Проект Закону України "Про засади державної регіональної політики"

Цей Закон визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової внутрішньої політики України.
Главная - Аналитика, законопроекты - Законопроекти - Проект Закону України "Про засади державної регіональної політики"

проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про засади державної регіональної політики

 

Цей Закон визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової внутрішньої політики України.

 

Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Визначення основних термінів

 

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) державна регіональна політика – узгоджена діяльність органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, що пов’язана з розв’язанням проблем розвитку регіонів для забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України;

2) регіон – Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь;

3) середньострокове і довгострокове планування – функція державного управління з обрання пріоритетів, визначення з урахуванням наявних ресурсів цілей та напрямів розвитку, розроблення та виконання взаємопов’язаних завдань і заходів соціально-економічного розвитку на середньостроковий (від трьох до п’яти років) і довгостроковий період (понад п’ять років);

4) регіональний розвиток – процес соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах;

5) моніторинг реалізації державної регіональної політики – періодичне відстеження відповідних індикаторів, що визначаються на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади.

 

Стаття 2. Мета державної регіональної політики

 

1. Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його місця проживання.

 

Стаття 3. Принципи державної регіональної політики

 

1. Державна регіональна політика реалізується на основі таких принципів:

1) конституційності та законності – відповідності Конституції та законам України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) партнерства – узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів та дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпечення співробітництва між ними під час формування та реалізації державної регіональної політики;

3) паритетності – забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку;

4) відкритості – прозорості, прогнозованості, передбачуваності, послідовності діяльності органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної регіональної політики;

5) субсидіарності – децентралізації владних повноважень, їх передачі іншим органам на найнижчий рівень управління, які можуть їх реалізувати найбільш ефективно;

6) координації – взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів та програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях;

7) єдності – зменшення соціально-економічних та просторових відмінностей між окремими регіонами, забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України;

8) історичної спадкоємності – врахування та збереження позитивного надбання попереднього розвитку регіонів.

 

Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики

 

1. Об’єктами державної регіональної політики є регіони, райони, міста, райони у містах, селища і села.

2. Суб’єктами державної регіональної політики є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.

У розробленні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики можуть брати участь асоціації та інші об’єднання органів місцевого самоврядування, агенції регіонального розвитку, громадські організації, юридичні та фізичні особи.

 

Стаття 5. Законодавство з питань державної регіональної політики

 

1. Законодавство з питань державної регіональної політики складається з Конституції України, Законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про транскордонне співробітництво», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про Генеральну схему планування території України», Конституції Автономної Республіки Крим, цього та інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

 

Розділ ІІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

 

Стаття 6. Документи, що стосуються формування та реалізації державної регіональної політики

 

1. Державна регіональна політика формується та реалізується з урахуванням рівня та особливостей розвитку регіонів, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл.

2. Державна регіональна політика визначається системою взаємопов’язаних документів, до якої належать:

1) Стратегія регіонального розвитку України;

2) стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (регіональні стратегії розвитку);

3) план реалізації Стратегії регіонального розвитку України;

4) плани реалізації регіональних стратегій розвитку;

5) державні цільові програми, які спрямовуються на розв’язання проблем розвитку об’єктів державної регіональної політики;

6) державні цільові програми, спрямовані на розв’язання комплексних галузевих і міжгалузевих проблем, що мають безпосередній вплив на розвиток регіонів;

7) угоди щодо регіонального розвитку;

8) прогноз економічного і соціального розвитку України;

9) прогнози і програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;

10) інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

3. Під час розроблення документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, враховуються щорічні та позачергові послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, положення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Генеральної схеми планування території України, схем планування території на регіональному рівні, містобудівної документації на місцевому рівні, а також міжнародні договори України, які набрали чинності в установленому порядку.

 

Стаття 7. Стратегія регіонального розвитку України

 

1. Стратегія регіонального розвитку України розробляється на довгостроковий період (сім років), розглядається Міжвідомчою координаційною комісією з питань регіонального розвитку та, з урахуванням пропозицій і рекомендацій цієї Міжвідомчої комісії, затверджується Кабінетом Міністрів України.

