Регламентація діяльності представницьких органів місцевого самоврядування

Регламентація діяльності представницьких органів місцевого самоврядування
Главная - Аналитика, законопроекты - Аналитика - Місцеве самоврядування в Україні - Регламентація діяльності представницьких органів місцевого самоврядування

 Регламентація діяльності представницьких органів місцевого самоврядування

Мета теми: вивчити регламентацію діяльності представницьких органів місцевого самоврядування

Завдання теми:

  1. отримати знання про основні складові регламентів місцевих рад;
    1. здійснити аналіз діючих регламентів місцевих рад;
    2. обговорити перспективи вдосконалення регламентів місцевих рад.

Навчальні результати теми:

Після вивчення теми слухачі повинні вміти:

  1. здійснювати регламентацію діяльності місцевих рад;
  2. володіти навичками щодо аналізу документів, що регламентують діяльність місцевих рад;
  3. порівнювати різні регламенти місцевих рад та знаходити найбільш оптимальні шляхи вирішення питань, що належать до компетенції місцевих рад.

Матеріали для підготовки:

Проаналізуйте регламент ради міста N щодо принципів регламентування. Згадайте при цьому матеріал теми 1.2. Знайдіть в Інтернеті регламенти Київської та Одеської міських рад та зробіть порівняльний аналіз. Проаналізуйте регламент ради Вашої громади. Визначте, яким чином зазначений регламент може бути вдосконалений?

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основні засади та принципи діяльності ради

Стаття 1. Правові засади діяльності ради

1. Порядок діяльності ради, її органів, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, Європейською Хартією місцевого самоврядування, Статутом територіальної громади, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатiв мiсцевих рад”, „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

Які законодавчі акти було б доцільно визначити в даному розділі, окрім названих?

 

2. Регламент ради встановлює порядок підготовки, скликання і проведення сесій ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії, інших процедурних питань, формування органів ради, визначає порядок здійснення контрольних функцій, інших видів діяльності ради, відповідно до їх повноважень, встановлених Конституцією України та законами України.

3. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін i доповнень до Регламенту.

4. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни i доповнення до Регламенту. У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами діючого законодавства України діють норми законодавства України, незалежно від внесення змін до Регламенту.

5. Склад ради становить 50 осіб

6. Мовою роботи ради є українська та російська

Стаття 2. Основні принципи діяльності ради

Діяльність ради здійснюється на принципах:

1) народовладдя;

2) законності;

3) гласності;

4) колегіальності;

5) поєднання місцевих і державних інтересів;

6) виборності;

7) правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

9) судового захисту прав місцевого самоврядування.

Чи доцільно переносити до тесту регламенту загальні норми діючого законодавства?

 

Глава 2. Гласність роботи ради

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи ради

1. Пленарні засідання ради, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій є відкритими і гласними, за винятками, встановленими цим Регламентом.

2. Гласність роботи ради, її президії, постійних комісій та тимчасових контрольних комісій забезпечується шляхом трансляції засідань по телебаченню і радіо, публікації звіту пленарних засідань ради, публікації її рішень у офіційному ЗМІ ради, розміщення інформації на офіційному сайті ради в мережі Інтернет та інших виданнях.

3. Представники телебачення, радіо і преси можуть бути акредитовані на певний строк або на весь час скликання ради при її виконавчому апараті; відмова в акредитації повинна бути вмотивованою. Апарат ради надає акредитованим представникам засобів масової інформації матеріали або прес-релізи. Порядок акредитації представників засобів масової інформації затверджується розпорядженням голови громади.

Стаття 4. Присутність на пленарних засіданнях ради

1. На пленарних засіданнях ради за рішенням ради, за запрошенням голови громади, а також секретаря ради, голів постійних комісій, керівників депутатських фракцій і груп, за погодженням з головою громади або секретарем ради, можуть бути присутніми депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

2. Головуючий на пленарному засіданні ради повідомляє депутатів ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні ради за запрошеннями. Цим особам за рішенням ради може бути надане право виступити на пленарному засіданні ради.

3. На пленарних засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни. Заявки на запис подаються не пізніше як за добу до пленарного засідання ради. Кількість громадян, присутніх на пленарних засіданнях ради, обумовлюється апаратом ради виходячи тільки із вмісту зали засідань (окремо з кожного питання порядку денного сесії).

4, Порядок розміщення депутатів ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається радою. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

Стаття 5. Закриті пленарні засідання ради

1. У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від зареєстрованих на пленарному засіданні депутатів ради, можуть проводитися її закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

2. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради, прокурор області, а також особи, присутність яких визначена радою як необхідна для розгляду відповідного питання.

Чи не порушує норма щодо закритого засідання ради принцип гласності в системі місцевого самоврядування?

 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАДИ

Глава 3. Перша сесія ради нового скликання

Стаття 6. Порядок скликання першої сесії

1. Першу сесію ради після обрання її у правомочному складі, у строки визначені законом, скликає і веде голова територіальної виборчої комісії.

Стаття 7. Підготовка першого пленарного засідання

1. Апарат ради не пізніше як за 10 днів до початку першої сесії ради нового скликання надсилає депутатам ради довідкові матеріали про обраних голову громади та депутатів ради. Довідковий матеріал повинен містити: прізвище, ім’я та по батькові голови та депутата ради; дату їх народження; дані про освіту, професію, посаду, місце роботи, партійність; поштову адресу та номери телефонів, вказані депутатом ради. Інші документи до першої сесії ради надсилаються депутатам ради у визначені цим Регламентом терміни.

2. Апарат ради надсилає депутатам ради не пізніше як за 10 днів до початку першої сесії:

1) Конституцію України;

2) Закон України „Про статус депутатів місцевих рад”;

3) Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”;

4) Статут територіальної громади;

5) Регламент ради попереднього скликання;

6) перелік постійних комісій ради попереднього скликання і Положення про них;

7) Положення про помічника-консультанта депутата ради;

8) список посадових осіб апарату ради та їх службові телефони.

