Регламентація як вид управлінської діяльності

Регламентація як вид управлінської діяльності
Главная - Аналитика, законопроекты - Аналитика - Місцеве самоврядування в Україні - Регламентація як вид управлінської діяльності

Регламентація як вид управлінської діяльності

Мета теми: розкрити сутність, види та зміст регламентації в органах місцевого самоврядування

Завдання теми:

 1. розглянути загальні принципи регламентування;
 2. проаналізувати види регламентів;
 3. вивчити процедури приймання та зміни регламентів.

Навчальні результати теми:

Після вивчення теми слухачі повинні вміти:

 1. відрізняти регламентацію від інших видів управлінської діяльності;
 2. здійснювати управління відповідно до регламентних норм;
 3. визначати потреби у регламентації;
 4. розробляти пропозиції та здійснювати конкретні заходи щодо поліпшення регламентації в органах місцевого самоврядування.

Структура теми:

 • 3.1.1. Поняття та загальні принципи регламентації
 • 3.1.2. Вимоги до змісту адміністративних регламентів
 • 3.1.3. Порядок розробки, прийняття, внесення змін і скасування адміністративних регламентів
 • 3.1.4. Застосування адміністративних регламентів

 

3.1.1. Поняття та загальні принципи регламентації

Адміністративний регламент є нормативно-правовим актом, що встановлює адміністративну процедуру (адміністративні процедури). Адміністративна процедура — порядок здійснення адміністративного процесу (адміністративних процесів), що встановлений законом і (або) адміністративним регламентом. У свою чергу адміністративний процес — дія або сукупність дій (рішень) органу місцевого самоврядування, його структурних підрозділів і посадових осіб, спрямованих на здійснення їхніх повноважень, встановлених законом, іншими нормативними актами.

Як зазначалось раніше, повноваження органу місцевого самоврядування — функція органу місцевого самоврядування, що встановлена законом, іншим нормативно-правовим актом. У межах функції органу місцевого самоврядування надається певна публічна послуга. Публічна послуга — діяльність органу місцевого самоврядування, що знаходить вираження у здійсненні дій і (або) прийнятті рішень, що викликають виникнення, зміну або припинення правовідносин чи виникнення документованої інформації (документу) у зв’язку зі зверненням громадянина або організації з метою реалізації їх прав, законних інтересів або виконання покладених на них нормативно-правовими актами обов’язків.

Стандарт публічної послуги — обов’язкові для виконання правила, які встановлюють в інтересах одержувача послуги вимоги до надання послуги, що включають характеристики процесу, форму, зміст і результат надання даної послуги.

Процедура прийняття і виконання рішень, складають головний нерв діяльності органу влади, системи державного управління в цілому. Часто не так важливо, якім статусом наділений орган або посадова особа, як те, яким чином вони виконують покладені на них завдання. Отже — раціональна діяльність є основною, головною характеристикою адміністративного апарату, бюрократії у широкому розумінні. Цей висновок, зроблений Максом Вебером, який ще у 1921 році в своїй роботі „Господарство та суспільство” визначив, що чітке розділення функцій, формально встановлена та чітко зафіксована система правил, яка забезпечує однаковість управлінської діяльності та застосування загальних інструкцій до конкретних випадків, безликість адміністративної діяльності та її емоційна нейтральність і є передумовою забезпечення ефективності адміністративного апарату.

Дійсно, якщо внутрішньо організаційна система прийняття рішень не є чіткою, раціональною та зрозумілою, то орган місцевого самоврядування буде діяти неефективно. Додамо, що нераціональна й внаслідок цього заплутана процедура перетворює бюрократію на бюрократизм, що є за своїм змістом корупційним діянням. Внаслідок поганої регламентації можливим стає суб’єктивізм й упередженість при наданні адміністративних послуг та прийнятті рішень, їх організація залишалася значною мірою непрозорою та закритою для широкої громадськості. Це в свою чергу посилює недовіру до органів влади з боку громадян і разом з тим створює додаткові можливості для зловживань, корупції, хабарництва та безвідповідальності службовців. Таким чином, основним інструментом раціоналізації діяльності органів влади є адміністративна регламентація.

Предмет регулювання адміністративних регламентів

Адміністративними регламентами місцевого самоврядування встановлюються порядок здійснення:

 1. адміністративних процесів, у межах яких за участю органів місцевого самоврядування реалізуються і (або) зачіпаються права й обов’язки громадян і організацій;
  1. адміністративних процесів організації діяльності органів місцевого самоврядування.
  2. адміністративних процесів взаємодії органу місцевого самоврядування з іншими органами.

Адміністративний регламент встановлює обов’язкові вимоги до адміністративних процесів і їх компонентів в обсязі і формах, що дозволяють забезпечити ефективну реалізацію органом місцевого самоврядування, його структурними підрозділами і посадовими особами їхньої компетенції. Адміністративний регламент публічних функцій, зв’язаних з наданням послуг, встановлює також стандарти відповідних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування. Адміністративними регламентами встановлюється порядок здійснення зазначених адміністративних процесів в автоматизованому чи автоматичному режимі на основі електронних адміністративних регламентів, якщо така можливість забезпечена існуючими інформаційно-комунікаційними технологіями.
Адміністративні регламенти не розробляються для дій (рішень) органів місцевого самоврядування, порядок здійснення (участі в здійсненні) яких органами місцевого самоврядування вичерпно регулюється законами України.

