Зразок договору позики під проценти

Скачати зразок договору позики грошей під проценти між фізичними особами
Главная - Документы - Шаблоны документов - Общие - Зразок договору позики під проценти

 

 

Зразок договору позики грошей під проценти між фізичними особами

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 

Договір позики грошових коштів під процент між фізичними особами

 

Договір

м. _______________________

"___" ____________ 20__ р.

 

Гр. __________________________, що проживає в м. __________________ по вул. ____________, буд. ___, кв. ___ (надалі - ПОЗИКОДАВЕЦЬ), із однієї сторони та гр. ________________, проживаю в м. _______________ по вул. _____________, буд. ___, кв. __ (надалі - ПОЗИЧАЛЬНИК), з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства України щодо недійсності правочинів, перебуваючи при здоровому розумі, ясній пам'яті та діючи добровільно, розуміючи значення правових наслідків своїх дій, уклали цей договір (надалі –Договір) про наступне

1. ПОЗИКОДАВЕЦЬ передає, а ПОЗИЧАЛЬНИК приймає у власність _______ (______________) гривень (надалі - Позика).

1.1. Факт одержання Позики підтверджується розпискою, власноручно написаною ПОЗИЧАЛЬНИКОМ в момент передачі йому суми позики.

1.2. ПОЗИКОДАВЕЦЬ має право на одержання від ПОЗИЧАЛЬНИКА процентів від суми позики в розмірі _____ (___________) % річних.

1.2.1. Проценти виплачуються щомісяця, __ числа до дня повернення позики. Проценти сплачуються готівкою у гривні за адресою ПОЗИКОДАВЦЯ, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншого місця передачі.

1.2.2. У разі часткового повернення позики проценти нараховуються на неповернуту суму позики.

2. Позику а також проценти ПОЗИЧАЛЬНИК зобов'язується повернути ПОЗИКОДАВЦЕВІ готівкою в строк до ___________ дві тисячі ______ року.

2.1. Позика повертається частинами, у сумі не менше як ______ гривень на один календарний місяць.

2.2. Про часткове повернення позики ПОЗИКОДАВЕЦЬ на вимогу ПОЗИЧАЛЬНИКА робить відмітку на розписці або видає розписку в одержанні грошей. Аналогічний порядок застосовується і щодо фіксації виплати процентів за позикою

2.3. Після повернення всієї суми позики ПОЗИКОДАВЕЦЬ повинен повернути ПОЗИЧАЛЬНИКУ розписку.

2.3.1. У разі неможливості повернення розписки ПОЗИКОДАВЕЦЬ повинен вказати про це у розписці, яку він видає.

2.3.2. Наявність розписки у ПОЗИЧАЛЬНИКА підтверджує виконання ним свого обов'язку.

3. Повернення позики має бути здійснено за адресою: м. ________, вул. _____________, буд. ___, кв. ___.

Позика повертається в національній валюті України готівкою.

4. ПОЗИЧАЛЬНИК вправі повернути, а ПОЗИКОДАВЕЦЬ зобов'язується прийняти позичену суму до настання строку, зазначеного в п. 2 цього договоруу такому випадку проценти сплачуються ПОЗИЧАЛЬНИКОМ тільки за місяці фактичного користування грошима.

5. В разі, коли ПОЗИЧАЛЬНИК не поверне Позику у встановлений строк, ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі стягнути заборгованість в безспірному порядку.

5.1. Документом, що підтверджує безспірність заборгованості ПОЗИЧАЛЬНИКА та встановлює прострочення виконання зобов'язання буде вважатися розписка ПОЗИЧАЛЬНИКА, котра знаходиться у ПОЗИКОДАВЦЯ.

6. Позика вважається повернутою в момент передання ПОЗИКОДАВЦЕВІ грошей готівкою, або за домовленістю сторін - зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

6.1. У разі відмови ПОЗИКОДАВЦЕМ прийняти гроші ПОЗИЧАЛЬНИК має право внести суми на депозитний рахунок __________________________.

7. Якщо ПОЗИЧАЛЬНИК своєчасно не повернув суму позики, крім сплати процентів відповідно до пп.. 1.2 договору, він зобов'язаний сплатити на вимогу ПОЗИКОДАВЦЯ суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також ________ процентів річних від простроченої суми.

7.1. В разі прострочення повернення чергової частини Позики ПОЗИКОДАВЕЦЬ має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів.

8. Зміст ст. ст. 1047, 1048 Цивільного кодексу України сторонам роз'яснено.

9. Сторони свідчать, що:

9.1. вони не приховують обставин, які мають істотне значення для цього договору;

9.1. внаслідок укладення цього договору не буде порушено прав та законних інтересів інших осіб, в тому числі неповнолітніх, малолітніх, непрацездатних дітей та інших осіб, яких сторони зобов'язані утримувати за законом чи договором;

9.2. договір не укладається під впливом тяжкої для них обставини;

9.3. вони не визнані недієздатними чи обмежено дієздатними;

9.4. укладення договору відповідає їх інтересам;

9.5. волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає їх внутрішній волі;

9.6. умови договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості сторін;

9.7. договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому;

9.8. чоловік (дружина) кожної із сторін згоден (згодна) з укладенням цього договору.

10. Сторони свідчать, що у тексті цього договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються позики.

11. Цей договір вступає в силу і вважається укладеним з моменту передання грошей.

11.1. На підтвердження факту передачі грошей ПОЗИЧАЛЬНИК видає ПОЗИКОДАВЦЕВІ розписку.

12. Витрати, пов'язані з нотаріальним посвідченням цього договору, сплачує ПОЗИЧАЛЬНИК.

13. Договір укладено в трьох примірниках, з яких один зберігається у справах приватного нотаріуса, а два інші передаються сторонам договору.

 

Підписи Сторін:

ПОЗИКОДАВЕЦЬ ___________ /___________________________/

ПОЗИЧАЛЬНИК ____________ /___________________________/

 

 

Місто ______________, ______________ _______________ року.

Цей договір посвідчено мною, __________________________, приватним нотаріусом ______________ міського нотаріального округу.

Договір підписано сторонами у моїй присутності. Особу сторін встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за N _______

Стягнуто плату _______

Приватний нотаріус _______

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^