Які, на Вашу думку, документи, окрім перелічених, могли б бути надані депутатам додатково?

 

Стаття 8. Порядок денний першої сесії ради

1. До порядку денного першої сесії ради вносяться такі питання:

1) інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів до ради і визнання їх повноважень;

2) приведення до присяги голови громади;

3) про обрання секретаря ради;

4) про утворення постійних комісій ради;

Стаття 9. Лічильна комісія

1. Лічильна комісія обирається для організації таємного голосування радою і визначення його результатів. Лічильна комісія проводить також підрахунок голосів під час відкритого голосування або визначає присутність депутатів ради на пленарному засіданні ради в разі неспрацювання електронної системи підрахунку голосів чи за дорученням головуючого на пленарному засіданні ради.

2. Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів ради на підставі пропорційного представництва від різних партій, з урахуванням їх домовленості за умови недодержання пропорційності, шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито. У роботі Лічильної комісії не можуть брати участь депутати ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Глава 4. Сесії ради

Стаття 10. Форми роботи ради

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням посадових осіб.

Стаття 11. Розпорядок роботи пленарних засідань ради

1. Пленарні засідання ради, як правило, проводяться у вівторок. Починаються о 10 годині і тривають до 18 години, з перервами на 30 хвилин через кожні 1,5 години роботи і на 1 годину — з 13.30 до 14.30.

2. Пленарні засідання ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні ради понад визначений у ч. 1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 15 хвилин. Інші одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися, якщо за це без обговорення проголосували більшість зареєстрованих на пленарному засіданні депутатів ради.

Стаття 12. Порядок скликання сесій ради

1. Сесії ради скликаються головою громади за необхідності, але не менше одного разу на квартал. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів ради і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках — не пізніше як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд ради.

Сесія закривається після обговорення та прийняття радою рішень по всіх питаннях, які винесені на розгляд сесії ради.

2. Інформація про місце і час проведення пленарних засідань ради, а також про місце і час реєстрації депутатів ради публікується в друкованому видання ради, повідомляється іншими засобами масової інформації, а також заздалегідь доводиться до відома кожного депутата ради.

3. У разі немотивованої відмови голови громади або неможливості ним скликати сесію ради, сесія ради скликається секретарем ради. У цих випадках сесія ради скликається:

1) відповідно до доручення голови громади:

2) якщо голова громади без поважних причин не скликав сесію ради у двотижневий строк;

3) якщо сесія ради не скликається головою громади у строки, передбачені п. 1 цієї статті.

Сесія ради також скликається за пропозицією не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради.

У разі, якщо посадові особи, зазначені у п. 3 цієї статті, у двотижневий строк не скликають сесію ради, то сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш однієї третини загального складу ради або постійною комісією ради.

Апарат ради забезпечує отримання кожним депутатом ради проектів рішень та інших матеріалів, необхідних для проведення сесії, не пізніше як за 3 дні до її відкриття, а у виняткових випадках — у день відкриття сесії.

На прохання депутата ради та за технічної можливості документи направляються електронною поштою.

Чи можуть бути в системі місцевого самоврядування позачергові сесії?

 

Глава 5. Порядок денний сесії ради

Стаття 13. Формування порядку денного сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради попередньо готується та узгоджується головою громади та повідомляється депутатам ради не пізніше як за 10 днів до відкриття сесії ради.

2. На пленарні засідання та засідання постійних комісій ради з питань порядку денного сесії запрошуються представники виконавчих органів ради — розробники проектів рішень ради.

3. До проекту порядку денного сесії ради включаються звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти голови громади про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань.

4. Пропозиції до проекту порядку денного сесії ради вносяться головою громади, депутатами, постійними комісіями, зборами громадян, головою обласної ради та головою обласної державної адміністрації. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 15 днів до відкриття сесії. Апарат ради організовує їх попередній розгляд, щоб додержати визначений ч. 1 цієї статті строк. Пропозиції до порядку денного сесії ради, внесені пізніше як за 15 днів до відкриття сесії ради або під час сесії ради, виносяться на розгляд ради для включення до порядку денного сесії, на вимогу однієї з постійних комісій або депутатської фракції чи групи.

5. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проекту порядку денного сесії ради або до затвердженого порядку денного сесії ради, подається із супровідною запискою і проектом рішення чи іншим документом, який пропонується прийняти за цією пропозицією.

6. Проекти рішень ради голова громади або секретар ради передають до юридичного відділу ради для одержання висновку щодо відповідності його чинному законодавству. Після одержання висновку юридичного відділу щодо відповідності проекту рішення чинному законодавству, проект разом з іншими матеріалами передається відповідній постійній комісії для подальшої роботи згідно із нормами цього Регламенту.

7. У разі невідповідності запропонованого проекту вимогам діючого законодавства або у разі винесення на розгляд ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу, він повертається головою громади автору із зазначенням мотивів повернення.

8. Пропозиції щодо визначення профільної комісії та суміжних комісій, які попередньо готують питання порядку денного сесії, вносяться постійними комісіями, депутатами, фракціями та групами, а остаточне рішення приймається радою, головою громади. Інші постійні комісії отримують матеріали для попереднього обговорення за власною ініціативою.

Незалежно від вирішення питання стосовно профільної та суміжних комісій, постійна комісія з правових питань та регуляторної політики попередньо розглядає всі питання та проекти рішення ради, які виносяться на розгляд ради.

Кожен депутат, незалежно від того, входить він до складу профільної або суміжної комісій чи ні, завчасно отримує всі матеріали, що виносяться на сесію ради.

Стаття 14. Затвердження порядку денного сесії ради

1. Проект порядку денного сесії ради обговорюється і затверджується в цілому радою більшістю голосів депутатів ради від загального її складу.