Які питання регулюються адміністративними регламентами?

 

Види адміністративних регламентів

У функціонуванні будь-якого органу місцевого самоврядування розробляються і приймаються:

 • 1) адміністративні регламенти публічних послуг, що надаються органом місцевого самоврядування;
 • 2) внутрішні адміністративні регламенти органів місцевого самоврядування;
 • 3) адміністративні регламенти взаємодії органів місцевого самоврядування.

На основі адміністративних регламентів розробляються і приймаються посадові регламенти посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Адміністративні регламенти публічних послуг, внутрішні адміністративні регламенти органів місцевого самоврядування, адміністративні регламенти взаємодії органів місцевого самоврядування, посадові регламенти посадових осіб органів місцевого самоврядування складають зведений адміністративний регламент органу місцевого самоврядування.

Адміністративним регламентом публічних послуг, що надається органом місцевого самоврядування, встановлюються адміністративні процедури, у рамках яких реалізуються права й обов’язки громадян і юридичних осіб. Учасниками адміністративних процедур, встановлюваних адміністративним регламентом функцій, що здійснюються органом місцевого самоврядування, є громадяни й організації, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи.

Внутрішнім адміністративним регламентом органу місцевого самоврядування встановлюються процедури організації його внутрішньої діяльності. Учасниками адміністративних процедур, встановлюваних внутрішнім адміністративним регламентом органу місцевого самоврядування, є посадові особи органу місцевого самоврядування.

Адміністративним регламентом взаємодії встановлюються процедури взаємодії органів місцевого самоврядування з іншими органами як державної влади, так і місцевого самоврядування, учасниками яких є кілька органів влади, їх посадові особи.

Які існують види адміністративних регламентів і в чому полягають їх особливості?

 

Адміністративні регламенти публічних послуг, що надаються органом місцевого самоврядування

Адміністративні регламенти публічних послуг, що надаються органом місцевого самоврядування, встановлюють адміністративні процедури, у рамках яких за участю органів місцевого самоврядування реалізуються і (або) зачіпаються права й обов’язки громадян і організацій. Адміністративні регламенти публічних послуг, що надаються органом місцевого самоврядування, встановлюють адміністративні процедури:

 1. взаємодії органів місцевого самоврядування з громадянами й організаціями при підготовці нормативних правових актів органів місцевого самоврядування;
  1. взаємодії органів місцевого самоврядування з громадянами й організаціями при наданні послуг, що надаються органами місцевого самоврядування;
  2. взаємодії органів місцевого самоврядування з громадянами й організаціями при здійсненні контролю за діяльністю громадян і організацій у встановленій сфері діяльності органів місцевого самоврядування.

Адміністративні регламенти публічних послуг, що надаються органом місцевого самоврядування, приймаються органами місцевого самоврядування по кожному виду взаємодії з громадянами й організаціями. Адміністративним регламентом публічних послуг, що надаються органом місцевого самоврядування, може бути встановлено кілька адміністративних процедур. У випадку якщо законом встановлені всі елементи адміністративної процедури, адміністративний регламент функції органу місцевого самоврядування для зазначеної адміністративної процедури може не прийматися. Адміністративними регламентами функцій, що здійснюються органом місцевого самоврядування, можуть також не встановлюватися адміністративні процедури для адміністративних процесів, не пов’язаних із взаємодією органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів і посадових осіб з громадянами й організаціями.

Які складові містить регламент публічних послуг, що надаються органом місцевого самоврядування?

 

Проаналізуйте регламентування надання публічних послуг Вашого органу місцевого самоврядування

 

Внутрішні адміністративні регламенти органів місцевого самоврядування

Внутрішні адміністративні регламенти органів місцевого самоврядування встановлюють адміністративні процедури організації діяльності органів місцевого самоврядування. Внутрішні адміністративні регламенти органів місцевого самоврядування встановлюють адміністративні процедури внутрішньої організації роботи з забезпечення основної діяльності органів місцевого самоврядування, у тому числі:

 1. планування і бюджетування діяльності органів місцевого самоврядування;
 2. організації засідань, роботи колегіальних дорадчих органів;
 3. інформаційного, правового, матеріального забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів, посадових осіб;
 4. формування структурних підрозділів;
 5. добору, підготовки, розміщення кадрів, просування по службі;
 6. проведення службових розслідувань;
 7. контролю виконання прийнятих рішень;
 8. діловодства;
 9. взаємодії з інститутами громадянського суспільства;
 10. інформування про діяльність органу місцевого самоврядування громадян і організацій;
 11. розгляду органами місцевого самоврядування звернень громадян і організацій;
 12. розгляду органами місцевого самоврядування скарг громадян і організацій на рішення і дії (бездіяльності) органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб.

Внутрішні адміністративні регламенти органів місцевого самоврядування приймаються в кожному органі місцевого самоврядування.

Які складові містить внутрішній адміністративний регламент органу місцевого самоврядування?

