Зразок договору позички (користування) автомобілем

Главная - Документы - Шаблоны документов - Общие - Зразок договору позички (користування) автомобілем

 

Скачати зразок договору позички (користування) автомобілем

 

 Скачать 

Завантажити (скачать)

 

ДОГОВІР ПОЗИЧКИ

 

м. _______________

"___" ____________ 20__ р.

 

______________________________________________________________________

в особі _______________________________________________________________,

який діє на підставі ___________________________________________________,

надалі - Позичкодавець, з однієї сторони, та ________________________________

______________________________________________________________________

в особі ________________________________________________________, який діє на підставі, надалі - Користувач, з другої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали даний Договір про наступне:

 

1. Предмет договору

1.1. Позичкодавець передає у безоплатне користування Користувачу автомобіль ______________________________________________________________________

для використання його у повсякденній господарській діяльності Користувача.

 

2. Права та обов'язки Позичкодавця

2.1. Позичкодавець має право:

2.1.1. На дострокове розірвання дії даного Договору;

2.1.2. На здійснення перевірки технічного стану автомобіля та стану його утримання в Користувача;

2.1.3. На своєчасне повернення автомобіля від Користувача.

2.2. Позичкодавець зобов'язаний:

2.2.1. Протягом двох календарних днів з моменту підписання даного Договору передати автомобіль Користувачеві;

2.2.2. Не перешкоджати Користувачеві в користуванні автомобілем;

2.2.3. Застрахувати автомобіль;

2.2.4. Після закінчення дії даного Договору прийняти від Користувача автомобіль.

 

3. Права та обов'язки Користувача

3.1. Користувач має право:

3.1.1. На своєчасну передачу йому в користування автомобіля від Позичкодавця;

3.1.2. На передачу автомобіля в технічно справному стані;

3.1.3. На відшкодування збитків у разі неналежного чи/та невчасного виконання Позичкодавцем своїх зобов'язань.

3.2. Користувач зобов'язаний:

3.2.1. Користуватись автомобілем відповідно до його функціонального призначення;

3.2.2. Здійснювати допуск до керування автомобілем лише ______________ та не передавати його іншим особам;

3.2.3. Здійснювати звичайні витрати щодо підтримання автомобіля у належному стані;

3.2.4. Протягом двох календарних днів після закінчення даного Договору передати автомобіль у належному та технічно справному стані Позичкодавцеві.

 

4. Дія Договору

4.1. Даний Договір чинний з монету його підписання і діє до "___" ____________ 20__ р.

 

5. Дострокове розірвання даного Договору

5.1. Кожна із сторін даного Договору має право достроково розірвати дію цього Договору, попередивши про це іншу сторону за 10 (десять) календарних днів до бажаної дати розірвання.

 

6. Відповідальність сторін

6.1. У разі прострочення передачі автомобіля понад ___ календарні дні винна Сторона сплачує другій стороні штраф у розмірі ______________ грн.

6.2. У разі порушення вимог пп. 3.2.2 Користувач сплачує Позичкодавцеві штраф у розмірі ________________ грн., а також відшкодовує збитки.

 

7. Інші положення

7.1. Передачу автомобіля між сторонами даного Договору здійснюють уповноважені представники, про що підписують акти прийому-передачі з зазначенням технічного стану автомобіля.

7.2. Внесення змін та доповнення до даного Договору допускається за згодою сторін.

7.3. Даний Договір підписано у двох оригінальних примірниках, котрі мають однакову юридичну силу.

 

8. Реквізити сторін

 

Позичкодавець:

Поштова адреса та індекс ___________

Телефон/факс _____________________

Поточний рахунок _________________

ЄДРПОУ _________________________

Користувач:

Поштова адреса та індекс ___________

Телефон/факс _____________________

Поточний рахунок _________________

ЄДРПОУ _________________________

 

Позичкодавець

_____________ /___________________/

 

Користувач

_____________ /___________________/

М. П.

М. П.

 

 

 

Документы
Документы раздела "Документы"
^