2. Рішення про включення питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії ради приймається, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини від зареєстрованих на пленарному засіданні ради депутатів. Якщо за підсумками голосування ради питання до порядку денного сесії ради не включено, воно вважається відхиленим.

3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії ради на наступну сесію ради; таке рішення може прийматися не більше одного разу щодо одного і того ж питання порядку денного.

Чи було б доцільно визначити органи самоорганізації громадян у якості суб’єкту формування порядку денного?

 

Глава 6. Регуляторні акти ради

Стаття 15. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі по тексту статті — Закон).

2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

3. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 цього Закону, не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.

4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта виконавчим органом ради здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Постійна комісія ради з правових питань та регуляторної політики (відповідальна постійна комісія), забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

7. Голова постійної комісії ради, зазначеної в п. 6 цієї статті, доповідає на пленарному засіданні ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторноговпливу та експертного висновку.

Які регуляторні акти може приймати рада?

 

Розділ 3. ЗАСІДАННЯ РАДИ

Глава 7. Проведення пленарних засідань

Стаття 16. Відкриття та ведення пленарного засідання

1. Пленарні засідання ради відкриває, веде і закриває голова громади чи секретар ради або особи, визначені законодавством України. Засідання ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів ради від загального складу ради.

2. На час доповіді, співдоповіді або виступу у дебатах головуючого на пленарному засіданні ради, під час розгляду внесеної ним пропозиції не з процедурного питання та прийняття рішення щодо неї, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого на пленарному засіданні ради, він звільняє місце, відведене для головуючого на пленарному засіданні ради; ведення пленарного засідання ради доручається головою громади іншій особі, зазначеній в ч. 1 цієї статті.

Стаття 17. Реєстрація депутатів ради на пленарному засіданні ради

1. На початку кожного пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні ради проводить за допомогою електронних засобів реєстрацію депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні, повідомляє раду про кількість депутатів, які відсутні з поважних причин.

2. Якщо відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв’язку з відсутністю, за даними реєстрації, необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання ради.

3. Перед проведенням голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні ради на вимогу депутатів ради проводить за допомогою електронних засобів чи із залученням Лічильної комісії перевірку кількості депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні ради. Якщо голосування не може проводитися у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні ради необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради відкладає пленарне засідання ради або закриває його, або переходить до розгляду питань, зазначених у розділі „Різне”.

Стаття 18. Повноваження головуючого на пленарному засіданні ради

1. Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде пленарні засідання ради, оголошує перерви в пленарних засіданнях ради, повідомляє про осіб, які запрошені для участі у її роботі;

2) виносить на обговорення проекти рішень ради, оголошує їх повну назву, редакцію та їх ініціаторів (розробників); інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

3) організовує розгляд питань;

4) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

5) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

6) створює рівні можливості депутатам ради для участі в обговоренні питань;

7) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

8) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні ради;

9) в першочерговому порядку вносить пропозиції з процедурних питань щодо ходу пленарного засідання ради; якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими;

10) проводить сигнальне голосування згідно із ст. 19 цього Регламенту;

11) вживає заходів щодо дотримання порядку на пленарному засіданні ради;

12) має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні ради;

13) до початку розгляду питань порядку денного головуючий на пленарному засіданні ради може робити повідомлення раді, які вважає за доцільні; у термінових випадках такі повідомлення він може робити і в ході пленарного засідання ради, але не перериваючи виступу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі повідомлення головуючий на пленарному засіданні ради може робити і тоді, коли згідно з ч. 3 ст. 17 цього Регламенту пленарне засідання ради не може бути відкрите;

14) здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

Під час пленарного засідання ради головуючий на пленарному засіданні ради не коментує і не робить висновків щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, передбачених Регламентом.

Стаття 19. Проведення сигнального голосування

1. Для визначення критеріїв організації і прогнозування ходу пленарного засідання ради та розгляду питань головуючий на пленарному засіданні ради, на свій розсуд, може оголосити проведення сигнального голосування з тієї чи іншої пропозиції, щоб з’ясувати кількість депутатів ради, які її підтримують або висловлюються проти неї.

2. Сигнальне голосування проводиться без обговорення і здійснюється підняттям руки; при цьому підрахунок голосів Лічильною комісією не проводиться, про прийняття якогось рішення не оголошується, правила ст.31 не застосовуються. Головуючий на пленарному засіданні ради, голова громади і секретар ради в сигнальному голосуванні участі не беруть.

3. Проведення сигнального голосування не впливає на можливість прийняття рішення з того самого питання чи пропозиції згідно з Регламентом.

Стаття 20. Порядок переходу до наступного питання порядку денного сесії

1. Перехід до розгляду наступного питання порядку денного сесії ради оголошується головуючим на пленарному засіданні ради. Він повідомляє також про назву, кількість редакцій, дату поширення серед депутатів ради проектів документів (в тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про намічений порядок розгляду питання.

2. Головуючий на пленарному засіданні ради, за рішенням ради, може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою, питань порядку денного. Якщо з цього приводу не виникають заперечення депутатів ради, процедурне рішення про це приймається радою.

Стаття 21. Секретаріат сесії

1. За пропозицією голови громади або депутатів ради на кожний сесії ради більшістю голосив депутатів ради, присутніх на пленарному засідання ради, персонально або списком обирається секретаріат сесії ради в кількості, як правило, двох депутатів. У ходу сесії ради до складу секретаріату у такому самому порядку можуть бути внесені зміни.

2. Секретаріат сесії ради надає допомогу головуючому у проведення сесії ради, веде реєстрацію листів, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документів головуючому, оголошує на пленарному засідання ради звернення депутатів ради, подань у письмовій формі.

Чи визначений секретаріат сесії в законодавстві України щодо місцевого самоврядування?

 

Глава 8. Встановлення регламенту для виступаючих та порядок надання слова

Стаття 22. Порядок надання слова

1. Доповіді, співдоповіді, виступи в обговоренні, заяви, запити виголошуються з трибуни.