 

Проаналізуйте внутрішній адміністративний регламент Вашого органу місцевого самоврядування

 

Адміністративні регламенти взаємодії

Адміністративними регламентами взаємодії встановлюються адміністративні процедури взаємодії органів місцевого самоврядування, у тому числі:

 1. здійснення органом місцевого самоврядування координації і контролю діяльності органів, установ і організацій, що знаходяться в його віданні;
 2. виконання доручень голови територіальної громади і його заступників;
 3. спільного нормативно-правового регулювання у встановлених сферах діяльності органів місцевого самоврядування;
 4. участі органів місцевого самоврядування у нормотворчій діяльності органів спільної компетенції територіальних громад;
 5. підготовки органами місцевого самоврядування проектів висновків і зауважень до проектів рішень органів державної влади й органів спільної компетенції територіальних громад, а також офіційних відгуків на рішення;
 6. розгляду запитів і звернень з боку органів державної влади й органів спільної компетенції територіальних громад;
 7. взаємодії при наданні й одержанні інформації, висновків, експертиз;
 8. спільного здійснення повноважень з надання послуг органами місцевого самоврядування;
 9. спільного здійснення повноважень з контролю у встановленій сфері діяльності за діяльністю громадян і організацій;
 10. спільного здійснення повноважень з управління власністю;
 11. координації і контролю підвідомчих установ і організацій;
 12. утворення й організації діяльності міжвідомчих координаційних і дорадчих органів.

Адміністративним регламентом взаємодії може бути встановлено кілька адміністративних процедур.

Які складові містить адміністративний регламент взаємодії органу місцевого самоврядування?

 

Проаналізуйте адміністративний регламент взаємодії Вашого органу місцевого самоврядування

 

Типові адміністративні регламенти

Виконавчим комітетом місцевої ради можуть бути затверджені типові адміністративні регламенти. Типові адміністративні регламенти встановлюють адміністративні процедури, подібні для двох і більш органів місцевого самоврядування.

Електронний адміністративний регламент

Електронні адміністративні регламенти встановлюють автоматичні або автоматизовані адміністративні процедури з реалізації адміністративних регламентів функцій, що надаються органами місцевого самоврядування, внутрішніх регламентів органів місцевого самоврядування і регламентів взаємодії. Електронні адміністративні регламенти розробляються для всіх адміністративних процесів, що регулюються адміністративними регламентами функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування, внутрішньої організації діяльності органів місцевого самоврядування і їх взаємодії, виходячи з можливостей інформаційно-комунікаційних технологій.

Чи існують у межах системи місцевого самоврядування Вашої громади типовий та електронний регламенти?

 

3.1.2. Вимоги до змісту адміністративних регламентів

Загальні принципи встановлення адміністративних процедур адміністративними регламентами
Адміністративні регламенти не можуть встановлювати різний обсяг прав і обов’язків громадян у залежності від статі, раси, національності, мови, походження, майнового і посадового становища, місця проживання, релігійного ставлення, переконань, належності до громадських об’єднань, а також інших обставин. Адміністративні регламенти не можуть також встановлювати різний обсяг прав і обов’язків організацій залежно від їх організаційно-правової форми, складу її учасників. Адміністративні регламенти функцій, що здійснюються органами місцевого самоврядування не можуть містити положень, що передбачають обов’язки громадян і організацій щодо здійснення дій (зокрема, представлення документів) або внесенню платежів, не передбачених законом або в обумовленому ним порядку. Адміністративні регламенти повинні забезпечувати виконання відповідних стандартів послуг, що надаються органами місцевого самоврядування і розробляються відповідно до їх вимог.

Здійснить аналіз регламенту діяльності Вашого органу. Чи втілює він зазначені принципи регламентації?

 

Загальні вимоги до змісту адміністративного регламенту публічної послуги, що надається органом місцевого самоврядування

Адміністративний регламент публічної послуги, що надається органом місцевого самоврядування, повинний містити:

 1. коло учасників адміністративної процедури;
  1. юридичні факти, з якими пов’язується здійснення регульованого адміністративного процесу;
  2. обов’язкові стадії (етапи) адміністративної процедури;
  3. права й обов’язки громадян і організацій у процесі здійснення адміністративної процедури;
  4. обов’язки і права органу місцевого самоврядування і його посадових осіб у процесі здійснення адміністративної процедури;
  5. терміни здійснення дій учасниками адміністративної процедури;
  6. варіанти дій і рішень органу місцевого самоврядування, його структурних підрозділів, інших органів і посадових осіб у ході виконання функції органу місцевого самоврядування і формалізовані критерії вибору одного з варіантів дії або рішення; порядок оскарження рішень, що прийняті у процесі здійснення адміністративної процедури, з вказівкою органу місцевого самоврядування і (або) посадової особи, якій може бути подана скарга, термінів оскарження; показники результативності регульованого адміністративного процесу; стандарт послуги, що надається органом місцевого самоврядування (у випадку якщо здійснення функції органу місцевого самоврядування припускає надання послуги).

Права й обов’язки безпосередніх виконавців з надання послуг органом місцевого самоврядування повинні визначатися з використанням вичерпного переліку можливих варіантів дій (рішень) і формалізованих критеріїв вибору одного з варіантів. Адміністративний регламент не повинен створювати надлишкові можливості вибору варіанту дії або рішення за власним розсудом посадової особи.

