від інших органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань, статистичні та оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань, що належать до сфери діяльності конкретного підрозділу, необхідні для виконання своїх посадових обов’язків. Брати участь у різних перевірках відповідно до чинного законодавства з питань, що належать до компетенції підрозділу, за результатами перевірки доповідати безпосередньо керівнику. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи свого підрозділу, органу місцевого самоврядування.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства; основи державного управління та права; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органі місцевого самоврядування на посаді спеціаліста II категорії не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років.
Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

 

Спеціаліст II категорії

 

Завдання, обов’язки та повноваження. Виконує роботи, які сприяють створенню умов для ефективної діяльності відповідного органу, в частині виконання закріплених показників роботи за відповідним органом місцевого самоврядування (управлінням, відділом тощо). Бере участь у підготовці та реалізації одного з напрямів державних програм розвитку сфери (галузі) управління, а також у розробці проектів нормативних та інструктивно-методичних документів. Готує матеріали для аналізу стану справ у сфері (галузі) управління. Контролює у відділі терміни виконання актів законодавства, наказів, інструкцій, інших вказівок по міністерству, доручень директивних органів, листів. Розглядає, а у разі необхідності перевіряє заяви та скарги громадян у межах наданих йому повноважень. Бере участь в аналізі тенденцій розвитку одного з напрямів підвідомчої сфери (галузі) управління, готує відповідні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків з питань, що належать до його компетенції. Вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний передовий досвід з напряму діяльності відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо), готує матеріали з відповідними висновками. Бере участь у комплексних перевірках підвідомчих підприємств, установ, організацій з питань напряму діяльності відповідного органу виконавчої влади і наданих йому повноважень. Забезпечує виконання доручень керівництва органу виконавчої влади, вищих органів влади з питань, що стосуються його компетенції. Координує свою роботу з головним (провідним) спеціалістом при вирішенні окремих завдань. Готує відповідні аналітичні огляди, здійснює комп’ютерний набір матеріалів. Веде діловодство в структурному підрозділі органу виконавчої влади.

Має право. За дорученням здійснювати перевірку виконання підвідомчими підприємствами, установами, організаціями постанов, розпоряджень, наказів та рішень органу місцевого самоврядування. Використовувати отримані у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань статистичні та оперативні дані, звіти та довідкові матеріали з питань, що належать до сфери діяльності конкретного підрозділу, необхідні для виконання посадових обов’язків. Брати участь у семінарах, нарадах при розгляді питань та прийнятті рішень у межах своєї компетенції. Вносити на розгляд керівництва органу виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення роботи відповідного підрозділу.
Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства; основи державного управління та права; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі не менше 2 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 3 років.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

 

Спеціаліст

 

Завдання, обов’язки та повноваження. Виконує роботи на одному з напрямів діяльності відповідного органу місцевого самоврядування (управління, відділу тощо), які сприяють реалізації поставлених перед ним завдань. Готує матеріали для аналізу та оцінки стану справ у сфері (галузі) управління. Бере участь у підготовці проектів програм та планів з питань, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо) та його повноважень. Здійснює накопичення інформації щодо діяльності структурного підрозділу з питань реалізації прийнятих програм, що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади. Бере участь у розробці проектів нормативних та інструктивно-методичних документів з питань, що належать до його компетенції. Готує проекти інформаційно-аналітичних матеріалів, пов’язаних з роботою підрозділу та підвідомчих структур, а також проекти відповідей на звернення та заяви, що надійшли на розгляд до відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу, сектору тощо). Вивчає та узагальнює вітчизняний та зарубіжний передовий досвід з напряму діяльності відповідного органу виконавчої влади. Виконує доручення керівництва органу (управління, відділу тощо) виконавчої влади у межах наданих йому повноважень. Здійснює комп’ютерний набір матеріалів, що стосуються діяльності відповідного органу виконавчої влади (управління, відділу тощо).

Має право. Брати участь в перевірках виконання підвідомчими підприємствами, установами, організаціями постанов, розпоряджень, наказів та рішень органу місцевого самоврядування. Вносити на розгляд керівництва органу виконавчої влади пропозиції щодо поліпшення роботи відповідного підрозділу.