2. За звичайних обставин виступ промовця не переривається.

3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції — зазначає і її назву.

4. Запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання ради в межах часу, передбаченого статтею 23 цього Регламенту, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата ради або через електронну систему запису на виступ. Інформація про черговість виступів заноситься до комп’ютерної бази даних і висвітлюється на інформаційному табло після оголошення головуючим про розгляд даного питання порядку денного.

5. Без запису на виступ, з місця, за усним зверненням депутата ради перед оголошенням припинення обговорення йому надається слово:

1) з мотивів голосування;

2) для оголошення процедурного питання;

3) для репліки;

4) для застережень.

6, Голова місцевої державної адміністрації, голова обласної ради мають право брати слово для виступу з обговорюваного питання, якщо воно стосується питання, що винесені ними на розгляд, але не більше двох разів з одного питання на одному і тому ж засіданні.

7. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право на запитання доповідачеві (співдоповідачеві), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування.

8. Депутату ради, який не зареєструвався відповідно до вимог, зазначених в Регламенті, слово для будь-яких виступів, крім заяви, не надається. У разі участі у голосуванні за допомогою електронної системи депутат ради вважається таким, що зареєструвався.

Стаття 23. Визначення часу для виступаючих на сесії ради

1. Час, який надається для доповіді, не може становити менше 15 хвилин, співдоповіді — 10 хвилин і заключного слова — 5 хвилин. Виступаючим у обговоренні надається час тривалістю 5 хвилин; для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів рішень, для заяв, внесення запитів, виступів у розділі „Різне” — 3 хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок та виступів з місця — 2 хвилини.

2. Звуковий сигнал попередження про закінчення часу виступу подається за 30 секунд до закінчення часу, відведеного для виступу (а в разі виступу депутата з місця — за 10 секунд). Коли кількість часу, наданого для виступу відповідно до п. 1 цієї статті, вичерпано, мікрофон автоматично відключається. Для надання слова всім промовцям з певного виду виступів, зазначених у ч. 1 цієї статті, на більш тривалий час, ніж встановлено у ч. 1 цієї статті, рада приймає рішення без обговорення більшістю голосів депутатів ради від зареєстрованих на пленарному засіданні ради. За необхідності головуючий на пленарному засіданні ради може на прохання окремого промовця та за згодою більшості депутатів ради продовжити йому час для виступу.

3. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні ради вважає, що рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Стаття 24. Черговість надання слова для виступу

1. На пленарному засіданні ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого. Головуючий на пленарному засіданні ради надає слово депутатам ради з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та з забезпеченням виступів від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні ради, за погодженням з радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

2. Головуючим на пленарному засіданні ради позачергово надається слово для виступу щодо порядку ведення засідання ради, для постановки відкладеного питання або щодо неприйнятності прийняття рішення щодо даного питання, для довідки, внесення фактичної поправки або заперечення щодо неї, відповіді на запитання і для роз’яснень.

Стаття 25. Право депутата ради на виступ та запитання

1. Депутат ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. Він може передати своє право на виступ іншому депутатові ради або помінятися з ним чергою, повідомивши про це письмово або усно секретаріат сесії ради або головуючого. Депутат ради, який записався для виступу, може приєднати час свого виступу до часу виступу іншого депутата ради.

2. У разі відсутності депутата ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова, якщо не передав свого права на виступ згідно з ч. 1 цієї статті.

3. Депутат ради може виступити на пленарному засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, як правило, не більше двох разів, за винятком випадків, зазначених у п. 5 статті 22 цього Регламенту.

4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам ради від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп по черзі на засадах рівності. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

Глава 9. Організація розгляду питань на пленарному засіданні ради

Стаття 26. Порядок обговорення питання

1. Обговорення питання на пленарному засіданні ради, як правило, включає:

1) доповідь, запитання доповідачеві і відповіді на них;

2) співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів ради разом з висновком відповідної комісії;

4) внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність прийняття рішень, якщо такі є;

5) виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових спеціальних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;

6) виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;

7) виступи депутатів ради;

8) оголошення головуючим на пленарному засіданні ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

9) внесення депутатами ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);

10) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

11) уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

12) виступ з мотивів голосування депутата — ініціатора внесення пропозиції, що розглядається, якщо він не використав права на виступ перед оголошенням припинення обговорення, або депутата ради від депутатської фракції чи групи — ініціатора внесення обговорюваного питання;

13) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;

14) виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні ради думки депутатської фракції чи групи;

15) виступи депутатів ради з мотивів голосування.

2. Обговорення питання, яке винесено за ініціативою постійної комісії на розгляд ради, починається з доповіді визначеного профільною комісією доповідача, якщо інший порядок не встановлено цим Регламентом.

3. Окрема думка депутата ради — члена комісії, яка є письмовим додатком до висновку чи пропозицій постійної комісії, обговорюється на пленарному засіданні ради одночасно з доповіддю комісії.

Стаття 27. Закінчення обговорення питання

1. Тексти виступів депутатів ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів ради повинні бути включені до стенограми засідання, якщо вони подаються до секретаріату сесії ради відразу ж після закінчення пленарного засідання ради.

2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про припинення обговорення.

3. За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій та груп головуючий на пленарному засіданні ради зобов’язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні ради — до 30 хвилин.

Глава 10. Порядок голосування на пленарному засіданні ради

Стаття 28. Загальні положення порядку голосування

1. Проведення голосування з різних питань і пропозицій проводиться таким чином, щоб з’ясувати дійсне волевиявлення більшості депутатів ради щодо них.

2. Розгляд одного питання порядку денного без прийняття рішення щодо нього не може перериватися розглядом інших питань порядку денного; якщо таке відбувається, то розгляд перерваного питання починається спочатку.

3. Після закінчення обговорення питання головуючий на пленарному засіданні ради оголошує про перехід до голосування.