Адміністративним регламентом публічних послуг, що надається органом місцевого самоврядування повинна забезпечуватися також доступність для громадян і організацій у режимі реального часу інформації про хід реалізації функції органу місцевого самоврядування в цілому, а також про хід здійснення відповідних процесів, їх окремих стадій (етапів). Така інформація повинна надаватися органами місцевого самоврядування безоплатно.
Граничні (максимальні) терміни здійснення регульованих адміністративним регламентом публічних послуг, що надається органом місцевого самоврядування у цілому, а також їх окремих стадій (етапів), як правило, повинні встановлюватися як мінімально необхідні, з урахуванням ресурсів (у тому числі інформаційних, кадрових і матеріальних), необхідних для здійснення адміністративного процесу.

Підстави залучення посадових осіб органу місцевого самоврядування до дисциплінарної відповідальності за невиконання або неналежне виконання вимог адміністративного регламенту встановлюються персонально для кожної стадії (етапу) адміністративного процесу.

Реалізація зазначених вимог з оптимізації надання послуг органом місцевого самоврядування повинна здійснюватися виходячи з максимально можливого використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Адміністративний регламент надання послуг органом місцевого самоврядування може, крім цього, містити підстави і порядок застосування спрощеної адміністративної процедури та спеціальні (додаткові) вимоги до адміністративних процедур, що обумовлені специфікою функції органу місцевого самоврядування.

Зробіть аналіз надання послуг органом місцевого самоврядування, в якому Ви працюєте

 

Зміст внутрішніх адміністративних регламентів органів місцевого самоврядування
Внутрішній адміністративний регламент органу місцевого самоврядування повинний містити:

 1. процедури здійснення найважливіших забезпечувальних функцій органу місцевого самоврядування, що мають визначальне значення для ефективного здійснення повноважень даного органу.
  1. форми і порядок контролю, у тому числі з боку громадян і організацій, щодо здійснення дій і прийняття рішень у ході здійснення функцій органу місцевого самоврядування;
  2. форми звітності про діяльність органу з виконання функцій місцевого самоврядування;
  3. відповідальність за невиконання або неналежне виконання адміністративних регламентів.

Внутрішній адміністративний регламент органу місцевого самоврядування повинен передбачати:

 1. обов’язкову документальну фіксацію звернень громадян і організацій із претензіями з приводу порушень їх прав і інтересів, у тому числі безпосередньо в момент порушення;
 2. обов’язкову документальну фіксацію інформації про результати вирішення претензій, включаючи дані про дії посадових осіб, яким була адресована претензія;
 3. обов’язок посадових осіб, що здійснюють безпосередню взаємодію з громадянами й організаціями, з врегулювання претензій громадян і організацій;
 4. порядок обліку і збереження інформації про претензії громадян і організацій з приводу порушень їх прав і інтересів відносно структурних підрозділів і посадових осіб, про результати їх вирішення;
 5. порядок контролю й аналізу динаміки претензій громадян і організацій відносно органу місцевого самоврядування, його структурних підрозділів і посадових осіб;
 6. порядок виявлення й усунення причин, що породжують систематичні претензії громадян і організацій;
 7. порядок розгляду суперечок між громадянами, організаціями і посадовими особами у зв’язку з пред’явленими громадянами й організаціями претензіями;
 8. порядок застосування дисциплінарних стягнень у зв’язку з претензіями громадян і організацій, у тому числі у зв’язку з систематичними претензіями;
 9. порядок заохочення за роботу без претензій з боку громадян і організацій;
 10. порядок обліку претензій з боку громадян і організацій, винесених у зв’язку з цим дисциплінарними стягненнями, при рішенні питань просування по службі.

Адміністративна процедура розгляду скарг громадян і організацій на дії (бездіяльність) або рішення посадових осіб повинна передбачати обов’язкове проведення службової перевірки і надсилання письмової відповіді на скаргу, з інформуванням про притягнення винних посадових осіб до дисциплінарної відповідальності або мотивовану відповідь про відсутність порушень в діях, що оскаржуються.

Внутрішній адміністративний регламент органу місцевого самоврядування повинен містити нормативи і порядок використання ресурсів (у тому числі інформаційних, кадрових і матеріальних), необхідних для здійснення кожного з регульованих ним адміністративних процесів.

Внутрішній адміністративний регламент органу місцевого самоврядування може містити спеціальні і (або) додаткові вимоги до внутрішніх адміністративних процедур даного органу місцевого самоврядування. У випадку якщо в адміністративних регламентах функцій місцевого самоврядування встановлені спеціальні і (або) додаткові вимоги до внутрішніх адміністративних процедур, то застосовуються вимоги адміністративних регламентів функцій місцевого самоврядування.

Проаналізуйте внутрішній регламент Вашої установи (органу) щодо виконання зазначених вимог

 

Вимоги до змісту адміністративного регламенту взаємодії

Адміністративний регламент взаємодії повинен містити:

 1. коло учасників адміністративної процедури;
  1. юридичні факти, з якими пов’язується здійснення регульованого адміністративного процесу;
  2. обов’язкові стадії (етапи) адміністративної процедури;
  3. права й обов’язки органів місцевого самоврядування при здійсненні адміністративної процедури;
  4. терміни здійснення дій при здійсненні адміністративної процедури;
  5. варіанти дій і рішень учасників взаємодії на кожній його стадії і формалізовані критерії вибору одного з варіантів дії або рішення; нормативи використання ресурсів (у тому числі інформаційних, кадрових і матеріальних), необхідних для здійснення регульованих адміністративних процесів;
  6. загальні вимоги до інформаційного забезпечення здійснення адміністративної процедури;
  7. заходи відповідальності посадових осіб за порушення вимог адміністративного регламенту взаємодії.