2. Розроблення Стратегії регіонального розвитку України та підсумкового звіту після завершення терміну її дії здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, разом з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. Стратегія регіонального розвитку України визначає:

1) основні пріоритети державної регіональної політики на відповідний період;

2) стратегічні цілі і напрями регіонального розвитку та міжрегіонального співробітництва;

3) основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;

4) систему моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії.

4. Проект Стратегії регіонального розвитку України підлягає погодженню з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, іншими суб’єктами регіональної політики в частині, що стосується їх інтересів.

5. Реалізація Стратегія регіонального розвитку України  здійснюється шляхом виконання плану реалізації Стратегії регіонального розвитку України, що затверджується Кабінетом Міністрів України, і конкретизується у регіональних стратегіях розвитку та планах їх реалізації.

 

Стаття 8. Регіональні стратегії розвитку

 

1. Регіональні  стратегії  розвитку  розробляються на період дії Стратегії

регіонального розвитку України та затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

2. Розроблення регіональних стратегій розвитку забезпечується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

3. Регіональні стратегії розвитку мають відповідати положенням Стратегії регіонального розвитку України та визначають:

1) стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період;

2) основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;

3) систему моніторингу та оцінки її реалізації.

4. Розроблення регіональних стратегій розвитку здійснюється з урахуванням першочергового розвитку депресивних територій, стратегічних пріоритетів розвитку районів, розташованих на території відповідного регіону.

5. Регіональні стратегії розвитку розробляються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

6. Реалізація регіональних стратегій розвитку здійснюється шляхом розроблення та виконання планів реалізації регіональних стратегій розвитку, які конкретизуються у програмах економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.

 

Стаття 9. План реалізації Стратегії регіонального розвитку України

 

1. План реалізації Стратегії регіонального розвитку України розробляється на виконання Стратегії регіонального розвитку України, розглядається Міжвідомчою координаційною комісією з питань регіонального розвитку та, з урахуванням пропозицій і рекомендацій цієї Міжвідомчої комісії, затверджується Кабінетом Міністрів України.

План реалізації Стратегії регіонального розвитку України  розробляється на період її дії з щорічним уточненням.

2. Розроблення плану реалізації Стратегії регіонального розвитку України забезпечується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, разом з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

3. План реалізації Стратегії регіонального розвитку України передбачає завдання і заходи, обсяги та джерела їх фінансування з визначенням індикаторів оцінки результативності їх виконання.

4. План реалізації Стратегії регіонального розвитку України є базою для середньострокового бюджетного планування та розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.

 

Стаття 10. План реалізації регіональної стратегії розвитку

 

1. Розроблення планів реалізації регіональних стратегій розвитку організовується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на виконання стратегій розвитку регіонів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Плани реалізації регіональних стратегій розвитку затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.

План реалізації регіональної стратегії розвитку розробляється на період дії регіональної стратегії з щорічним уточненням.

2. Плани реалізації регіональних стратегій розвитку є базою для середньострокового бюджетного планування.

3. План реалізації регіональної стратегії розвитку передбачає заходи, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.

 

Розділ ІІІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

 

Стаття 11. Повноваження Верховної Ради України у сфері державної регіональної політики

 

1. Верховна Рада України визначає засади державної регіональної політики відповідно до її повноважень, визначених Конституцією України.

 

Стаття 12. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державної регіональної політики

 

1. Кабінет Міністрів України у сфері державної регіональної політики забезпечує:

1) розроблення та виконання загальнодержавних програм, спрямованих на розвиток регіонів;

2) затвердження Стратегії регіонального розвитку України, плану її реалізації, державних цільових програм, спрямованих на розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць;

3) розроблення та укладення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку;

4) затвердження переліку програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку;

5) утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку при Кабінеті Міністрів України, визначення порядку її роботи;

6) визначення порядку розроблення і погодження Стратегії регіонального розвитку України та плану її реалізації, а також регіональних стратегій розвитку та планів їх реалізації;

7) визначення порядку координації дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики

8) затвердження порядку і методики проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики та переліку індикаторів такого моніторингу;

9) спрямування і координацію роботи міністерств, інших органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної регіональної політики;

10) розгляд звітів з проведення моніторингу та оцінки результативності державної регіональної політики;

11) здійснення інших повноважень у сфері регіональної політики, визначених Конституцією та законами України.