4. Головуючий на пленарному засіданні ради погоджує з присутніми на засіданні депутатами ради початок голосування, оголошує необхідну кількість голосів для прийняття рішення, а також про вид голосування, якщо з цього приводу є спеціальні вимоги Регламенту або якщо від депутатів надійшли пропозиції.

5. Слово для виступу з мотивів голосування надається за усним зверненням депутата ради і після голосування пропозиції, якщо зазначене право на виступ не було використане до голосування і депутат ради має намір висловити незгоду з прийнятим рішенням.

6. При встановленні результатів голосування враховується голос голови громади.

Стаття 29. Черговість голосування інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій та поправок

1. У першу чергу на голосування ставиться проект рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від профільної постійної комісії. У разі надходження інших (альтернативних) проектів рішень, пропозицій і поправок вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

2. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

Стаття 30. Вимоги до процедури голосування

1. Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні ради формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу пропонує провести голосування щодо нього.

2. Голосування здійснюється депутатами ради особисто в залі засідань ради або у відведеному для таємного голосування місці.

3. Після оголошення головуючим на пленарному засіданні ради початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

4. Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Глава 11. Рішення ради

Стаття 31. Загальні вимоги до рішення ради

1. Рішення ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні ради після його обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні ради допускається лише у випадках передбачених Регламентом або якщо жоден з депутатів ради не заперечує на пленарному засіданні ради проти цього.

2. Рішення ради (крім процедурного) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення на пленарному засіданні ради за них проголосувала більшість депутатів ради від загального складу ради.

3. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної більшості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, про що фіксується у протоколі пленарного засідання ради.

Стаття 32. Рішення ради з процедурних питань

1. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради.

2. Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення відповідно до Регламенту або без обговорення у випадках, зазначених у Регламенті. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на пленарному засіданні ради, а також зазначені як такі в Регламенті.

3. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи запропоноване для розгляду питання є процедурним, рішення про це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради.

Стаття 33. Протокол, стенографiчний звiт сесiї

1. Засiдання ради стенографуються. Ведення стенографiчного запису засiдання здiйснює апарат ради.

2. У разi допущення в стенограмi неточностей тощо, депутат може протягом 3 днiв пiсля оформлення стенографiчного звiту сесiї подати зауваження на ім’я головуючого на засiданнi.

3. Запис виступiв на пленарному засiданнi ради зберiгається до наступної чергової сесiї.

4. Засiдання сесiй ради протоколюються. Ведення та оформлення протоколу здiйснює апарат. У протоколi засiдання зазначаються вiдомостi про дату, час i мiсце проведення засiдань сесiї, кiлькiсть депутатiв, присутнiх на засiданнi, питання порядку денного, винесенi на розгляд сесiї, прiзвища головуючого на засiданнi i виступаючих, всi винесенi на голосування питання i пропозицiї; повнi результати голосування та прийнятi рiшення.

5. Протокол сесiї пiдписується головуючим на засiданнi.

6. Копії протоколів та стенографічного звіту сесії надаються депутату на його прохання (вимогу), крім закритого засідання.

Глава 12. Види та способи голосувань при прийнятті рішень ради

Стаття 34. Відкрите голосування. Відкрите поіменне голосування. Таємне голосування за допомогою електронної системи

1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на пленарних засіданнях ради проводиться відкрите голосування, відкрите поіменне голосування або таємне голосування за допомогою електронної системи.

2. Шляхом відкритого голосування, відкритого поіменного голосування або таємного голосування за допомогою електронної системи підрахунку голосів приймаються рішення ради, включаючи питання щодо обрання, призначення, затвердження, надання згоди на призначення на посади чи до складу колегіальних органів або питання відкликання. Відкрите голосування за допомогою електронної системи підрахунку голосів здійснюється у режимі фіксації.

3. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів ради, підтриманою не менше як однією третиною депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.

4. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу після голосування і надаються виконавчим апаратом ради уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також депутатам ради, за їх зверненням.

5. Результати голосування висвітлюються на моніторах у залі засідань ради та на моніторі головуючого по кожній з депутатських фракцій окремо.

6. Для забезпечення роботи електронної системи „Надія” у режимі голосування, вказаного у п. 1 цієї статті, кожному депутату ради на першій сесії ради видаються іменні картки для голосування з прізвищами депутатів ради. Іменні картки для голосування зберігаються у депутатів ради до кінця скликання.

7. У разі втрати іменної картки депутат ради звертається із заявою до голови громади щодо видачі дублікату іменної картки. Для забезпечення технічної можливості виготовлення дублікату іменної картки заява подається не пізніше як за 48 годин до початку сесії.

8. За відсутності технічної можливості до початку сесії виготовити дублікат іменної картки депутата, він голосує підняттям руки, про що повідомляється головуючий на засіданні та цей факт фіксується в протоколі.

Стаття 35. Таємне голосування за допомогою бюлетенів

1. Обрання, призначення або затвердження посадових осіб чи колегіальних органів радою може проводитись таємним голосуванням за допомогою бюлетенів.

Виключно таємним голосуванням за допомогою бюлетенів:

проводиться дострокове припинення повноважень голови громади;

обрання секретаря ради, звільнення його з посади;

затвердження заступників голови громади;

затвердження членів виконавчого комітету.

2. До бюлетеня для таємного голосування включаються всі кандидатури, яких було висунуто у встановленому законами порядку і які дали згоду балотуватися. Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування. Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися і перед проведенням повторного голосування.

Стаття 36. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

1. Бюлетені для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, виготовляються під контролем Лічильної комісії за встановленою радою формою. Бюлетені для таємного голосування повинні мати відповідну позначку, бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета виборів — призначення чи затвердження — та партійна належність кандидатів.

2. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Стаття 37. Процедура голосування шляхом подачі бюлетенів

1. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

2. Кожному депутату ради Лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня. Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування.

3. Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує. Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

Стаття 38. Повторне голосування, повторні вибори

1. У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу ради, вибори визнаються такими, що не відбулися, та призначається повторне голосування. Якщо при повторному голосуванні бюлетені для таємного голосування знову одержали менше половини депутатів ради або половина від загального складу ради, то проводяться повторні вибори, призначення чи затвердження з новим висуненням кандидатів.

2. Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

3. Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

Стаття 39. Таємне голосування списком кандидатур

1. Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення чи затвердження.

2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному або в іншому, визначеному радою, порядку.

3. Голосування і підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів ради, при дотриманні умов даного Регламенту.

4. Якщо внаслідок голосування за списком не обрано, не призначено чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводяться довибори з новим висуненням кандидатів.

5. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх обрання, призначення чи затвердження буде перевищено необхідний кількісний склад органу, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.

Стаття 40. Підведення результатів таємного голосування

1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні ради.

3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, відповідає на запитання депутатів ради. Протокол Лічильної комісії приймається радою до відома. Результати таємного голосування оформляються відповідним рішенням ради.

Стаття 41. Наслідки порушення порядку голосування

1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати цього голосування оголошуються недійсними. Про порушення Лічильна комісія доповідає раді, яка приймає процедурне рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про переголосування чи проведення нових виборів).

2. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

Глава 13. Дисципліна та етика

Стаття 42. Дисципліна та етика на пленарних засіданнях ради

1. На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на пленарному засіданні ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого — позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим права виступу на поточному пленарному засіданні ради.

2. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання ради.

3. Під час пленарного засідання ради депутати ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

4. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, вони, за розпорядженням головуючого на пленарному засіданні ради, можуть бути позбавлені права присутності на пленарному засіданні ради.

Як забезпечити дотримання дисципліни на засіданні ради?

 

РОЗДIЛ 4. ДЕПУТАТИ РАДИ, СЕКРЕТАР РАДИ

Глава 14. Депутати ради, форми роботи депутатів ради

Стаття 43. Правові засади діяльності депутатів ради

1. Порядок діяльності депутата ради його права, обов’язки та повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими законами України та цим Регламентом.

2. Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні за виборчими списками від організацій політичних партій (виборчих блоків) у багатомандатному виборчому окрузі, межі якого збігаються з межами громади.

3. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як представницького органу місцевого самоврядування.

4. Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 44. Посвідчення та знак депутата ради

1. Депутатам ради після визнання їх повноважень надається:

1) посвідчення про реєстрацію депутата, видані територіальною виборчою комісією;

2) посвідчення депутата ради за підписом голови громади;

3) видається також нагрудний знак „Депутат ради”.

2. Депутат ради забезпечується персональним місцем у залі засідань ради.

Стаття 45. Форми роботи депутата ради

1. Діяльність депутата в раді включає:

1) участь у пленарних засіданнях ради;

2) участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних комісій ради, їх підкомісій та робочих чи підготовчих груп, до яких він обраний, з правом вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій — з правом дорадчого голосу;

3) виконання доручень ради та її органів;

4) роботу над проектами рішень, документами ради та виконання інших депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи індивідуально;

6) роботу з жителями громади.

2. Діяльність депутата ради, зазначена в підпунктах 2–6 ч. 1 цієї статті, здійснюється у період між сесіями ради, за винятком випадків виконання невідкладних доручень ради або її президії.

3. Для здійснення депутатських повноважень утворюється депутатський фонд, положення про який та обсяг сум на депутатську діяльність затверджується рішенням ради

Стаття 46. Участь депутата ради у пленарних засіданнях ради

1. Депутат ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.

2. Участь у пленарних засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради та її органів є підставою для відкладення депутатом ради усіх інших службових справ.

3. Рішення про відрядження депутата ради (за його згодою) для виконання депутатських повноважень та доручень ради та її органів приймають: рада, постійна комісія ради, до складу якої обрано депутата ради, голова громади. Ці ж органи і посадові особи формулюють завдання на відрядження депутата ради.

Глава 15. Депутатські фракції та групи ради

Стаття 47. Поняття депутатських фракцій та груп

1. Депутатські фракції та групи в раді утворюються депутатами ради, за умови, що до складу кожної з фракцій та груп входить не менше як 5 депутатів ради.

2. Депутатські фракції формуються з депутатів ради, які обрані за списками політичних партій або виборчих блоків, що за результатами виборів увійшли до складу ради, для реалізації програмних цілей партій та блоків на основі спільних ідеологічних поглядів. Повна та скорочена назва депутатської фракції може збігатися з назвою відповідної партії або виборчого блоку.

3. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракції.

4. Депутатські групи формуються з позапартійних депутатів ради та депутатів ради, які представляють різні політичні партії та блоки, для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень. Повна та скорочена назва таких депутатських груп визначається ними самостійно.

5. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту приватних або комерційних інтересів. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу депутата ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з неї визначаються цим Регламентом та самою депутатською фракцією чи групою.

Стаття 48. Порядок утворення депутатських фракцій та груп

1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час протягом строку повноважень ради.

2. Депутат повідомляє, шляхом подання заяви, керівника фракції про бажання входу (виходу) до (із) фракції, після чого фракція приймає відповідне рішення. Керівник фракції письмово повідомляє секретаря ради про прийняте рішення.

3. При надходженні до ради письмового повідомлення на ім’я секретаря ради про сформування депутатської фракції та групи із зазначенням її назви, мети чи завдань, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи, а також складу депутатів ради, які уповноважені представляти фракцію чи групу, це рішення головуючим на пленарному засіданні ради доводиться до відома депутатів ради.

4. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу поширюються апаратом ради серед депутатів ради. У тому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських фракцій чи груп.

Стаття 49. Повноваження депутатських фракцій та груп

1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури на посади секретаря ради, голів постійних комісій ради, а також персональний склад виконавчого комітету ради, заступників голови громади.