Як і адміністративні регламенти, розглянуті раніше, адміністративний регламент взаємодії може містити підстави і порядок застосування спрощеної адміністративної процедури. У випадку якщо у внутрішніх адміністративних регламентах органів місцевого самоврядування і (або) в адміністративних регламентах функцій місцевого самоврядування встановлені спеціальні і (або) додаткові вимоги до адміністративних процедур, застосовуються норми відповідно внутрішніх адміністративних регламентів органів місцевого самоврядування або адміністративних регламентів функцій місцевого самоврядування.

Яким чином відбувається взаємодія між органом, в якому Ви працюєте, та іншими органами влади?

 

Оптимізація і модернізація виконання функцій місцевого самоврядування

З метою оптимізації і модернізації виконання функцій місцевого самоврядування будь-який адміністративний регламент повинен забезпечувати:

 1. уніфікацію й універсалізацію порядку здійснення органами місцевого самоврядування функцій, у тому числі з використанням електронних адміністративних регламентів;
  1. оптимізацію показників виконання функції органу місцевого самоврядування, у тому числі в інтересах громадян і організацій, реалізація прав і обов’язків яких забезпечується виконанням функції органу місцевого самоврядування;
  2. усунення надлишкових адміністративних дій і процедур;
  3. спрощення адміністративних процедур;
  4. зменшення термінів виконання адміністративних дій і процедур;
  5. усунення необґрунтованих дій на власний розсуд виконавця функції органу місцевого самоврядування;
  6. усунення необґрунтованих обтяжень для громадян і організацій;
  7. скорочення витрат (усіх видів ресурсів) громадян і організацій у зв’язку з виконанням функцій місцевого самоврядування;
  8. прозорість всіх адміністративних дій і процедур для громадян і організацій;
  9. доступність у режимі реального часу інформації про хід виконання функції органу місцевого самоврядування (у тому числі з надання послуги, що здійснюється органом місцевого самоврядування) у відношенні громадян і організацій;
  10. мінімізацію витрат (усіх видів ресурсів) для одержання зазначеної інформації громадянами й організаціями;
  11. можливість оперативного внутрішньовідомчого контролю виконання функції органу місцевого самоврядування;
  12. встановлення персональної відповідальності за дотримання вимог адміністративних регламентів по кожній стадії виконання функції органу місцевого самоврядування;
  13. інтеграцію в єдине функціональне ціле сукупності дій, процесів і процедур по виконанню функції органу місцевого самоврядування.

Адміністративні регламенти функцій місцевого самоврядування повинні забезпечувати постійну уніфікацію порядку реалізації органами місцевого самоврядування подібних за змістом функцій місцевого самоврядування. Апарат і керівництво органів місцевого самоврядування разом із зацікавленими особами повинні систематично проводити аналіз адміністративних регламентів подібних за змістом функцій місцевого самоврядування з метою розробки типового адміністративного регламенту зазначених функцій місцевого самоврядування. Органом місцевого самоврядування повинен проводитися щорічний аналіз критеріїв (показників) оцінки якості здійснення адміністративних процесів у ході реалізації функцій місцевого самоврядування з метою удосконалення адміністративної процедури, насамперед в інтересах громадян і організацій. Результати аналізу повинні публікуватися у ЗМІ. За підсумками щорічного аналізу може бути прийняте рішення про початок процедури внесення змін або скасування адміністративного регламенту функції органу місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування зобов’язані удосконалювати зміст адміністративних регламентів, що передбачають взаємодію з громадянами й організаціями, з метою скорочення обов’язків, покладених на громадян і організації, а також скорочення усіх видів витрат, включаючи витрати часу, що несуть громадяни й організації в зв’язку з реалізацією функцій місцевого самоврядування, усунення надлишкових адміністративних процесів. Орган місцевого самоврядування зобов’язаний довести необхідність збереження існуючих або введення нових адміністративних процесів, обов’язків, витрат, покладених на громадян і організації. Щорічно повинні складатися й публікуватися для загального відому аналіз ефективності застосування адміністративних регламентів і напрямку вдосконалювання їх змісту на наступний рік.

Що забезпечує адміністративний регламент?

 

3.1.3. Порядок розробки, прийняття, внесення змін і скасування адміністративних регламентів

Загальні вимоги до порядку розробки і прийняття адміністративних регламентів

Підставами розробки адміністративних регламентів послуги, що надається органом місцевого самоврядування є:
розробка за рішенням органу місцевого самоврядування проекту нормативно-правового акта, що передбачає встановлення функції органу місцевого самоврядування, у тому числі функції органу місцевого самоврядування з надання послуги;

прийняття закону України, іншого нормативно-правового акту, що передбачає встановлення функції органу місцевого самоврядування, при створенні якого не був розроблений адміністративний регламент.

Підставами розробки внутрішніх адміністративних регламентів органів місцевого самоврядування є:
розробка за рішенням органу місцевого самоврядування, проекту правового акту, що передбачає створення органу місцевого самоврядування;

прийняття закону, іншого нормативно-правового акту, при створенні якого не був розроблений адміністративний регламент;

Адміністративний регламент функції органу місцевого самоврядування, передбаченої законом, іншим нормативно-правовим актом повинен бути прийнятий не пізніше шести місяців із дня прийняття зазначеного нормативного правового акта.