Повинен знати. Конституцію України; акти законодавства, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування та діяльності відповідного органу виконавчої влади; постанови, розпорядження, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери (галузі) управління; практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; інструкцію з діловодства; основи державного управління та права; правила ділового етикету; правила та норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

Кваліфікаційні вимоги. Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Без вимог до стажу.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

 

Висновки, контрольні питання, учбові завдання, ситуаційні вправи до модуля

Висновки до модуля:

 1. діяльність органів місцевого самоврядування регламентується правовими актами, що відрізняються поміж собою за різними ознаками;
  1. нормотворчість — це організаційно оформлена діяльність суб’єктів місцевого самоврядування з прийняття, зміни та скасування правових норм, що здійснюється відповідно до суспільних потреб у нормативно-правовому регулюванні;
  2. територіальні громади можуть створювати власну систему виконавчих органів місцевого самоврядування відповідно до різних організаційних моделей;
  3. система виконавчих органів місцевого самоврядування та посадових осіб самоврядування повинна бути підкріплена правовим оформленням їх статусу.

Питання для самоконтролю:

 1. Які види правових актів можуть бути ухвалені на місцевому рівні?
  1. Якою є природа статуту територіальної громади?
  2. Чи є обов’язковим прийняття територіальною громадою власного статуту?
  3. Якими є можливі механізми розробці та прийняття статуту територіальної громади?
  4. Які положення можуть бути включені до статуту територіальної громади?
  5. Які види актів складають законодавчу основу місцевого самоврядування?
  6. Які види актів складають нормативно-правову основу місцевого самоврядування?
  7. В яких випадках рішення місцевої ради можуть бути призупинені?
  8. В яких випадках може бути призупинене рішення виконкому?
  9.  Хто скасовує акти місцевого самоврядування?
  10.  Які види зв’язків існують в системі місцевого самоврядування?
  11.  На основі яких організаційних моделей може бути побудована система виконавчих органів місцевого самоврядування?
  12.  Які основні елементи положення про орган місцевого самоврядування?
  13.  Які основні елементи посадової інструкції посадової особи місцевого самоврядування?
  14.  Які складові нормативного процесу на рівні місцевого самоврядування?

Учбові завдання:

До теми 2.1.

Здійсніть аналіз правової форми актів, що приймаються на рівні Вашого поселення.

До теми 2.2.

Здійсніть SWOT-аналіз діючої моделі виконавчих органів місцевого самоврядування Вашого поселення.

До теми 2.3.

Проаналізуйте положення про орган місцевого самоврядування, в якому Ви зайняті, та посадові інструкції його посадових осіб.

Ситуаційні вправи

До теми 2.1.

Районне управління юстиції відмовилося прийняти до розгляду та реєстрації статут територіальної громади селища Берегове на тій підставі, що серед поданих для реєстрації документів був відсутній висновок юридичного відділу районної державної адміністрації.

Питання для обговорення:

 1. Чи є статут територіальної громади необхідною ознакою існування місцевого самоврядування у конкретному поселенні?
  1. Чи правомірною є відмова в прийнятті документів та реєстрації статуту з названих причин з боку управління юстиції?
  2. Яким має бути механізм розробки, прийняття та реєстрації статуту територіальної громади?

До теми 2.2.

Міська рада міста обласного значення утворила структуру виконавчих органів ради. Міністерство фінансів України не прийняло бюджетний запит міської ради в частині фінансування виконавчих органів місцевого самоврядування, зважаючи на необґрунтованість створення деяких органів.

Питання для обговорення:

 1. Чи можуть місцеві ради самостійно утворювати свої виконавчі органи?
  1. Яким чином фінансується діяльність виконавчих органів місцевого самоврядування?
  2. Яким чином має бути вирішена зазначена ситуація?

До теми 2.3.

Міська рада міста районного значення подала районному державному реєстраторові рішення територіальної виборчої комісії щодо обрання міської ради з метою її реєстрації в якості юридичної особи. Державний реєстратор відмовив у реєстрації на підставі відсутності Положення про міську раду.

Питання для обговорення:

 1. Яким чином органи місцевого самоврядування набувають статусу юридичної особи?
 2. Чи була обґрунтованою вимога державного реєстратора?
^