2. Депутатські фракції та групи відповідно до цього Регламенту мають право на пропорційне (виходячи з кількості їх членів) представництво в усіх органах ради та офіційних делегаціях.

Постійні комісії ради формуються фракціями та групами за принципом пропорційності, з урахуванням фахової підготовки депутатів ради та домовленості між зацікавленими депутатськими фракціями та групами.

3. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ свого представника з усіх питань порядку денного на пленарних засіданнях ради та її органів. Депутатська фракція чи група, з ініціативи якої розглядається питання, має право на виступ свого представника після припинення обговорення на пленарних засіданнях ради та її органів.

4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені територіальної громади та ради.

5. Депутати ради і депутатські фракції та групи можуть вільно співпрацювати шляхом утворення депутатських об’єднань і неформальних груп, які не підлягають реєстрації і не мають прав, встановлених цим Регламентом.

Стаття 50. Реорганізація, зміни та припинення діяльності депутатських фракцій та груп

1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп можуть проводитися протягом повноважень ради із збереженням їх пропорційного представництва в органах ради чи з відступом від нього відповідно до рішення, прийнятого радою щодо такого представництва.

2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений представник повідомляє письмово секретаря ради; це повідомлення підписує і депутат ради, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї.

3. У разі, коли склад депутатської фракції чи групи стає меншим від встановленої в Регламенті кількості, вона після 15 днів після отримання повідомлення оголошується головою громади розпущеною. Розпуск (саморозпуск) депутатської фракції та групи не є підставою для перегляду персонального складу органів ради.

Стаття 51. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп

1. Секретар ради забезпечує депутатські фракції та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і цим Регламентом функцій в раді.

2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи групи апарат ради поширює серед депутатів ради підготовлені нею матеріали про її діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.

Глава 16. Секретар ради

Стаття 52. Правові засади статусу і діяльності секретаря ради

1. Повноваження секретаря ради визначаються Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Статутом територіальної громади іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

2. Секретар ради не можуть виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу (крім наукової, викладацької чи іншої творчої у позаробочий час), а також входити до складу правління чи ради підприємства або об’єднання громадян, що має на меті одержання прибутків.

Стаття 53. Порядок обрання секретаря ради

1. Секретар ради обирається радою на строк її повноважень виключно таємним голосуванням за допомогою бюлетенів.

2. До початку обговорення висунутих кандидатур у постійних комісіях, депутатських фракціях та групах апарат ради поширює серед депутатів ради інформаційні матеріали про кожного з кандидатів, крім першої сесії, що надійшли від комісії, до компетенції якої входять питання депутатської етики. Такі матеріали повинні містити: виписку з трудової книжки про трудову діяльність; автобіографію з висвітленням найбільш істотних досягнень у трудовій діяльності, що не становлять охоронювану законом таємницю; декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру, відомості про нерухоме та цінне рухоме майно, вклади в банках і цінні папери відповідно до вимог, встановлених для державного службовця першої категорії; відомості (підписані кандидатом) щодо самостійного входження кандидата (або через представника) до складу керівних органів підприємств, господарських товариств, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів тощо, що здійснюють підприємницьку діяльність. Рада може прийняти рішення (процедурне) про включення до інформаційних матеріалів й інших даних про кандидатів та їх діяльність. Перелік інформаційних даних має бути однаковим для всіх кандидатів.

3. Кандидати виступають на пленарному засіданні ради з доповідями про майбутню діяльність і відповідають на запитання (в порядку висунення їх кандидатур). У виступах депутатів ради всі кандидатури обговорюються одночасно. Депутати ради мають право висловлювати думку щодо їх програм, їх політичних, ділових та особистісних якостей, агітувати за або проти кожного з них. Головуючий на пленарному засіданні ради, з урахуванням черговості депутатів ради на виступ, надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата. У заключному слові кожен кандидат також дає згоду на включення своєї кандидатури до бюлетеня для таємного голосування або заявляє про самовідвід; про самовідвід він може заявити в будь-який час перед цим, для чого головуючий на пленарному засіданні ради надає йому слово позачергово.

4. Таємне голосування щодо кандидатур та визначення результатів і наслідків голосування проводиться відповідно до порядку, встановленого цим Регламентом.

Стаття 54. Повноваження секретаря ради

1. Секретар ради відповідно до своїх повноважень:

1) у випадку, передбаченому законом, здійснює повноваження голови громади;

2) скликає сесії ради у випадках, передбачених законом; повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;

3) веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених законом;

4) організує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням;

6) за дорученням голови громади координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

7) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

8) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

9) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов’язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

10) вирішує за дорученням голови громади або відповідної ради інші питання, пов’язані з діяльністю ради та її органів.

Стаття 55. Порядок звільнення або дострокового припинення повноважень секретаря ради

1. У своїй діяльності секретар ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради або голови громади, якщо за його звільнення проголосувало більшість від загального складу ради.

2. Підстави для дострокового припинення повноважень секретаря громади:

його звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень голови;

припинення депутатських повноважень;

зміна його громадянства;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

його смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень секретаря ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

Глава 17. Постійні комісії ради

Стаття 56. Загальні умови створення постійних комісій ради

1. Склад постійних комісій ради обирається з числа депутатів ради не пізніше ніж на другій сесії ради нового скликання на строк її повноважень згідно з рішенням ради про утворення постійних комісій.

2. Створення постійних комісій ради здійснюється після формування і реєстрації депутатських фракцій та груп. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова громади та секретар ради.

3. За необхідності може бути створено нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

4. Інші питання, пов’язані із визначенням повноважень постійних комісій, порядку їх створення та діяльності, завдань, їх компетенції, визначаються законодавством та положенням про постійні комісії, що затверджується радою, цим Регламентом, а також рішеннями ради.