Процедура розробки адміністративних регламентів включає послідовно здійснювані наступні етапи:

 • 1) підготовку, узгодження і затвердження технічного завдання на розробку адміністративного регламенту;
 • 2) підготовку і попереднє узгодження проекту адміністративного регламенту;
 • 3) експертизу проекту адміністративного регламенту;
 • 4) публічне обговорення проекту адміністративного регламенту;
 • 5) доробку проекту з урахуванням результатів публічного обговорення й експертизи;
 • 6) узгодження і внесення доробленого проекту адміністративного регламенту на затвердження.

Задачі розробки адміністративних регламентів

З метою забезпечення оптимізації і модернізації регульованих адміністративних процесів розробка їх адміністративних регламентів повинна включати вирішення наступних задач:

 1. опис існуючого процесу (з виділенням юридично значимих дій і рішень) виконання компетенції;
  1. аналіз і оцінка ефективності виконання компетенції з метою виявлення ресурсів для його оптимізації;
  2. підготовку пропозицій з оптимізації процесу виконання компетенції і його модернізацій на базі сучасних інформаційних технологій;
  3. формулювання і встановлення норм адміністративного регламенту, що закріплюють визнані необхідними і достатніми пропозиції з оптимізації і модернізації виконання функції органу місцевого самоврядування.

Задачі з опису, аналізу й оцінці, підготовці пропозицій з оптимізації повинні бути вирішені на етапі підготовки технічного завдання на розробку адміністративного регламенту в обсязі і формах, необхідних і достатніх для оцінки варіантів технічного завдання, виходячи з критеріїв оптимізації і модернізації виконання компетенції органу місцевого самоврядування.

Розроблювачі адміністративних регламентів
Розроблювачем адміністративного регламенту є відповідний представницький або виконавчий орган місцевого самоврядування. Розробку адміністративного регламенту функції органу місцевого самоврядування організує орган місцевого самоврядування, до компетенції якого відноситься здійснення даної функції. Головним розробником адміністративного регламенту функції органу місцевого самоврядування, що здійснюється спільно декількома органами місцевого самоврядування, є один з цих органів. Розробники адміністративних регламентів повинні включати до складу створюваних ними робочих груп і інших робочих органів з розробці проектів адміністративних регламентів представників зацікавлених осіб із правом дорадчого голосу.

Зацікавленими особами є некомерційні організації, метою діяльності яких відповідно до статутних документів є представлення інтересів громадян або організацій у суспільних відносинах, або удосконалювання правового регулювання й інший розвиток суспільних відносин.

Зацікавлені особи вправі брати участь у розробці проектів, аналізі, моніторингу ефективності застосування, внесенні змін і доповнень, скасуванню адміністративних регламентів.

Порядок розробки проекту і затвердження адміністративного регламенту функції органу місцевого самоврядування

Технічне завдання на розробку адміністративного регламенту затверджується відповідним органом місцевого самоврядування. Розробник повинен опублікувати повідомлення про розробку проекту адміністративного регламенту функції органу місцевого самоврядування у ЗМІ. Повідомлення про розробку проекту адміністративного регламенту повинне містити інформацію про те, у відношенні до якої функції органу місцевого самоврядування будуть встановлюватися розроблювальні вимоги, з коротким викладом мети цього адміністративного регламенту й обґрунтуванням необхідності його розробки, найменування розроблювача, поштова адреса й адреса електронної пошти, за якими здійснюється прийом пропозицій і зауважень зацікавлених осіб, інших громадян і організацій. Разом з повідомленням про розробку опублікуванню підлягає технічне завдання на розробку адміністративного регламенту.

Будь-яка особа вправі розробити проект адміністративного регламенту функції органу місцевого самоврядування і внести його на розгляд відповідного органу місцевого самоврядування. Якщо розроблений цією особою проект відповідає вимогам, встановлених до адміністративних регламентів функцій місцевого самоврядування, зазначений проект повинен бути розглянутий органом місцевого самоврядування.

Орган місцевого самоврядування приймає за основу проект адміністративного регламенту, розроблений цим органом, або альтернативний проект. Особа, що розробила альтернативний проект адміністративного регламенту, або її представник вправі бути прийнятою посадовою особою, що відповідальна за даний напрямок роботи.

З моменту підготовки першого варіанту тексту проекту адміністративного регламенту відповідний проект повинен бути доступний зацікавленим особам, а також розробнику альтернативного проекту для ознайомлення. За вимогою зацікавленої особи, а також розробнику альтернативного проекту, керівник робочої групи надає їм текст проекту адміністративного регламенту. Зацікавлені особи, а також розробник альтернативного проекту, вправі направляти до робочої групи зауваження і пропозиції до проекту адміністративного регламенту. Копії зауважень і пропозицій зацікавлених осіб, а також розробника альтернативного проекту, зберігаються до дня вступу в силу відповідного адміністративного регламенту.

Прийнятий за основу проект адміністративного регламенту підлягає обов’язковій експертизі і публічному обговоренню.