 

Стаття 13. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної регіональної політики

 

1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, у сфері державної регіональної політики належить:

1) забезпечення формування та реалізація державної регіональної політики;

2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та реалізації документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань;

3) розроблення та реалізація разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади Стратегії регіонального розвитку України;

4) підготовка разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України плану реалізації Стратегії регіонального розвитку України;

5) організаційне та методичне забезпечення розроблення проектів регіональних стратегій розвитку та планів їх реалізації;

6) забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної регіональної політики;

7) оцінка та відбір програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, подання відповідно до законодавства відповідних пропозицій Кабінету Міністрів України;

8) проведення моніторингу показників та оцінки результативності Стратегії регіонального розвитку України, плану реалізації Стратегії регіонального розвитку України та інших програм і проектів регіонального розвитку, підготовка та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України;

9) підготовка та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики;

10) участь у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, програмами і фондами, використання ресурсів міжнародної технічної допомоги у сфері державної регіональної політики;

11) стимулювання участі регіонів у програмах та проектах розвитку міжрегіонального, а також прикордонного та транскордонного співробітництва;

12) здійснення інших визначених законами та покладених на нього в установленому порядку повноважень.

2. Повноваження у сфері державної регіональної політики інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією України, законами України та актами Президента України.

 

Стаття 14. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики

 

1. Повноваженнями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики є:

1) погодження проекту Стратегії регіонального розвитку України;

2) затвердження регіональних стратегій розвитку та планів реалізації регіональних стратегій розвитку;

3) затвердження звітів щодо результатів моніторингу та оцінки виконання регіональних стратегій розвитку та планів їх реалізації;

4) забезпечення врахування спільних інтересів територіальних громад регіону під час розроблення регіональних стратегій розвитку;

5) затвердження інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону;

6) ініціювання та схвалення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку;

7) здійснення інших повноважень, визначених законами України.

 

Стаття 15. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики

 

1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики є:

1) забезпечення у регіоні реалізації державної регіональної політики;

2) підготовка та внесення на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, пропозицій щодо узгодження дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з реалізації у регіоні державної регіональної політики;

3) погодження проекту Стратегії регіонального розвитку України;

4) забезпечення розроблення проекту регіональної стратегії розвитку та плану реалізації регіональної стратегії розвитку;

5) проведення оцінки виконання регіональних стратегій розвитку і планів їх реалізації, підготовка та подання відповідних звітів на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;

6) подання затверджених звітів щодо результатів моніторингу і оцінки виконання регіональних стратегій розвитку та планів їх реалізації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику;

7) розроблення інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону;

8) підготовка в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку та подання їх для схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;

9) здійснення інших повноважень, визначених законами України.

 

Стаття 16. Повноваження районних, міських, селищних, сільських рад у сфері державної регіональної політики

 

1. Районні, міські, селищні, сільські ради у сфері державної регіональної політики забезпечують розроблення та подають до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозиції щодо врахування їх інтересів:

1) при розробленні проекту Стратегії регіонального розвитку України та плану її реалізації;

2) при розробленні регіональних стратегій розвитку і планів їх реалізації, а також інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.

 

Стаття 17. Координація дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики

 

1. Координація дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з формування та реалізації державної регіональної політики здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, шляхом узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації регіональної політики, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань.

2. Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо реалізації Стратегії регіонального розвитку України та регіональних стратегій розвитку визначається Планом реалізації Стратегії регіонального розвитку України, планами реалізації регіональних стратегій розвитку та угодами щодо регіонального розвитку.