Стаття 57. Склад постійних комісій

1. Рада обирає постійні комісії у такому складі: голови і членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається радою на основі волевиявлення депутата. Склад постійних комісій обирається радою з урахуванням представництва фракцій та груп. Депутат ради може бути членом лише однієї постійної комісії, не враховуючи членства у Лічильній комісії та інших тимчасових комісіях. Всі члени комісії мають рівні права.

2. У випадках, визначених Регламентом, зміна в персональному складі постійних комісій вважається такою, що відбулася, після прийняття радою відповідного рішення.

Стаття 58. Порядок обрання складу постійних комісій

1. За пропозицією голови громади склад постійних комісій обирається за списком. За результатами цього голосування оформляється відповідне рішення ради.

2. Персональний склад постійних комісій ради повинен містити: назву всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних депутатів ради; назву політичної партії (блоку), від якої обрано депутата. Цей список, поширюється серед депутатів ради.

3. Зміни до складу постійних комісій вносяться у порядку, передбаченому цією статтею.

Глава 18. Тимчасові контрольні комісії ради

Стаття 59. Тимчасові контрольні комісії ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради обираються з числа її депутатів для здійснення контролю щодо конкретно визначених радою питань в межах повноважень місцевого самоврядування.

2. У складі тимчасової контрольної комісії ради може бути представлено не менше як по одному депутату від кожної депутатської фракції чи групи.

Якщо депутатська фракція чи група не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольної комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції чи групи.

3. Про утворення тимчасової контрольної комісії рада приймає рішення, де визначає:

1) назву тимчасової контрольної комісії;

2) завдання, мету і коло питань, щодо контролю за якими тимчасова контрольна комісія створюється;

3) кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії;

4) термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи);

5) термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує трьох місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії;

6) за необхідності — заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

4. Рішення ради про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів ради від загального складу ради.

Стаття 60. Склад тимчасової контрольної комісії та режим її роботи

1. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

2. Тимчасова контрольна комісія ради працює в режимі засідань, як правило, закритих. Депутати ради, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі, спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 61. Звіт та припинення роботи тимчасової контрольної комісії

1. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях ради та на пленарному засіданні ради, рада приймає рішення щодо завершення роботи такої комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

2. Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

1) прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

2) припинення повноважень ради.

РОЗДІЛ 5. ЗДIЙСНЕННЯ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦIЙ I ПОВНОВАЖЕНЬ

Глава 19. Засади контрольної діяльності ради

Стаття 62. Контрольна діяльність ради та її комісій

1. Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень безпосередньо або через свої органи здійснює контроль за діяльністю голови громади та виконавчих органів ради.

2. Постійні комісії ради здійснюють свої контрольні функції щодо виконання рішень ради.

3. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений ними строк.

Стаття 63. Контроль за виконанням рішень ради

1. Рада безпосередньо або через створенi нею постiйнi комісії чи тимчасові контрольнi комiсiї здiйснює контроль за виконанням своїх рiшень вiдповiдно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

2. Контроль за виконанням рiшень ради організовує голова громади. Питання про хiд виконання рiшень ради включаються до порядку денного кожної сесiї ради.

3. Рiшенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на вiдповiдну постійну комiсiю ради. Рiшення одразу пiсля прийняття, але не пiзнiше триденного строку після закриття сесії ради, передаються до відповідних постійних комісій.

4. Постійна комісія щомісячно на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням цих рішень, надає інформацію про це голові або секретарю ради.

Стаття 64. Підзвітність і підконтрольність виконавчого комітету раді

1. Виконавчий комітет ради підзвітний та підконтрольний раді з питань власної компетенції місцевого самоврядування.

2. Після заслуховування звіту голови громади або його заступника щодо діяльності виконавчого комітету рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення рада приймає відповідне рішення.

3. Рада згідно з чинним законодавством може шляхом таємного голосування розпустити виконавчий комітет ради.
Стаття 65. Підзвітність і підконтрольність голови громади раді

1. Голова громади підзвітний раді з питань виконання програм соціально-економічного розвитку та виконання бюджету.

2. Повноваження голови громади можуть бути достроково припинені рішенням ради, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

3. Повноваження голови громади за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

РОЗДІЛ 6. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ, ДЕПУТАТСЬКЕ ЗАПИТАННЯ І ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Глава 20. Депутатський запит, депутатське запитання і депутатське звернення

Стаття 66. Статус депутатського запиту, депутатського запитання та депутатського звернення

1. Депутати ради відповідно до Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” мають право на депутатський запит, депутатське запитання та депутатське звернення.

2. Депутатський запит — це підтримана радою вимога депутата ради до посадових осіб ради і її органів, до голови місцевої державної адміністрації, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради, голови громади, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території громади.

3. Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошеною на сесії ради або надана депутату ради в індивідуальному порядку. Депутатське запитання не включається до порядку денного сесії ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

4. Депутатське звернення — викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, щодо здійснення певних дій, вжиття заходів чи надання офіційного роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Стаття 67. Порядок подання та розгляд депутатського запиту

1. Депутатський запит може бути внесений депутатом ради або групою депутатів ради попередньо або на пленарному засіданні ради, зазвичай у письмовій формі.

2. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

3. Депутатський запит, за необхідності, обговорюється на пленарному засіданні ради. Рада може зобов’язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення ради по запиту депутата ради.

Текст депутатського запиту долучається до стенограми сесії ради.

Стаття 68. Відповідь на депутатський запит

1. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк надати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату ради. Якщо депутатський запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раду та депутата ради, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання депутатського запиту. Відповідь на депутатський запит, за необхідності, розглядається на пленарному засіданні ради.

2. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї чверті від зареєстрованих на пленарному засіданні ради депутатів ради.

3. Посадових осіб, до яких звернуто депутатський запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на депутатський запит радою. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутні на цьому пленарному засіданні ради.

Які, на ваш погляд, положення могли б бути включені до наведеного регламенту?

Документы
Документы раздела "Аналитика, законопроекты"
^