Експертиза проектів адміністративних регламентів функцій місцевого самоврядування

Експертиза проекту адміністративного регламенту проводиться з метою оцінки незалежними експертами його відповідності чинному законодавству, іншим адміністративним регламентам, а також можливих негативних наслідків реалізації положень адміністративного регламенту для громадян, суспільства і держави (кримінологічна та етична експертиза), у тому числі корупційної безпеки. Експертиза організується розроблювачем адміністративного регламенту.

Експертиза здійснюється не менш двома незалежними від організації та один від одного експертами, що відбираються на конкурсній основі. При наявності альтернативних проектів у ході експертизи повинні бути розглянуті альтернативні варіанти, на які експертиза повинна надати висновки. Тривалість експертизи не може бути більш двадцяти днів з моменту надання проекту адміністративного регламенту відповідному експерту. Висновки експертизи додаються до розробленого проекту адміністративного регламенту на всіх стадіях його розгляду.

Публічне обговорення проектів адміністративних регламентів функцій місцевого самоврядування

Публічне обговорення проводиться з метою врахування пропозицій користувачів послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, інших громадян і організацій, інтереси й права яких торкаються передбаченими проектом адміністративними процедурами. Публічне обговорення організується розроблювачем. При наявності альтернативних проектів адміністративного регламенту вони одночасно виносяться на публічне обговорення з пропозицією дати їхню порівняльну оцінку.

Публічне обговорення проекту адміністративного регламенту повинне здійснюватися одночасно в наступних формах:

 • 1) розсилання проекту адміністративного регламенту зацікавленим особам, збір письмових зауважень і пропозицій зацікавлених осіб у встановлений при розсиланні термін, що не може бути менше місяця з дня розсилання;
 • 2) розміщення проекту адміністративного регламенту в мережі “Інтернет” і опублікування проекту адміністративного регламенту в ЗМІ, із зазначенням адреси, у тому числі електронної, на яку будь-яка особа може надіслати зауваження і пропозиції, а також із встановленням терміну, протягом якого приймаються зауваження і пропозиції, що не може бути менш місяця з дня опублікування проекту стандарту послуги, що надається органом місцевого самоврядування;
 • 3) проведення публічного заходу, метою якого є обговорення проекту адміністративного регламенту. Про захід дається оголошення в ЗМІ. У заході повинні мати можливість взяти участь представники зацікавлених осіб та громадян. За підсумками заходу приймається підсумкове рішення.

Розробник адміністративного регламенту зобов’язаний зберігати отримані в ході публічного обговорення зауваження і пропозиції, у тому числі стенограму заходу, до дня вступу в силу відповідного адміністративного регламенту, направляти їх разом із проектом адміністративного регламенту при проходженні процедури розробки і прийняття адміністративного регламенту, представникам органів місцевого самоврядування, депутатам за їх запитами.

Доробка і прийняття проекту адміністративного регламенту функції органу місцевого самоврядування
За результатами експертизи і публічного обговорення проект адміністративного регламенту підлягає доробці розробником. Після доробки проекту адміністративного регламенту розробник публікує повідомлення про завершення розробки проекту адміністративного регламенту в інформаційній системі загального користування. Повідомлення про завершення розробки проекту адміністративного регламенту повинно містити в собі інформацію про спосіб ознайомлення з проектом адміністративного регламенту з урахуванням зауважень і пропозицій, включених за результатами публічного обговорення, а також перелік отриманих в ході публічного обговорення зауважень і пропозицій з коротким викладом змісту даних зауважень і пропозицій, вказівкою на їх джерело і результатів їхнього обговорення й обліку.

Термін із дня опублікування повідомлення про розробку проекту адміністративного регламенту до дня опублікування повідомлення про завершення розробки проекту адміністративного регламенту не може складати менш ніж два місяці.

Проект адміністративного регламенту затверджується рішенням відповідного органу місцевого самоврядування, а проект адміністративного регламенту функції органа місцевого самоврядування, здійснюваної спільно декількома органами, — спільним рішенням цих органів місцевого самоврядування.

Порядок внесення змін і скасування адміністративного регламенту функції органу місцевого самоврядування

Внесення змін, а також скасування адміністративного регламенту функції органу місцевого самоврядування (послуги, що надається органом місцевого самоврядування) здійснюються у випадках зміни законодавства, що регулює здійснення функції органу місцевого самоврядування, невідповідності адміністративного регламенту функції органу місцевого самоврядування інтересам громадян і організацій, рівню економічного, науково-технічного, культурного чи адміністративного розвитку, а також міжнародним нормам і правилам.

Зміна (оптимізація) адміністративного регламенту функції органу місцевого самоврядування (послуги, що надається органом місцевого самоврядування) здійснюється:

 1. з ініціативи зацікавлених осіб, розробників, органу місцевого самоврядування в міру необхідності або в разі виявлення недоліків, у тому числі обмеження інтересів громадян і організацій чи появи нових можливостей для поліпшення виконання функції органу місцевого самоврядування, надання послуги з боку органу місцевого самоврядування;
 2. щорічно за підсумками аналізу ефективності застосування адміністративного регламенту.

Внесення змін і доповнень до адміністративного регламенту функції органу місцевого самоврядування або його скасування здійснюються в порядку, передбаченому для розробки і прийняття адміністративних регламентів функцій місцевого самоврядування.