 

Стаття 18. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку

 

1. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку створюється Кабінетом Міністрів України як тимчасовий консультативно- дорадчий орган з метою забезпечення узгоджених дій центральних та місцевих органів виконавчої влади під час прийняття та виконання рішень з питань державної регіональної політики, соціально-економічного розвитку регіонів, окремих територій.

2. Завдання та порядок роботи Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку визначаються Кабінетом Міністрів України.

3. Склад Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку, з врахуванням залучення до її роботи представників Кабінету Міністрів України, Верховної Рада Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, асоціацій та інших об’єднань органів місцевого самоврядування, агенцій регіонального розвитку, громадських організацій, визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 19. Агенція регіонального розвитку

 

1. З метою ефективної реалізації державної регіональної політики Верховною Радою та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами та відповідними державними адміністраціями можуть засновуватися агенції регіонального розвитку.

Співзасновниками агенцій регіонального розвитку можуть також бути регіональні торгово-промислові палати, регіональні асоціації підприємців, регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого самоврядування регіону, вищі навчальні заклади, наукові установи, профільні громадські організації регіону.

2. Агенція регіонального розвитку є неприбутковою організацією, що створюється у формі установи на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами на підставі цього та інших законів України.

3. Структура, порядок діяльності та повноваження органів управління агенції регіонального розвитку визначаються законодавством України.

 

Розділ IV ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

 

Стаття 20. Механізми фінансування державної регіональної політики

 

1. Фінансове забезпечення державної регіональної політики здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

2. Механізмами фінансування державної регіональної політики є:

1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;

2) об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіональної політики, міжнародних інституцій;

3) цільові державні інвестиції;

4) державні цільові програми, в тому числі програми подолання депресивності територій;

5) угоди щодо регіонального розвитку;

6) програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), які реалізуються за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку.

 

Стаття 21. Джерела фінансування державної регіональної політики

 

1. Джерелами фінансування державної регіональної політики є:

1) кошти державного бюджету, зокрема Державного фонду регіонального розвитку;

2) кошти місцевих бюджетів;

3) доброчинні внески;

4) кошти міжнародних організацій;

5) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

 

Стаття 22. Державний фонд регіонального розвитку

1. Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі загального фонду державного бюджету відповідно до Бюджетного кодексу України.

2. У Державному бюджеті України щорічно відповідно до законодавства передбачаються видатки на Державний фонд регіонального розвитку.

 

Розділ V МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

 

Стаття 23. Моніторинг реалізації державної регіональної політики

 

1. Моніторинг реалізації державної регіональної політики проводиться шляхом встановлення переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу.

2. Перелік індикаторів визначається методикою проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Моніторинг та оцінка результативності Стратегії регіонального розвитку України, плану її реалізації та інших державних програм регіонального розвитку проводяться щороку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику.

Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності Стратегії регіонального розвитку України та плану її реалізації визначається Кабінетом Міністрів України.

4. Моніторинг та оцінка регіональних стратегій розвитку та планів їх реалізації проводяться раз на рік відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями та враховуються у звітах про виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів.

Звіти щодо результатів моніторингу і оцінки виконання регіональних стратегій розвитку та планів їх реалізації подаються в установленому порядку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.

 Затверджені звіти щодо результатів моніторингу і оцінки виконання регіональних стратегій розвитку та планів їх реалізації подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику.

Порядок здійснення моніторингу та оцінки виконання регіональних стратегій розвитку та планів їх реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України.

5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, подає Кабінетові Міністрів України відповідні звіти у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

Розділ VІ ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

 

Голова Верховної Ради України

 

Комментарии (
Jot cannot load because the snippet code version (Unknown) isn't the same as the snippet included files version (1.1.4). Possible cause is that you updated the jot files in the modx directory but didn't update the snippet code from the manager. The content for the updated snippet code can be found in jot.snippet.txt
)

Jot cannot load because the snippet code version (Unknown) isn't the same as the snippet included files version (1.1.4). Possible cause is that you updated the jot files in the modx directory but didn't update the snippet code from the manager. The content for the updated snippet code can be found in jot.snippet.txt
Документы
Документы раздела "Аналитика, законопроекты"
^