Порядок розробки проектів, затвердження, внесення змін і скасування внутрішніх адміністративних регламентів органів місцевого самоврядування, адміністративних регламентів взаємодії

Розробка проектів, затвердження, внесення змін і скасування внутрішніх адміністративних регламентів органів місцевого самоврядування здійснюються цими органами самостійно.

Проекти адміністративних регламентів взаємодії розробляються органами влади, що беруть участь у взаємодії, самостійно. Регламенти взаємодії затверджуються, змінюються і скасовуються спільним рішенням органів влади, що беруть участь у взаємодії.

Виконавчим комітетом місцевої ради може бути затверджений типовий внутрішній адміністративний регламент органу місцевого самоврядування, що встановлює обов’язкові вимоги до здійснення адміністративних процесів, які збігаються або подібних для кількох чи всіх органів місцевого самоврядування.

Внутрішні адміністративні регламенти органів місцевого самоврядування, адміністративні регламенти взаємодії підлягають обов’язковому опублікуванню в інформаційній системі загального користування.

У випадках, коли в силу недосконалості положень внутрішнього адміністративного регламенту органу місцевого самоврядування або адміністративного регламенту взаємодії порушуються права й інтереси громадян і організацій, створюються перешкоди у здійсненні громадянами або організаціями їх законних прав, на громадян або організації незаконно покладаються обов’язки, знижується якість послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, будь-яка зацікавлена особа вправі направити у відповідний орган пропозиції щодо внесення змін чи скасування внутрішнього адміністративного регламенту органу місцевого самоврядування або адміністративного регламенту взаємодії.

Терміни розробки і прийняття адміністративних регламентів

Розробник зобов’язаний приступити до розробки проекту адміністративного регламенту нової функції органу місцевого самоврядування протягом 10 днів з моменту вступу в силу нормативно-правового акта, яким встановлена дана функція.

Термін прийняття адміністративного регламенту функції органу місцевого самоврядування з дня опублікування повідомлення про розробку проекту адміністративного регламенту функції органа місцевого самоврядування до дня затвердження не може бути більш ніж шість місяців.

Термін прийняття внутрішнього адміністративного регламенту органу місцевого самоврядування, адміністративного регламенту взаємодії з дня початку розробки проекту до дня твердження не може бути більш ніж три місяці.

Побудуйте структурно-логічну схему розробки та прийняття адміністративних регламентів

 

3.1.4. Застосування адміністративних регламентів

Застосування адміністративних регламентів з надання послуг

Застосування адміністративних регламентів з надання послуг, що надаються органами місцевого самоврядування здійснюється відповідним органом, що забезпечує:

 1. дотримання встановлених адміністративними регламентами стандартів виконання послуги органом місцевого самоврядування;
  1. інформування зацікавлених осіб про вимоги адміністративних регламентів;
  2. доступну форму представлення текстів адміністративних регламентів зацікавленим особам;
  3. контроль за застосуванням і ефективністю адміністративних регламентів;
  4. доступність для контролю всіх регульованих адміністративним регламентом дій, процедур і процесів з розробці, прийняття і виконання управлінських рішень і адміністративних актів з боку зацікавлених осіб, громадян і організацій;
  5. застосування заходів дисциплінарної відповідальності за порушення вимог адміністративного регламенту службовцями;
  6. скасування адміністративних актів, прийнятих з порушенням регламентних вимог;
  7. відшкодування збитків громадянам і організаціям, заподіяних внаслідок недотримання вимог адміністративного регламенту.

Контроль якості й ефективності застосування адміністративних регламентів послуг, що надаються органом місцевого самоврядування

Контроль якості й ефективності застосування адміністративних регламентів функцій місцевого самоврядування (послуг, що надаються органами місцевого самоврядування) здійснюється:

 1. громадянами й організаціями при виконанні функції органу місцевого самоврядування, у тому числі при розгляді їх звернень;
 2. представниками зацікавлених осіб, структур громадянського суспільства у формі проведення з їх ініціативи (за їхньою обов’язковою участю) аналізу якості норм адміністративних регламентів і причин їх порушення;
 3. комісіями з розробки адміністративних регламентів;
 4. органами, що застосовують адміністративний регламент.

Відповідальність за порушення норм адміністративних регламентів

За порушення вимог адміністративного регламенту посадова особа органу місцевого самоврядування несе дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. У випадку, якщо внаслідок порушення адміністративного регламенту громадянину або організації заподіяна шкода, дана шкода, включаючи втрачену вигоду і заподіяну моральну шкоду, відшкодовується даній особі у встановленому цивільним законодавством порядку.

У випадку якщо посадова особа органу місцевого самоврядування вчинила порушення адміністративного регламенту, бажаючи уникнути негативних наслідків, пов’язаних з недосконалістю його норм, вона зобов’язана негайно повідомити про це своєму безпосередньому начальникові й у встановленому порядку почати процес внесення зміни у відповідний адміністративний регламент. Факт такого порушення повинен бути розглянутий у порядку, що передбачений адміністративним регламентом даного органу місцевого самоврядування. За підсумками розгляду повинен бути зроблений висновок про достатність (недостатність) підстав для відповідного порушення норм адміністративного регламенту. Приховування порушення (неповідомлення про нього) кваліфікується як порушення норм адміністративного регламенту, за що особа притягується до дисциплінарної відповідальності.

Чи встановлена відповідальність (і яка саме) за порушення регламенту в регламенті Вашого органу або установи?

^